Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Utdanningsforbundet er generelt fornøyd med forslaget om skjerpede kompetansekrav slik at utdanningskompetanse og undervisningskompetanse verdsettes. Vi er positive til at institusjonene selv skal utvikle kriterier for de ansettes undervisningskompetanse og hvordan denne skal dokumenteres.

Problemstillinger vi spesielt ønsker å kommentere i høringen er om:

  • utdanningskompetanse skal tas i betraktning ved rangeringen av søkerne ved ansettelsen, eller skal kravet om undervisningskompetanse ikke gjelde på ansettelsestidspunkt?
  • kravet ikke skal være fylt på ansettelsestidspunktet er spørsmålet om 2 år etter ansettelsestidspunktet er tilstrekkelig tid for å opparbeide seg kompetansen.
  • grunnleggende kvalifikasjonene for undervisning og veiledning i universitetene og høyskolene erverves gjennom a) formalisert kurs i tillegg til egen undervisning eller b) gjennom egen undervisning alene/ på egenhånd?

Formålet med endringsforslaget er at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelse og opprykk enn som det blir gjort i dag. Utdanningsforbundet støtter dette. I høringsforslaget bruker departementet begrepene utdanningskompetanse og undervisningskompetanse. Utdanningsforbundet mener begrepsbruken er uklar og i det videre velger vi å tolke ‘utdanningskompetanse’ som ensbetydende med ‘undervisningskompetanse’.