Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Utdanningsforbundet mener at alle barnehager som har høyere pensjonskostnader enn de får dekket av det ordinære tilskuddet, bør få dekket disse kostnadene.

Publisert 23.09.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsforbundet støtter at merknaden «legges vekt på at pensjonsutgiftene som ikke blir dekket, har avgjørende betydning for barnehagens videre drift» fjernes.

Det er viktig at private barnehager enkelt kan finne relevant informasjon som de trenger i forbindelse med søknader om kommunalt tilskudd. Utdanningsforbundet støtter derfor at det forskriftsfestes at kommunen må oppgi hvor mye pensjonspåslaget utgjør av tilskuddet per heltidsplass, og hva som er kommunens egen pensjonsutgift per heltidsstilling.

For de kommunene som ikke har egne ordinære barnehager, kan en løsning der pensjonspåslaget per heltidsplass og pensjonsutgiftene per heltidsstilling for kommuner som ikke har egne barnehager, legges til forskriftens merknader være hensiktsmessig. Dette bør kombineres med at de også publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider o.l.

Søknadsordningen for private barnehager med særlig høye pensjonsutgifter, kan være av avgjørende betydning for de barnehagene den omfatter. Det er derfor viktig at forskriften er utformet slik at denne ordningen er lett forståelig og enkel å finne for de aktuelle barnehagene. Det å legge denne søknadsordningen til en egen bestemmelse, er et positivt bidrag til dette. Utdanningsforbundet støtter derfor denne endringen.

Høringsuttalelsen