Fagfornyelsen

Fagfornyinga inneber at båe utdanninga sitt innhald og organisering og innretninga på utdanningsoppdraget skal fornyast og forbetrast. Det krev ei brei forankring og god involvering av lærarar og leiarar i skulen.

Elevmedvirkning