Vedtekter for Utdanningsforbundet

Landsmøte til Utdanningsforbundet i 2015 fattet vedtektene under. Foto:Tom-Egil Jensen

Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 2.–5. november 2015. Bokmål- og nynorskversjon.

Publisert 15.04.2016

Her finner du vedtektene for Utdanningsforbundet slik de framkommer etter landsmøtet på Lillestrøm i november 2015. Oversikten omfatter vedtektene på både bokmål og nynorsk. I høyremargen finnes pdf-versjonen av vedtektene.

Vedtekter for Utdanningsforbundet

Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 2.–5. november 2015

BOKMÅL

A Del 1: Generell del

§ 1   ORGANISASJON

1.1   Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet1 og Norsk Lærerlag.
1.2   Utdanningsforbundet ivaretar alle fullmakter, rettigheter og forpliktelser på vegne av disse       organisasjonene.

Fotnote: Lærerforbundet1

Omfatter de tidligere organisasjonene Norsk Lektorlag / Norsk Undervisningsforbund, Norsk Yrkes og Husstelllærerlag / Norsk Faglærerlag, Norges Handelslærerlag og Norsk Spesiallærerlag.

§ 2   FORMÅL

2.1   Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer.
2.2   Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.
2.3   Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

§ 3   MEDLEMSKAP

3.1   Rett til medlemskap har:
3.1.1   Pedagogisk personale2 med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.
3.1.2   Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller førskolelærer.
3.1.3   Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men som ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap, jf. § 12.2.
3.1.4   Pensjonister og trygdede3 som har vært medlemmer som yrkesaktive.
3.1.5   Andre etter særskilt søknad til sentralstyret. Slike søknader kan innvilges permanent eller for den perioden et ansettelsesforhold varer.
3.2   Personer som pr. 31. desember 2001 var medlemmer etter unntaksbestemmelsene i medlemsparagrafene til Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, beholder sitt medlemskap.

Fotnote: trygdede3

Med «trygdede» menes i denne sammenheng medlemmer som mottar stønad (trygd) som kompensasjon for helt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt.

§ 4   ÆRESMEDLEMSKAP

Medlemmer som i særlig grad og over tid har utmerket seg i arbeidet for forbundets interesser, kan utnevnes til æresmedlemmer. Slik utnevnelse gjøres av sentralstyret. Sentralstyret kan fastsette ytterligere retningslinjer for æresmedlemskap.

§ 5   INN OG UTMELDING

5.1   Innmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat, enten som papirskjema eller som elektronisk innmelding på Utdanningsforbundets hjemmesider. Medlemskapet trer i kraft fra det tidspunktet som er oppgitt i den skriftlige bekreftelsen medlemmet mottar straks innmeldingen er registrert.
5.2   Utmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sentrale sekretariat av medlemmet selv. Medlemskapet opphører fra det tidspunktet som er oppgitt i den skriftlige bekreftelsen som medlemmet mottar, og senest ved utløpet av måneden etter at utmeldingen ble mottatt4.

Fotnote: mottatt4

Organisasjonen kan melde ut medlemmer som unnlater å betale medlemskontingent etter purringer/påminnelse.

Fotnote: Pedagogisk personale2

Gjelder også personer tilsatt på vilkår, morsmålslærere og tilsatte i skolefritidsordning med utdanning som for pedagogisk personale.

5.3   Medlemmer kan ikke ved å melde seg ut unndra seg påløpte økonomiske forpliktelser som følger av medlemskapet. Medlemmer kan heller ikke ved utmelding unndra seg sine medlemsplikter i situasjoner der streik eller annen arbeidskamp er varslet eller pågår.

§ 6   MEDLEMSRETTIGHETER

Medlemmer i Utdanningsforbundet har rett til:

6.1   å få bistand5 i saker som er knyttet til stilling6 og/eller lønns og arbeidsvilkår.
6.2   å delta i medlemsmøter og ellers være til stede på organisasjonens landsmøter og årsmøter.
6.3   å motta medlemsblad og annen informasjon.
6.4   å være med i organisasjonens forsikringsordninger og andre medlemstilbud.
6.5   å få del i andre rettigheter som framgår av disse vedtektene og av retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

§ 7   MEDLEMSPLIKTER

7.1   Medlemmer av Utdanningsforbundet plikter:
7.1.1   å rette seg etter disse vedtektene og vedtak som med hjemmel i vedtektene er fattet av organisasjonens besluttende ledd.
7.1.2   å følge pålegg gitt av organisasjonen.
7.1.3   å betale medlemskontingent, til vanlig ved lønnstrekk.
7.1.4   å melde fra til organisasjonen om endring av navn, adresse, e-postadresse, arbeidssted, stilling eller kompetanse.
7.2   Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å   beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. § 22.

