Fagfornyelsen – tips og råd til arbeidsplasstillitsvalgte og skoleledere

Høsten 2020 ble nye læreplaner tatt i bruk på 1.-9. trinn og på Vg1. Dette arbeidet vil bli krevende og det vil ta tid, ikke minst i lys av pandemien. Disse tipsene og rådene er ment som støtte og hjelp til arbeidsplasstillitsvalgte og ledere.

Utdanningsforbundet har høye ambisjoner for fagfornyelsen på vegne av lærere, skoleledere – og elever. Målsettingen er at vi skal oppleve en reell praksisendring i opplæringen i lys av nye intensjoner og målsetninger for arbeidet i skolen. 

Som arbeidsplasstillitsvalgt jobber du både med profesjonsfaglige og arbeidslivsrelaterte saker, hvor klubbmøtene er en viktig arena for å diskutere aktuelle saker. Hvordan ønsker dine kolleger å jobbe (videre) med fagfornyelsen? Hva betyr fagfornyelsen for den enkelte lærer, for profesjonsfellesskapet og for elevene deres?


Samarbeidet mellom den arbeidsplasstillitsvalgte og skoleledelsen er sentralt. På drøftingsmøter kan du som arbeidsplasstillitsvalgt formidle innspill fra klubben og diskutere hvordan dere ønsker å jobbe med fagfornyelsen. Skoleledelsens ansvar for fagfornyelsen må blant annet baseres på medbestemmelse med de tillitsvalgte og et godt samarbeid med de ansatte.

Tips til tillitsvalgte:

 • Diskuter fagfornyelsen med klubben din. Forslag til tema finner du lenger ned i denne artikkelen.
 • Sett opp saken på drøftingsmøter.
 • Bruk formelle og uformelle former for samarbeid med skoleledelsen.
 • Samarbeid gjerne med tillitsvalgte fra andre fagforeninger.
 • Snakk med skoleledelsen om du kan delta i skolens plangruppe/utviklingsgruppe.
 • Ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeslag hvis du ønsker støtte og hjelp. De kan blant annet sette deg i kontakt med andre arbeidsplasstillitsvalgte for at dere på tvers av skolene kan dele erfaringer og ideer med hverandre. Du finner mer informasjon om fylkes- og lokallagenes rolle lenger ned i denne artikkelen.

Mer støtte, hjelp og tips finner du ved å gå til vår nettside for tillitsvalgte, TillitsvalgtPluss (innlogget innhold): https://www.utdanningsforbundet.no/tillitsvalgt/tillitsvalgt-pluss/


Som skoleleder er du representant for arbeidsgiver med ansvar for å styrke skolens profesjonsfellesskap, samtidig som du og andre i ledergruppa er en del av dette fellesskapet.

Dere skal legge til rette for at skolen planlegger, gjennomfører, tilpasser og vurderer opplæringen slik at elevene oppnår den kompetansen som de nye læreplanene beskriver. I alt arbeid med læreplanverket skal elevenes læring og utvikling stå i sentrum.   

Partene har et felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur. Gjennom dialog og godt partssamarbeid kan de tillitsvalgte være en ressurs for skolen i arbeidet med fagfornyelsen. Ledelse som skal legge grunnlag for involvering, samarbeid og kvalitetsfremmende arbeid, krever mye av både ledelsen og de tillitsvalgte, og dette kan også utfordre rolleforståelsen til begge parter. Men gjennom dette partssamarbeidet kan dere oppnå bedre forankring og større medvirkning og lykkes enda bedre med å utvikle skolen i tråd med fagfornyelsen.

Det er rektors ansvar å vurdere behovet for kompetanseutvikling for de ansatte ved innføringen av de nye læreplanene. Etter drøftinger med de tillitsvalgte legger skoleledelsen til rette for utviklingstiltak som involverer hele skolen.

Tips til skoleleder:

 • Bruk partssamarbeidet til å bli enige om en hensiktsmessig bruk av arbeidstid til arbeidet med fagfornyelsen.
 • Pass på at det også blir tid til de øvrige arbeidsoppgavene. Vær tydelig overfor skoleeier om at de ikke må pålegge skolene (mange) andre utviklingsområder i denne perioden.
 • Kanskje bør fagfornyelsen få status som hovedsatsingsområde i en periode?
 • Vurder om de tillitsvalgte ved skolen bør være en del av skolens plangruppe/utviklingsgruppe eller liknende.
 • Fagfornyelsen har direkte innvirkning på lærerens arbeid i klasserommet.
 • Diskuter hvordan profesjonsfelleskapet til enhver tid kan være et læringsfellesskap i det videre arbeidet med fagfornyelsen.
 • Ta kontakt med ditt lokallag eller fylkeslag hvis du ønsker støtte og hjelp.    
   

