Fokus på lektorer - alder og rektruttering

Faktaark  2  /  2002

I dette faktaarket presenteres deler av en analyse om aldersfordeling blant undervisningspersonalet i skoleverket utarbeidet i Utdanningsforbundets sekretariat.

Publisert 01.02.2002

Faktaark 2002:02. Fokus på lektorer alder og rekruttering (pdf)

Analysen bygger på tallmateriale fra Statens tjenestemannsregister for skoleverket og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Utgangspunktet for analysen var blant annet et ønske om å kartlegge behovet for rekruttering av lektorer til skoleverket. Svikten i rekrutteringen er særlig dramatisk når det gjelder lektorer med realfagskompetanse.

I år 2000 var det ca. 6060 heltidsansatte lektorer i skoleverket. Ikke overraskende jobber de fleste, 72 prosent, innenfor videregående opplæring. I allmennfaglige studieretninger i videregående skole er lærere med universitetsutdanning den dominerende lærergruppen, og de utgjør også en forholdsvis stor andel av lærerkollegiet på ungdomstrinnet i grunnskolen. Men det er i dag klare tendenser til at det rekrutteres færre lærere fra universitetene, både faktiske søkertall og relativt i forhold til andre utdanningstyper.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.