§ 8   UTELUKKELSE

8.1   Medlemskap i Utdanningsforbundet er utelukket for:
8.1.1   Personer som sprer ideer om raseoverlegenhet, rasehat eller rasediskriminering.

Fotnote: stilling6

Bl.a. ved tiltredelse i og avgang fra stilling, samt utførelse av arbeidet.

Fotnote: bistand5

Medlemmer som er i lønnet arbeid, og som betaler minste kontingentbeløp etter vedtak på landsmøtet (jf. § 20.1), kan ikke påregne hjelp fra Utdanningsforbundet til å ivareta sine interesser overfor arbeidsgiver.

8.1.2 Personer som oppfordrer til voldshandlinger mot en rase eller mot personer med annen hudfarge, etnisk opprinnelse eller konfesjonell eller kulturell bakgrunn.
8.1.3   Personer som er medlemmer av nazistiske eller rasistiske organisasjoner.
8.2   Vedtak om utelukkelse fattes av sentralstyret.

§ 9   EKSKLUSJON

9.1   Sentralstyret kan ekskludere et medlem som bryter Utdanningsforbundets vedtekter, eller som   setter seg ut over de vedtak som landsmøtet, representantskapet eller sentralstyret fatter.
9.2   Sentralstyret kan også ekskludere medlemmer som omfattes av § 8.
9.3   Før vedtak om eksklusjon fattes, skal medlemmet få anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig forklaring.
9.4   Vedtak om eksklusjon krever 2/3 flertall blant sentralstyrets medlemmer.
9.5   Vedtak om eksklusjon kan ankes inn for representantskapet. Den ekskluderte må fremme skriftlig anke innen to måneder etter at vedkommende har mottatt vedtak om eksklusjon. Ved behandlingen av anken har ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett.
9.6   Den ekskluderte kan søke sentralstyret om å bli medlem igjen.

§ 10   SUSPENSJON

10.1   Sentralstyret kan suspendere en tillitsvalgt som setter seg ut over Utdanningsforbundets vedtekter eller vedtak fattet av landsmøtet, representantskapet eller sentralstyret.
10.2   Før vedtak om suspensjon fattes, skal den tillitsvalgte få anledning til å gi skriftlig og/eller muntlig forklaring.
10.3   Vedtak om suspensjon krever 2/3 flertall blant sentralstyrets medlemmer. Suspensjonen gjelder for den tid sentralstyret vedtar, maksimalt for resten av landsmøteperioden.
10.4   Vedtak om suspensjon kan ankes inn for representantskapet. Den suspenderte må fremme skriftlig anke innen to måneder etter at vedkommende har mottatt vedtak om suspensjon. Ved behandlingen av anken har ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett.
10.5   Dersom vedtak om suspensjon ikke blir avgrenset til særskilt nevnte tillitsverv, gjelder suspensjonen alle tillitsverv i Utdanningsforbundet. Dersom disse tillitsvervene ikke blir overtatt av valgte vararepresentanter, kan sentralstyret oppnevne ny(e) tillitsvalgt(e) fram til neste valgmøte.
10.6   Den suspenderte beholder sine rettigheter og plikter som medlem.

§ 11   MEDLEMSGRUPPER

Medlemmer skal så langt det er naturlig tilhøre én av følgende medlemsgrupper: barnehage, grunnskole, videregående opplæring / fagskole, universitet og høgskole, faglig og administrativt støttesystem.

§ 12   STUDENTMEDLEMMER

12.1   Studentmedlemmer (medlemmer med medlemskap etter § 3.1.3) organiseres i en studentorganisasjon med egne vedtekter godkjent av sentralstyret.
12.2   Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i ansettelsesforholdet.
Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen.

