Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven for å iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen

En konsekvens av lærertetthetsnormen er at enkelte skoler vil behøve flere lærere på et eller flere hovedtrinn allerede fra høsten 2018. Fastsettelse av forskriftskravene og fastsettelse av økonomisk kompensasjon til kommunen skjer samtidig som skolene nå er ferdig med budsjettprosessene for kommende skoleår. Det er viktig at skoleeiere og rektorer blir informert om at det følger statlige midler med for å oppfylle minstenormen for lærertetthet.

Departementet foreslår at lærertetthetsnormen plasseres i et nytt kapittel 14 A i forskriften til opplæringsloven. Alternativt at bestemmelsen plasseres i forskriften til opplæringsloven kapittel 14. Utdanningsforbundet vil påpeke at lærertetthetsnormen er en forskrift der innholdet vil være det samme uavhengig av forskriftens plassering. Spørsmålet om plassering vil først og fremst være et spørsmål om hensiktsmessighet og regelverksteknikk. 

Departementet begrunner opprettelse av et nytt kapittel 14A med at man kan synliggjøre innholdet i bestemmelsen også i kapitteloversikten. Det kan også fremstå som ryddig at minstenorm for lærertetthet får plass alene og ikke plasseres sammen med andre temaer. Utdanningsforbundet mener imidlertid at læretetthetsnormen tematisk henger sammen med de lovfestede kompetansekravene. Videre at det er unødig og uhensiktsmessig å opprette et nytt kapittel med kun en paragraf. Utdanningsforbundet foreslår at lærertetthetsnormen plasseres i forskrift til opplæringsloven kapittel 14.