Mer om ledelse finner du på våre nettsider for ledermedlemmer: https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/ledelse/


Om gode prosesser og samarbeid på skolen

 • Hvordan kan vi på vår arbeidsplass oppnå bedre medvirkning i utviklingsarbeid?
 • Hva kan den tillitsvalgtes rolle være i dette arbeidet?
 • Hvilke endringer må gjøres i vårt formelle samarbeid?
 • Hva blir ledelsens rolle?
 • Hvilke rutiner har vi på skolen for å legge til rette for godt læringsarbeid?
 • Hvordan bruker vi fellestiden til beste for elevenes læring?
 • Hvilke samhandlingsrutiner må videreutvikles?

For dere som nettopp har startet:

 • Overordet del beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Hva gjør vi allerede i dag som støtter opp under verdigrunnlaget i kapittel 1 i overordnet del? Er det noen av de seks områdene vi bør jobbe spesielt med i arbeidet med fagfornyelsen? Hvorfor og hvordan? 
 • Overordnet del – prinsipper for læring, utvikling og danning. Hvordan kan verdier og prinsipper i overordnet del integreres i de ulike fagene og på tvers av fag, og dermed bidra til å realisere et verdiløft og ivareta skolens brede samfunnsmandat?

For dere som er midt i prosessen

 • Hvordan kan vi bruke ulike læringsarenaer og organiseringsmåter i opplæringen? Hvilke muligheter har vi nå? Hvilke nye muligheter kan vi skape?
 • Hvordan kan vi sikre god progresjon i opplæringen – mellom trinn og mellom skoleslag?
 • Hvordan jobber vi med tverrfaglige tema? Lage planer for arbeidet, hvem har ansvar for hva? Hvordan samhandler vi som underviser i de ulike fagene
 • Hvordan skape sammenheng i opplæringen?
 • Hvordan kan vi lese læreplaner på tvers for å finne gode tverrfaglige tema
 • Hvordan kan vi gi elevene muligheter til medvirkning i opplæringen? Hva involverer vi elevene i og når?
 • Hvordan er vurderingspraksisen ved vår skole? Hva kreves av endringer i lys av fagfornyelsen? Er det spesielle områder vi må videreutvikle?

 


Medbestemmelse og et godt partssamarbeid er en nødvendig forutsetning for å sikre at profesjonsfelleskapet medvirker i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet på arbeidsplassen. Målet er gode systematiske prosesser som sikrer at lærere, ledere og tillitsvalgte sammen kan utvikle og fornye praksis til enhver tid.

For å oppnå et best mulig arbeid med fagfornyelsen på din skole kan du bruke lov- og avtaleverket, og hovedavtalen legger premissene for medbestemmelse på din arbeidsplass. Her heter det at medbestemmelse kan skje gjennom formelle drøftinger, uformell dialog og/eller samhandling mellom arbeidsplasstillitsvalgt og rektor. Det betyr at arbeidstakerne skal ha reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles.  

Tips:

 • Husk å sette opp fagfornyelsen som tema når dere skal drøfte organiseringen av arbeidstiden.
 • Diskutere hvor mange plandager som skal brukes til fagfornyelsen.
 • Unngå at det blir for mange ulike satsingsområder som bruker av fellestid og plandager på skolen.
 • Husk at andre satsingsområder som skolen har kan inngå i arbeidet med fagfornyelsen.
 • Lenker til nyttige ressurser på Utdanningsforbundets nettsider om fagfornyelsen

 

Hovedavtalen i KS: https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/ks/hovedavtalen/

SFS 2213 (arbeidstid i skolen): https://www.utdanningsforbundet.no/lonn-og-arbeidsvilkar/tariffavtaler/ks/sfs-2213/


Trenger du tips og råd til hvordan du kan gjennomføre et godt klubbmøte med fagfornyelsen som tema? Trenger du hjelp til å få til et bedre partssamarbeid og medbestemmelse på skolen din?  Ønsker du å utveksle erfaringer om arbeidet med fagfornyelsen med andre tillitsvalgte og/eller skoleledere?

Da kan lokallaget eller fylkeslaget hjelpe deg. Lokallag og fylkeslag har blant annet ansvar for å ivareta medlemmer og informere og skolere tillitsvalgte. Kontakt med deg som arbeidsplasstillitsvalgt, skoleleder og med medlemmene på arbeidsplassene er en viktig oppgave.