§ 13   PENSJONISTMEDLEMMER

13.1   Pensjonistmedlemmer (jf. § 3.1.4) beholder de medlemsrettigheter og plikter de har hatt som yrkesaktive.
13.2   I tillegg skal det legges til rette for egne råd for pensjonistmedlemmer på alle nivåer i organisasjonen. Pensjonistrådene er rådgivende for besluttende organer på eget organisasjonsnivå.

§ 14   BESLUTTENDE ORGANISASJONSLEDD7

Fotnote: BESLUTTENDE ORGANISASJONSLEDD7

§§ 14.1.2 og 14.1.3 gjelder ikke for Utdanningsforbundet Oslo.

14.1   Utdanningsforbundet har disse besluttende organisasjonsleddene:
Arbeidsplass:
14.1.1   Klubb
Kommuneplan:
14.1.2   Årsmøte i lokallag
14.1.3   Lokallagsstyre
Fylkesplan:
14.1.4   Årsmøte i fylkeslag
14.1.5   Fylkesstyre
Landsplan:
14.1.6   Landsmøte
14.1.7   Representantskap
14.1.8   Sentralstyre
14.2   Dersom et styre ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver etter vedtektene, kan overordnet organisasjonsledd vedta å løse styremedlemmer og varamedlemmer fra sine verv, og oppnevne nye styremedlemmer og varamedlemmer. Slikt vedtak fattes av lokallagsstyret når det gjelder klubber, fylkesstyret når det gjelder lokallag og sentralstyret når det gjelder fylkeslag.
Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen.

§ 15   KVOTERING

15.1   Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd8. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede besluttende organ, som kan kreve omvalg.
15.2   Ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene i besluttende organ på fylkesnivå og over dette. De fem medlemsgruppene skal være representert i sentralstyret. Det skal være minst én lederrepresentant i sentralstyret. Alle medlemsgrupper skal så sant det er mulig, være representert i fylkesstyret. Det skal være minst én lederrepresentant i fylkesstyret. Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant.

Fotnote: organisasjonsledd8

Omfatter også fylkeslagsdelegasjoner til landsmøte.

§ 16   TILLITSVALGTE ETTER HOVEDAVTALENE

16.1   Tillitsvalgte etter hovedavtalene velges normalt av og blant medlemmene innenfor gjeldende avtaleområde ved den enkelte virksomhet (kommune, fylkeskommune, statsetat o.a.) og driftsenhet (arbeidsplass).
16.2   Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene skjer i egne valgmøter innkalt av styret i lokallaget, fylkeslaget eller klubben. Valgmøtene arrangeres normalt i tilknytning til årsmøter i lokallag/fylkeslag eller i forbindelse med valg av klubbstyre. Valgkomiteen er ansvarlig for innstilling etter forslag fra medlemmer på gjeldende avtaleområde.
16.3   I særskilte tilfeller kan tillitsvalgte etter hovedavtalene utpekes av styret i lokal-laget/fylkeslaget eller av sentralstyret.
16.4   Tillitsvalgte etter hovedavtalene velges for samme periode som organisasjons-tillitsvalgte på samme nivå, så sant dette ikke er i strid med gjeldende hovedavtale.
16.5   En tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale skal til vanlig ha fulle rettigheter i fylkes- og lokallagsstyret. Andre tillitsvalgte etter hovedavtalene har til vanlig møte- og talerett i fellesstyret på sitt nivå. Tillitsvalgte etter hovedavtale på arbeidsplassnivå skal være klubbleder.

§ 16 A GJENVALG AV TILLITSVALGTE

Styremedlemmer på fylkes- og sentralnivå kan ikke gjenvelges i samme verv dersom vedkommende har fungert i vervet i tolv år.

§ 17   FORVALTNINGSREGLER

Sentralstyret fastsetter forvaltningsregler for følgende saksområder:
Tjenestevei, saksbehandling, klagerett, habilitet, representativitet, mistillit.

§ 18   SENTRALT SEKRETARIAT

18.1   Sentralstyret ansetter leder av Utdanningsforbundets sentrale sekretariat, og delegerer de nødvendige fullmakter til denne.
18.2   Sekretariatets leder har ansvar for saksforberedelse med innstilling for sentralstyret.

§ 19   MEDLEMSBLAD

19.1   Utdanningsforbundet utgir medlemsblad.
19.2   Ansvarlig redaktør tilsettes av sentralstyret og har rettigheter og plikter i samsvar med redaktørplakaten og andre etiske retningslinjer som gjelder for norsk presse. Sentralstyret fastsetter formåls-paragraf, som er forpliktende for redaktøren.
19.3   Sentralstyret er styre for medlemsbladet.

