Nasjonale retningslinjer for 3-årig yrkesfaglærerutdanning

Utdanningsforbundet mener at retningslinjene for alle de ulike lærerutdanningene må følge samme mal når det gjelder oppbygging, struktur og tematikk. Lærerprofesjonen er en enhetligprofesjon med et felles profesjonsgrunnlag.

Til grunn for våre høringssvar ligger også noen av de uttalelsene vi kom med i forbindelse med høringen av forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanningen for 8.-13. trinn:

  • Det er positivt at betydningen av å utvikle en integrert, forskningsbasert og profesjonsrettet yrkesfaglærerutdanning av høy kvalitet har stått sentralt 
  • Vi vil understreke betydningen av en systematisk utbygging av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen i hele landet, og at det iverksettes gode rekrutteringstiltak for å få flere til å ta denne. Yrkesfaglærerutdanningen er vel etablert i Sør- og Midt-Norge. Men vi ser at det trenges et eksplisitt grep for å bygge ut yrkesfaglærerutdanningen i nord for å sikre at studenter i nord og har tilgang til denne utdanningen.
  • Vi vil presisere at lærerprofesjonen er en enhetlig profesjon med et felles profesjonsgrunnlag. Det innebærer at alle lærerutdanningene skal ha en felles gjenkjennelig kjerne som tydeliggjør de kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen alle lærere må ha – uansett hvor i utdanningssystemet de arbeider. Derfor må alle de foreslåtte læringsutbyttebeskrivelsene i lærerutdanningene 8–13 gjennomgås, slik at disse felleselementene får tilnærmet likelydende formuleringer
  • Profesjonsetisk kompetanse og refleksjon må være minst like framtredende i yrkesfaglærerutdanningen som det er i andre lærerutdanninger.
  • Vi synes intensjonen om en styrking av praksisopplæringen er bra, men mener det bør presiseres utvetydig at all praksisopplæring skal være veiledet
  • Universitetene og høyskolene må ta mastergradsambisjoner på alvor og etablere mastergradsstudier knyttet til alle lærerutdanningene for trinn 8–13, herunder også yrkesfaglærerutdanningen
  • Vi understreker viktigheten av å bygge opp kompetente fag- og forskningsmiljøer innenfor yrkesfaglærerutdanningen