Og kanskje du kan hjelpe lokallaget og fylkeslaget også? Ditt lokallag/fylkeslag vil alltid høre om hva som foregår på arbeidsplassen for å kunne gjøre en best mulig jobb for sine medlemmer.

Lokal- og fylkeslag følger også opp arbeidet i kommunene og fylkeskommunene, deltar på politiske møter og driver annet påvirkningsarbeid. Derfor er tilbakemeldingene fra deg også viktig i det videre arbeidet med fagfornyelsen på disse nivåene.

Tips om støtte og hjelp fra fylkes- og lokallag

 • Ha løpende kontakt med ditt lokallag. Det er viktig for lokallagene å høre fra deg på skolenivå.
 • Inviter gjerne en fra lokallaget til et klubbmøte om fagfornyelsen, gjerne sammen med skoleledelsen.
 • Spør om lokallaget kan hjelpe med å opprette nettverk for tillitsvalgte og/eller nettverk for skoleledere. Det er verdifullt å tilrettelegge for erfaringsutveksling og dialog på tvers av skolene.
 • Sørg for å ha en god dialog med den/de hovedtillitsvalgte i din kommune eller fylkeskommune under arbeidet med fagfornyelsen.
 • Snakk med lokallaget om å skape møtepunkter mellom arbeidsplasstillitsvalgte og skoleledere i kommunen/fylkeskommunen, gjerne i samarbeid med arbeidsgiver. Sammen bør tillitsvalgte og ledere delta i arbeidet med fagfornyelsen på kommune-/fylkeskommunenivå.

Oversikt med kontaktinfo til alle fylkeslag: https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/


Da det ukontrollerte utbruddet av covid-19 førte til at alle skoler måtte stenge i mars 2020, var det allerede fastsatt at fagfornyelsen skulle innføres og nye læreplaner tas i bruk skoleåret 2020/2021 for 1.-9. trinn og Vg1.  

Selv om pandemien rammet hardt, var det likevel en forventning forsommeren 2020 at skoleåret 2020/2021 kunne gjennomføres tilnærmet normalt. Tidsplanen for innføringen av fagfornyelsen ble derfor fastholdt.

Vi vet nå at den bølgen som slo inn over landet i 2020 er fulgt av en andre, en tredje og nå en fjerde bølge. Alvoret i og varigheten av pandemien har ført til varierende, men likefult en klart manglende mulighet for lærere og ledere til å prioritere arbeidet med fagfornyelsen.    

Utdanningsforbundet har de samme forventningene til innrammingen av fagfornyelsen ved inngangen til skoleåret 2021/2022 som etter den første bølgen våren 2020:

o   Partsamarbeidet må ligge til grunn for tilpasningen av fagfornyelsen på skoler og i kommuner og fylkeskommuner

o   Forståelse for at planleggingen av fagfornyelsen har vært svært mangelfull

o   Justerte forventninger til hva skoler, lærere og ledere kan få til av endringer på kort sikt

o   Forståelse for at skoler, lærere og ledere vil kunne ha behov for ekstra støtte og oppfølging fra lokale og nasjonale myndigheter

o   Forståelse for at lærere og ledere vil kunne ha behov for ekstra tid til å innfri målsetningene med fagfornyelsen

o   Skolene må få mulighet til å prioritere arbeidet med fagfornyelsen i konkurranse med «andre viktige saker» og at noe må legges til side for en tid

o   God og tydelig informasjon til berørte parter i og utenfor skolen 


Lærerprofesjonen har fått et stort ansvar for aktiv medvirkning i fornyelsen av læreplanverket. Arbeidet har nå gått fra en utviklingsfase til iverksettingsfase. Det er nå lærere og ledere skal gjøre læreplanverket til god praksis.

Utdanningsforbundet vil sikre at fagfornyelsen iverksettes nedenfra og innenfra – i profesjonsfellesskapet og i undervisningen der læreren møter klassen og enkelteleven. Lærere, ledere og tillitsvalgte på arbeidsplassene skal i fellesskap bidra til å utvikle sterke profesjonsfellesskap og sette avtrykk i prosesser og resultater i arbeidet med fagfornyelsen.

De overordnede målsettingene beskrives i Stortingsmelding 28 (2015–2016)Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet for fagfornyelsen og er:

 • et verdiløft skal komme til uttrykk i alle fag på alle nivå i skolen
 • at dybdelæring skal være en gjennomgående tilnærming
 • at opplæringen skal innebære en bredere forståelse av hva slags kompetanse elevene må ha for å lykkes som enkeltmennesker og samfunnsborgere i framtidas arbeids- og samfunnsliv.