§ 20   KONTINGENT

20.1   Landsmøtet fastsetter kontingentsatser for landsmøteperioden. Representantskapet kan regulere kontingenttrekket med inntil 0,1 prosentenheter av kontingentgrunnlaget, jf. § 29.1.4.1.
20.2   Landsmøtet vedtar prosentvis fordeling av kontingenten til fondsoppbygging og mellom organisasjonsnivåene,
20.3   Representantskapet fastsetter kriterier for innbyrdes fordeling av kontingent innenfor organisasjonsnivåene,
20.4   Sentralstyret har anledning til å skrive ut ekstrakontingent innenfor rammer fastsatt av landsmøtet, når situasjonen gjør det nødvendig.
20.5   All kontingent skal kreves inn av organisasjonen sentralt.

§21   UTDANNINGSFORBUNDETS FOND

21.1   Tilskudd til fondet ytes som en prosentandel av kontingentinntektene, fastsatt av landsmøtet.
21.2   Fondets kapital kan bare belastes i direkte forbindelse med gjennomføring av aksjoner for lønns- og arbeidsvilkår, for å støtte tilsvarende aksjoner iverksatt av andre organisasjoner eller for å iverksette andre tiltak som kan bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
21.3   Landsmøtet fastsetter statutter for Utdanningsforbundets fond.

§ 22   ARBEIDSNEDLEGGELSE OG BLOKADE

22.1   Sentralstyret kan, i forbindelse med arbeidstvister, pålegge medlemmene å delta i hel eller delvis arbeidsnedleggelse eller i andre former for arbeidskamp.
22.2   Sentralstyret kan nekte medlemmer i Utdanningsforbundet å søke eller motta tilsetting i stillinger hvor lønn, arbeidsvilkår, rettslig stilling eller andre forhold er utilfredsstillende.

§ 23   DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE

23.1   Sentralstyret kan godkjenne strukturforsøk på fylkes-, lokal- eller arbeidsplassnivå. Slike forsøk må være tilrådd med 2/3 flertall i årsmøtet eller i annet forum som er representativt for dem som berøres av forsøket. Sentralstyret fastsetter nærmere regler for saksbehandling ved slike forsøk.
23.2   Representantskapet eller landsmøtet kan, med 2/3 flertall, vedta strukturforsøk på sentralt nivå eller som omfatter flere fylkeslag. Forsøk sentralt må være avgrenset til resten av landsmøteperioden. Forsøk som gjelder lokallag eller ett eller flere fylkeslag, må være avgrenset til resten av årsmøteperioden, eller forlenget til å gjelde ut landsmøteperioden.
23.3   Sentralstyret kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold på fylkesnivå og under. Representantskapet kan, med 2/3 flertall, dispensere fra disse vedtektene når det gjelder forhold som omfatter sentralt nivå eller mer enn ett fylkeslag. Slik dispensasjon gis for en avgrenset periode. Sentralstyret fastsetter nærmere regler for saksbehandling ved slike saker.

§ 24   VEDTEKTSENDRINGER

24.1   Endring av disse vedtektene kan bare vedtas av et landsmøte.
24.2   Vedtak om endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av det samlede antall landsmøterepresentanter.
24.3   Vedtak om endring av vedtektene har øyeblikkelig virkning, så sant ikke annet framkommer i vedtaket.
24.4   Fotnotene til vedtektene har samme vedtektsstatus som formuleringer i selve paragrafene.

§ 25   TILKNYTNING TIL HOVEDORGANISASJON

25.1   Forslag om tilknytning til eller endring i tilknytning til hovedorganisasjon skal behandles av et landsmøte.
25.2   Vedtak fattes med 2/3 flertall av det samlede antall landsmøterepresentanter.

§ 26   FUSJON

26.1   Forslag om fusjon med andre organisasjoner skal behandles av et landsmøte.
26.2   Vedtak om fusjon krever 2/3 flertall av det samlede antall landsmøterepresentanter.
26.3   Når vedtak om fusjon er fattet, kan ordinært landsmøte fritas for vedtekts-festede oppgaver i henhold til § 29.

