Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og utvekslingssamarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Utdanningsforbundet støtter de foreslåtte endringene i forskriften. Selv om svært mange elever som tar et utvekslingsår opplever det som positivt, lærerikt og personlig utviklende, er det uheldig at noen elever ender opp med negative erfaringer.

Vilkår for godkjenning er blitt tydeligere, og ansvarsforholdene til utvekslingsorganisasjonene og skoleeier for elevenes sikkerhet kommer klarere fram. De foreslåtte endringene presiserer at utvekslingsorganisasjonene og skoleeiere skal sørge for at elever og foresatte på et tidlig tidspunkt har tilgjengelig informasjon om relevante kulturelle og sikkerhetsmessige forhold knyttet til oppholdet og at ansvarsforholdene skal komme klart frem. Grundig informasjons-arbeid i forkant av utvekslingsperioden vil være viktig forebyggende arbeid for å unngå uheldige opplevelser, mistrivsel og avbrudd. Plikt til rapportering uten ugrunnet opphold om uakseptable hendelser og alvorlige situasjoner vil også styrke elevsikkerheten. Utdanningsforbundet er fornøyd med at det nå blir tydeligere vilkår for godkjenning og mer kontinuerlig oppfølging av om vilkårene er oppfylt, samt at det blir bedre muligheter til å trekke tilbake vedtaket om godkjenning.