Dette er målsettinger som kan støttes av et godt læreplanverk, men som må realiseres på den enkelte skole og i det enkelte klasserom og verksted hver eneste dag.

Utdanningsforbundets målsettinger for fagfornyelsen er at:

 • Overordnet del skal være et viktig verktøy i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen.
 • Opplæringen skal bidra til at verdi- og danningsaspektet ved opplæringen kommer til uttrykk i alle fag og på alle trinn.
 • Opplæringen skal bidra til bedre sammenheng i og mellom fag og legge til rette for dybdelæring og integrering av tverrfaglige tema i relevante fag.
 • Opplæringen blir mer praktisk innrettet, og har større grad av elevmedvirkning. Den skal støtte elevenes personlige utvikling og forberede dem på et arbeids- og samfunnsliv i rask endring.   
 • Opplæringen har en klar retning, samtidig som det profesjonelle skjønnet blir respektert og ivaretatt.

 

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for at elevene får opplæring i tråd med opplæringsloven og læreplanverket. De skal stille nødvendige ressurser til disposisjon slik at skolene kan oppfylle det oppdraget som lov og læreplanverk innebærer. Derfor er det viktig at både skoleledelsen og de arbeidsplasstillitsvalgte følger med på ressurssituasjonen når fagfornyelsen skal settes i verk. Har vi nok ressurser for å få dette til? Hvis ikke, hva trenger vi og hva er vårt forslag til løsning?

Gjennom hovedavtalene og et godt partssamarbeid med tillitsvalgte har kommuner og fylkeskommuner ansvar for å gi de ansatte reell innflytelse, også i arbeidet med nytt læreplanverk. Hovedtillitsvalgte representerer medlemmene overfor kommunen/fylkeskommunen.

Den hovedtillitsvalgte skal ha dialog og drøfte aktuelle saker knyttet til fagfornyelsen med arbeidsgiver. Det betyr at på mange områder, også innenfor arbeidet med fagfornyelsen, har kommunen og fylkeskommunen ansvar for både å informere om og å drøfte saker med hovedtillitsvalgte. Det bør utarbeides en plan for hvordan det videre arbeidet med fagfornyelsen skal organiseres i kommunen/fylkeskommunen, i tett dialog og samarbeid med tillitsvalgte, skoleledere og lærerprofesjonen.


Utdanningsdirektoratet har utviklet en kompetansepakke som støtte og hjelp for skolene i planleggingen og gjennomføringen av fagfornyelsen. Pakkene er gode og nyttige verktøy, samtidig som de er omfattende og forutsetter stor tidsbruk.

Et godt råd vil være å tilpasse bruken av pakkene til skolens behov og forutsetninger. Hva kan være nyttig for oss der vi er i prosessen? På hvilken måte ønsker vi å bruke fellestid og plandager?

Pakken er tilbud til skolene og inneholder fem moduler i tillegg til en introduksjonsmodul:

 • Overordnet del – verdiløft i praksis (modul 1)
 • Læreplaner for fag (modul 2)
 • Dybdelæring (modul 3)
 • Tverrfaglige tema (modul 4)
 • Profesjonsfellesskapet (modul 5)

Grunnlagsdokument for fagfornyinga

Fagfornyinga byggjer på to offentlege utgreiingar frå det såkalla Ludvigsen-utvalet:

NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole – Et kunnskapsgrunnlag

NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser

Desse utgreiingane låg til grunn for Kunnskapsdepartementet si melding til Stortinget: Meld St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet

Stortinget fatta fleire konkrete vedtak om fagfornyinga då dei handsama Meld. St. 28 hausten 2016:

Lenke til vedtak i Stortinget

I tillegg til desse formelle styringsdokumenta låg også rapporten Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag frå ekspertgruppa om lærarrolla til grunn for vedtaket om fornying av læreplanverket.

På bakgrunn av Stortinget si handsaming av Meld. St. 28 har Kunnskapsdepartementet utarbeidd eit strategidokument for det vidare arbeidet med fagfornyinga:

Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

 

Evaluering av fagfornyinga

Universitetet i Oslo har fått hovudoppdraget med å evaluerer fagfornyinga i perioden 2020-2025. Samisk høgskole er også tildelt midlar til evaluering av Kunnskapsløftet samisk. Det vil etter kvart bli tildelt fleire evalueringsoppdrag.

Så langt er det publisert éin evalueringsrapport frå Universitetet i Oslo.