§ 27   OPPLØSNING

27.1   Oppløsning av Utdanningsforbundet kan bare skje når minst 2/3 av avgitte stemmer i uravstemning blant medlemmene støtter forslag om dette, og etter at et påfølgende landsmøte har gjort vedtak om oppløsning med 2/3 flertall.
27.2   Dersom oppløsning blir vedtatt, fatter landsmøtet vedtak om hvordan Utdanningsforbundets midler skal disponeres.

B Del 2: Organisasjonens styringsorganer

B1 Landsplan

§ 28   LANDSMØTE

28.1   Landsmøtet er Utdanningsforbundets høyeste myndighet.
28.2   Landsmøtet har 193 representanter, som omfatter de 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegater valgt av fylkeslagene for landsmøteperioden. Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt oppfyller gjeldende kvoteringsregler. Jf. § 15.
28.3   57 av delegatplassene fordeles likt mellom fylkeslagene. De øvrige delegatplassene fordeles etter medlemstallet i de enkelte fylkeslagene pr. 1. januar i landsmøteåret.
28.4   Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.
28.5   Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, tre representanter for studentorganisasjonen og tre representanter for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i § 29.1.2.
28.6   Sentralstyret kan innby andre som observatører. For øvrig har alle medlemmer i organisasjonen rett til å være til stede som observatører med de rettigheter som følger av møtereglementet.
28.7   Ordinært landsmøte blir holdt hvert fjerde år innenfor perioden 20. oktober–20. november.
28.8   Melding om saker som ønskes tatt opp på landsmøtet, må være sendt sentralstyret gjennom et fylkesstyre. Med saken skal følge en anbefaling fra fylkesstyret om videre behandling og innstilling til vedtak.
28.9   Følgende frister gjelder for ordinært landsmøte:
1. april: Sentralstyret skal kunngjøre tid og sted for landsmøtet. Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste.
1. juni: Saker som fylkeslagene ønsker behandlet på landsmøtet, og forslag til endringer av vedtektene, skal være meldt til sentralstyret.
10 uker før landsmøtet: Sentralstyret skal kunngjøre endelig forslag til sakliste for landsmøtet.
6 uker før landsmøtet: Sentralstyret skal kunngjøre endelig innstilling til vedtak i saker som legges fram for landsmøtet, herunder forslag til endringer i vedtektene9.
4 uker før landsmøtet: Kunngjøring av innstillinger til landsmøtesak om valg, jf. § 29.3

Fotnote: vedtektene9

Gjelder ikke resolusjoner

§ 29   LANDSMØTETS OPPGAVER

29.1   Følgende saker skal behandles:
29.1.1   Konstituering, møte- og valgreglement.
29.1.2   Melding og regnskap fra sentralstyret.
29.1.3   Politiske saker av overordnet betydning.
29.1.4   Økonomiske rammer for kommende landsmøteperiode, som omfatter:
29.1.4.1   Fastsetting av medlemskontingent.
29.1.4.2   Prosentvis fordeling10 av kontingentmidler mellom sentralt nivå, fylkesnivå (inkludert Oslo), lokallagsnivå (inkludert klubbnivå) og fond.
29.1.5   Saker innmeldt fra fylkeslag og andre saker som sentralstyret legger fram, jf. § 28.8.
29.1.6   Valg:
29.1.6.1   Valg av leder og en eller to nestledere i sentralstyret, jf. § 33.2.
29.1.6.2   Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf. § 33.2.
29.1.6.3   Valg av representanter med personlige vararepresentanter til representantskapet, jf. § 31.1.
29.1.6.4   Valg av kontrollkomité, jf. § 41.1.
29.1.6.5   Valg av valgkomité, jf. § 36.1.

Fotnote: fordeling10

Forut for fordelingen kan landsmøtet foreta avsetning til dekning av IKT-kostnader som er felles for sentralplan og fylkesplan, og internasjonalt prosjektarbeid.

