Høyere utdanning gis på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering. Andelen unge som tar høyere utdanning, har økt kraftig de siste årene. Vi har 7 universiteter, 27 høyskoler og 5 vitenskaplige høyskoler under statlig eierskap og en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner. Høyere utdanning er regulert i en felles lov om universiteter og høyskoler med forskrifter.

Det skal legges til rette for økt mobilitet over landegrensene både for studenter og ansatte ved de høyere utdanningsinstitusjonene. For å oppnå bedre kvalitet i utdanningen, både konkurreres og samarbeides det om høyere utdanning internasjonalt.

Utdanningsforbundet deltar i en rekke fora for å bidra til en utvikling av god kvalitet av gratis, offentlig høyere utdanning. Forbundet arbeider også for gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold for ansatte ved de høyere utdanningsinstitusjonene.Utdanningsforbundet har bidratt i samarbeid og uttalt seg om kvalitetskriterier som bl.a. internasjonale studier av læringsutbytte og om kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning som beskriver læringsutbytte. Forbundet har uttalt seg om styring og organisering av høyere utdanning, i tillegg til forskriftsendringer, rammeplaner og rundskriv som gjelder ulike utdanninger som for eksempel ny grunnskolelærerutdanning og førskolelærerutdanning.

Utdanningsforbundet er positivt til etablering av sentre for fremragende utdanning, og opptatt av at høyere utdanning skal sees i sammenheng med forskning og utviklingsarbeidet ved institusjonene for å bidra til forskningsbasert utdanning av kvalitet.