Kartlegging av økt pedagogtetthet i offentlige og private barnehager

Faktaark  6  /  2002

I dette faktaarket presenterer vi funn fra en undersøkelse Utdanningsforbundet foretok våren 2002 og som omhandler omfanget av økt pedagogtetthet i offentlige og private barnehager.

Publisert 01.06.2002

Faktaark 2002:06. Kartlegging av økt pedagogtetthet i offentlige og private barnehager (pdf)

Undersøkelsen bygger på data innsamlet fra fylkeslagene og lokallagene i Utdanningsforbundet.

Det er forskriften til Lov om barnehager (av 5. mai 1995) som setter normen for pedagogisk bemanning i norske barnehager. Det skal være én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. Når Utdanningsforbundet snakker om økt pedagogtetthet, mener vi flere førskolelærere/pedagoger per barn enn det «minimumskravet» som stilles i forskriftens norm for pedagogisk bemanning.

Hensikten med Utdanningsforbundets undersøkelse er å få kartlagt omfanget av økt pedagogtetthet i barnehagene. Videre ønsker vi å få vite mer om erfaringene med og begrunnelsene for økt pedagogtetthet fra disse barnehagene. Det er spesielt interessant å se på om tiltaket bidrar til økt stabilitet og faglig kvalitet i barnehagene.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.