Andre saker som krever landsmøtebehandling dersom det foreligger forslag:
29.1.7   Endringsforslag til vedtektene.
29.1.8   Statutter for Utdanningsforbundets fond.
29.1.9   Retningslinjer for arbeidet i kontrollkomiteen.
29.1.10   Forslag om tilknytning til hovedorganisasjon, eventuell fusjon eller oppløsning.
29.2   Valg etter §§ 29.1.6.1–29.1.6.4 skjer etter innstilling fra valgkomiteen. Valg etter § 29.1.6.5 skjer etter innstilling fra sentralstyret.
29.3   Alle valg skjer for landsmøteperioden, dvs. fra 1. januar påfølgende år.
29.4   Landsmøtet kan med 2/3 flertall av det samlede antall representanter vedta å behandle saker11 som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

§ 30   EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

30.1   Ekstraordinært landsmøte kan kalles inn når sentralstyret eller representantskapet finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av fylkesstyrene krever det.
30.2   Ekstraordinært landsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel.
30.3   Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.

Fotnote: saker11

Gjelder ikke forslag til endring av vedtekter

§ 31   REPRESENTANTSKAP

31.1   Representantskapet består av sentralstyret og de 19 fylkeslederne. I tillegg velger landsmøtet ytterligere 19 representanter, én fra hvert fylkeslag. Disse skal representere ulike medlemsgrupper slik at representantskapet reflekterer bredden i organisasjonen.
31.2   Sentralstyrets varamedlemmer og fylkesnestleder er varamedlemmer for hhv. sentralstyret og fylkesleder i representantskapet. Landsmøtet velger personlige varamedlemmer for øvrige representantskapsmedlemmer.
31.3   Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.
31.4   Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles én representant for Sami Ossodat / samisk utvalg, leder av studentorganisasjonen og én representant for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare medlemmene av representantskapet, jf. § 31.1. Sentralstyret har likevel ikke stemmerett i saker nevnt i § 32.1.2. Sentralstyret kan innby andre som observatører.
31.5   Representantskapet innkalles minimum to ganger i året og ellers ved behov.

§ 32   REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER

32.1   Representantskapet skal:
32.1.1   behandle saker av overordnet og prinsipiell betydning.
32.1.2   behandle årsregnskap fra sentralstyret.
32.1.3   uttale seg om sentralstyrets budsjett.
32.1.4   fastsette kriterier for fordeling av midler innenfor organisasjonsnivåene.
32.1.5   fastsette prinsipper og rammer for lønns- og kompensasjonsordninger for medlemmer av sentralstyret og fylkesstyrene.
32.1.6   vedta strukturforsøk på sentralt nivå eller som omfatter flere fylkeslag, jf. § 23.
32.1.7   behandle saker sendt inn av fylkeslagene.
32.1.8   behandle sentralstyrets handlingsplaner.
32.2   Representantskapet velger ny nestleder blant medlemmene av sentralstyret, dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.
32.3   Representantskapet kan med flertall av de avgitte stemmene vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten.

§ 33   SENTRALSTYRE

33.1   Sentralstyret er Utdanningsforbundets øverste utøvende myndighet og handler med ansvar overfor representantskap og landsmøte.
33.2   Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette tallet omfatter leder, én eller to nestledere, og øvrige styremedlemmer, alle valgt etter gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15.
I tillegg velges tre fast møtende varamedlemmer og fem øvrige varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Hvis landsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder.
33.3   Fast møtende varamedlemmer av sentralstyret innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles leder av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Sentralstyret kan innby andre som observatører.
33.4   Sentralstyret velger et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter fullmakter for dette.
33.5   Sentralstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.

§34   SENTRALSTYRETS OPPGAVER

Sentralstyret skal:
34.1   lede den politiske virksomheten i Utdanningsforbundet i landsmøteperioden.
34.2   utarbeide årsbudsjett.
34.3   disponere midler og fond innenfor rammen av vedtekter og vedtak i landsmøte og representantskap.
34.4   utforme Utdanningsforbundets standpunkter i politiske spørsmål.
34.5   legge fram årsregnskap for representantskapet. Regnskapet skal være revidert av statsautorisert revisor og forelagt kontrollkomiteen.
34.6   innkalle til og forberede saker med innstilling til landsmøter og møter i representantskapet.
34.7   behandle forslag og henvendelser fra organisasjonens underliggende ledd og rådgivende organer.
34.8   tilsette personale i sekretariatene. Sentralstyret kan delegere tilsettingsmyndighet til leder av sentralt sekretariat.
34.9   fastsette vedtektsfestede retningslinjer, bl.a. for arbeidet i utvalg, råd, fora og arbeidsgrupper, samt andre retningslinjer etter behov.
34.10   oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora under sentralstyret.
34.11   fastsette egne lønns- og kompensasjonsordninger innenfor rammer fastsatt av representantskapet.

