Medbestemmelse og medvirkning

En kvalifisert lærer gjør en forskjell. Derfor bør nyansettelser, vikarbruk, stillingsplaner og kompetanseplaner være jevnlige temaer på medbestemmelsesmøter.

Dersom tilsettinger gjøres på kommune- eller fylkeskommunenivå, og ikke er delegert ned til den enkelte skole, er det hovedtillitsvalgt som skal drøfte tilsettingssaker. Dersom tilsettingen skjer på skolenivå, er det plasstillitsvalgt som skal motta informasjon og drøfte tilsettingssaker.

Den tillitsvalgte skal bidra til at tilsettingsprosessen går riktig for seg i tråd med lov og avtaleverk.  

Planbruk

I forkant av hvert nytt skoleår skal plasstillitsvalgt og skolens ledelse drøfte skolens behov for stillinger med hensyn til elevtall, fag, og nødvendig kompetanse knyttet til dette. I tillegg bør man drøfte vikarbehov, eksempelvis plan for hvordan lærere med frikjøp til videreutdanning skal erstattes.

Dersom skolen vurderer nyansettelser, skal tillitsvalgte være involvert i alle fasene i en tilsetting, og det vil si:

  • behovskartlegging og drøfting av nyopprettelser av stillinger og stillingsplanarbeid
  • prosedyrer ved utlysning
  • utvelgelse og intervju av kandidater

Dersom man ikke finner kvalifiserte søkere til en stilling, kan man bli nødt til å benytte ukvalifisert personale i midlertidig stilling for å kunne ha nok ansatte til at elevene får et undervisningstilbud. Husk at i tilfeller der kvalifisert personell ikke er tilgjengelig må stillingen lyses ut på nytt når skoleåret er omme. Kanskje kan det f.eks. være nødvendig å minne om at man har muligheten til å ansette under vilkår av at utdanning blir fullført.

Planlagt og ikke-planlagt vikarbruk

Vikarbruk, både den planlagte og den ikke-planlagte, skal kunne gjøres rede for. Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte bør bli jevnlig informert om omfang, og drøfte praksis i lys av faglige vurderinger. Kommunen og skoleledelsen bør arbeide systematisk med å forsøke å skaffe kvalifiserte vikarer, samt arbeide med forbedringer av rutiner.

Overordnede retningslinjer knyttet til vikarbruk kan drøftes på medbestemmelsesmøter mellom hovedtillitsvalgt og kommuneadministrasjonen.

Drøft kompetanseplan og ressursbruk til videreutdanning

Etter- og videreutdanning har generelt sett en stor betydning for å videreutvikle og forbedre undervisningen som tilbys ved skolen, i tillegg til at det har betydning for mestringsopplevelse og trivsel for den enkelte lærer. Kompetanseplaner inngår som noe du som tillitsvalgt skal bidra til at planlegges og gjennomføres på rettferdig, god og hensiktsmessig måte.

Plasstillitsvalgte skal drøfte kompetanseplan og plan for videreutdanning med skoleledelsen, mens hovedtillitsvalgt skal drøfte planen med kommuneadministrasjonen. 

- En kvalifisert lærer gjør en forskjell
- Undervisningspersonale uten godkjent utdanning bør erstattes med undervisningspersonale med godkjent utdanning
- Alle har rett til kvalifiserte lærere, uavhengig av hvor i utdanningsløpet man befinner seg

Strategisk arbeid og politisk påvirkning

Ovenfor har vi beskrevet hvordan man kan arbeide med temaene i formelle medbestemmelsesmøter. I tillegg til dette kan lokallaget også jobbe politisk. Det er ikke gitt at lokalpolitikere kjenner til hvilke utfordringer som finnes på skolene i fylket eller kommunen. Engasjerte lokallag i Utdanningsforbundet kan derfor spille en viktig rolle som kunnskapsressurs i den lokale politikken.

Lokalpolitikere må ta lærermangel på alvor. Minn politikerne om at:

  • En kvalifisert lærer gjør en forskjell
  • Undervisningspersonale uten godkjent utdanning bør erstattes med undervisningspersonale med godkjent utdanning
  • Alle har rett til kvalifiserte lærere, uavhengig av hvor i utdanningsløpet man befinner seg