Høring av endringer i barnehageloven - Barn med særlige behov

Vi mener det beste ville vært å gå igjennom hele loven og legge fram alle forslag til endringer under ett. På den måten får man en bedre oversikt å vurdere ut fra, noe som ville gitt bedre muligheter for også å se om nødvendige bestemmelser er uteglemt.

Publisert 19.01.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsforbundets synspunkter:

Utdanningsforbundet mener det er behov for å revidere hele barnehageloven, og viser til den grundige gjennomgangen barnehagelovutvalget gjorde i NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Vi mener det beste ville vært å gå igjennom hele loven og legge fram alle forslag til endringer under ett. På den måten får man en bedre oversikt å vurdere ut fra, noe som ville gitt bedre muligheter for også å se om nødvendige bestemmelser er uteglemt. Utdanningsforbundet mener at det som haster aller mest, er å få på plass kvalitetsbestemmelser om de ansattes kompetanse og totalbemanning. Uten at «grunnstammen» sikres bedre, er det vanskeligere også å imøtekomme retten til barn med særlige behov.

Utdanningsforbundet vil understreke at rettighetsbestemmelser om barn med særlige behov, er en svært viktig sak for barns oppvekst og læring. Det er barnets beste som er utgangspunktet for våre synspunkter. Endringer bør bidra til å styrke og tydeliggjøre lovbestemmelsene slik at barna sikres den hjelpen de har behov for. Vi viser i den forbindelse til Barnekonvensjonens bestemmelser. Vi vil også vise til vårt høringssvar til Djupedal-utvalget, NOU 2015:2 Å høre til. Det er behov for å styrke PP-tjenesten, et moment som dessverre er fraværende i denne høringen.

Utdanningsforbundets høringssvar.