§ 35   OPPRYKK I SENTRALSTYRET

35.1   Dersom et medlem av sentralstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at bestemmelsene i § 15.2 om representasjon fra medlemsgrupper ikke kan overholdes, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen.
35.2   Dersom det etter opprykk av varamedlem er færre enn tre møtende varamedlemmer, trer det høyest prioriterte ikke-møtende varamedlem inn som møtende varamedlem.

§ 36   VALGKOMITÉ

36.1   Landsmøtet velger en valgkomité med 11 medlemmer, og med sammensetning i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15.
36.2   Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg.
36.3   Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på landsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomité.

§ 37   UTGÅR

§ 38   UTVALG, RÅD OG FORA

38.1   Sentralstyret oppnevner følgende faste rådgivende utvalg. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem og for øvrig settes sammen med tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen:
38.1.1   Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår.
38.1.2   Utvalg for utdanningspolitikk.
38.1.3   Sami Ossodat / samisk utvalg.
38.1.4   Utvalg for organisasjonsutvikling.
38.1.5   Likestillings- og diskrimineringsutvalg.
38.2   Sentralstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av en lederrepresentant i sentralstyret, og består for øvrig av en lederrepresentant fra hvert fylkesstyre. Sentralstyret kan supplere rådet med ledermedlemmer fra ulike medlemsgrupper og avtaleområder.
38.3   Sentralstyret oppnevner medlemmene i utvalg og råd etter forslag fra fylkeslagene.
38.4   Sentralstyret oppnevner fagfora etter behov. Fagforaene skal uttale seg om saker de får seg forelagt og holde seg løpende orientert om utviklingen innenfor sitt fagfelt.
38.5   Sentralstyret oppnevner et sentralt råd for pensjonistmedlemmer. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjonistråd på fylkesnivå. Et sentralstyremedlem oppnevnes som kontakt for det sentrale rådet for pensjonistene.
38.6   Alle faste utvalg, råd og fora arbeider etter retningslinjer som er fastsatt av sentralstyret.
38.7   Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov.

§ 38 A   KONTAKTFORUM

38 A.1  Det opprettes et kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene, jf. § 11. Kontaktforaene ledes av et sentralstyremedlem, og består for øvrig av en representant fra hvert fylkeslag, fortrinnsvis fra den aktuelle medlemsgruppen. Sentralstyret kan supplere kontaktforaene med medlemmer fra avtaleområder som ikke er representert, med ledermedlemmer fra den aktuelle medlemsgruppen, og ellers etter behov.
38 A.2   Sentralstyret kan oppnevne andre kontaktfora etter behov.

§ 39   LEDERMØTER

39.1   Sentralstyret kan innkalle fylkeslederne til ledermøter.
39.2   Ledermøter er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen.

§ 40   FONDSSTYRE

40.1   Utdanningsforbundets fondsstyre består av sju medlemmer, som oppnevnes av sentralstyret og er ansvarlig overfor dette. Sentralstyret skal være representert i fondsstyret.
40.2   Fondsstyret er rådgivende overfor sentralstyret.
40.3   Fondsstyret arbeider etter retningslinjer fastsatt av sentralstyret.
40.4   Fondsstyret legger fram egen årsmelding og eget regnskap for sentralstyret. Fondsstyrets regnskap skal følge sentralstyrets årsregnskap til representantskapet.

§ 41   KONTROLLKOMITÉ

41.1   Landsmøtet velger en kontrollkomité på fem medlemmer, inkludert leder og nestleder, og to varamedlemmer. De som skal velges, må ha erfaring fra arbeid i sentrale, besluttende organisasjonsledd, men kan ikke selv inneha andre verv på landsplan.
41.2   Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen avgir uttalelse til sentralstyrets melding til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal hvert år avgi uttalelse til sentralstyrets årsregnskap. På forespørsel skal også fylkesstyrene legge fram melding og regnskap for kontrollkomiteen.
41.3   Landsmøtet fastsetter nærmere retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.

B2 Fylkesnivå

§ 42   FYLKESLAG

42.1   Utdanningsforbundet er inndelt i fylkeslag – ett i hvert fylke.
42.2   Fylkeslagets navn er Utdanningsforbundet [fylkesnavn].
42.3   Fylkeslagenes struktur og virksomhet er fastsatt i vedtektene og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret.

