Derfor trengs det flere barnehagelærere

I dag har bare 42 prosent av de ansatte i barnehagen en barnehagelærerutdanning.

I rammeplanen for barnehagen slås det fast at «barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver». I dag har likevel bare 42 prosent av de ansatte i barnehagen en barnehagelærerutdanning. Dette er en svært lav lærerandel sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner.

Les også: Gi barna flere barnehagelærere

Flere barnehagelærere: Hva mener partiene?

Se oversikt: Her mangler barnehagelærerne

Barnets første lærer

Barnehagelæreren er barnets første lærer. I barnehageårene er barnas utvikling enorm – på alle områder. I denne perioden legges grunnlaget for fellesskap, danning og læring, både her og nå og for fremtiden. Og ikke minst: I denne perioden får barna sine første venner og vil oppleve gleden og meningen i å inngå i et lekende fellesskap.

For at det første møtet med fellesskapet skal bli en god opplevelse for barna, for at de skal få muligheten til å få en venn, for at de skal få oppleve mestring, for at de skal få oppleve glede, mening, læring, lek og utfoldelse, for at barna skal få en barnehagehverdag som føles trygg, inkluderende og støttende – ja, da trengs det flere barnehagelærere.

Hvorfor? Fordi det å gi hvert enkelt barn disse mulighetene krever god kunnskap om pedagogisk ledelse av barnegruppen.

Dette kan barnehagelærere

Barnehagelæreren har gjennom sin utdanning bred kunnskap om:

 • pedagogikk og barnehagens fagområder
 • ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser
 • barns ulike oppvekstsvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter
 • barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen

Barnehagelæreren bruker sin kunnskap til å:

 • tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg
 • vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • improvisasjon i lek, læring og formidling
 • vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunner og forutsetninger
 • fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring
 • anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste
 • veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Bred oppslutning i samfunnet

Ambisjonene som ligger til rammeplanen for barnehagen har bred oppslutning i samfunnet. For å jobbe i tråd med disse ambisjonene, og for å gi barna den beste arenaen for omsorg, lek, læring og danning, er det nå behov for å styrke den samlede lærertettheten i hver barnehage.

Barnas utdanning starter i barnehagen – derfor trengs det flere barnehagelærere!


Kilder:

Rammeplan for barnehagen (ekstern lenke)

Rammeplan for barnehagelærerutdanning (ekstern lenke)