§ 43   MEDLEMSKAP

Alle medlemmer i Utdanningsforbundets lokallag i fylket, er medlem i fylkeslaget.12/13

Fotnote: 13

For Utdanningsforbundet Oslo gjelder bestemmelsene i § 56 tilsvarende.

Fotnote: fylkeslaget.12

Gjelder også arbeidssted med tillitsvalgt som sorterer direkte under fylkeslaget.

§ 44   ÅRSMØTE

44.1   Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet.
44.2   Årsmøtet har inntil 113 representanter14, som omfatter fylkesstyrets medlemmer, jf. § 47.2, og 10015 delegater valgt av lokallagene16 for fylkeslagets årsmøteperiode etter den fordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret. Delegasjonene skal settes sammen slik at en totalt oppfyller gjeldende kvoteringsregler. Jf. § 15.
44.3   Varamedlemmer av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles om mulig én representant for studentorganisasjonen og én representant for pensjonistrådet i fylkeslaget, med tale- og forslagsrett. Stemmerett har bare de valgte delegatene og fylkesstyrets medlemmer, sistnevnte likevel ikke i saker nevnt i § 45.1.2.
44.4   Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.
44.5   Ordinært årsmøte innkalles hvert fjerde år i mai.
44.6   Følgende frister gjelder for ordinært årsmøte:
15. februar: Fylkesstyret skal kunngjøre tid og sted for møtet. Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste.
15. april: Melding om valg av delegater og melding om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være sendt fylkesstyret.
To uker før årsmøtet: Endelig sakliste og dokumenter og forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet, sendes årsmøterepresentantene.

Fotnote: lokallagene16

For Utdanningsforbundet Oslo: «av lokallagene» gjelder ikke. Utdanningsforbundet Oslo gis fullmakt til å organisere valg av delegater slik fylkeslaget finner det hensiktsmessig, jf. likevel siste punktum i § 44.2.

Fotnote: 10015

Normaltall som kan avvikes for påfølgende ordinære årsmøter gjennom vedtak på ordinære årsmøter.

Fotnote: representanter14

Jf. § 47.2, fotnote til tallet 13 og fotnote om fylkesstyret i Oslo. Tallet på årsmøterepresentanter endres tilsvarende.

§ 45   ÅRSMØTETS OPPGAVER

Merknad: Utdanningsforbundet Oslo må se denne paragrafen i sammenheng med relevante oppgaver beskrevet under § 58.
45.1   Følgende saker skal behandles:
45.1.1   Konstituering, møte- og valgreglement.
45.1.2   Melding og regnskap fra fylkesstyret.
45.1.3   Retningslinjer for arbeidet i kommende årsmøteperiode.
45.1.4   Økonomiske rammer for kommende årsmøteperiode.
45.1.5   Saker innmeldt fra lokallag17 innenfor fylkeslaget og andre saker som fylkesstyret legger fram.
45.1.6   Valg:
45.1.6.1   Valg av leder og nestleder i fylkesstyret, jf. § 47.2.
45.1.6.2   Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på fylkesnivå. Ved gjennomføringen av slike valg deltar kun de årsmøterepresentantene som er tilsatt i den aktuelle virksomheten.
45.1.6.3   Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret, jf. § 47.2.18
45.1.6.4   Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet, i samsvar med det tallet og den fordelingen som framkommer i melding fra sentralstyret.
45.1.6.5   Valg av valgkomité, jf. § 50.1.
45.1.6.6   Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet og sentral valgkomité.

Fotnote: § 47.2.18

Fylkesårsmøtet kan velge kontaktpersoner for en eller flere medlemsgrupper forut for valg av resterende fylkesstyremedlemmer.

Andre saker som krever årsmøtebehandling dersom det foreligger forslag:
45.1.7 Valg av alternativer innenfor vedtektene.
45.2   Valg skjer etter innstilling fra valgkomiteen, unntatt valg etter § 45.1.6.5 som skjer etter innstilling fra fylkesstyret. Nominasjon etter § 45.1.6.6 skjer etter innstilling fra fylkesstyret.
45.3   Alle valg er for årsmøteperioden, dvs. fra 1. august samme år.
45.4   Årsmøtet kan med 2/3 flertall av det samlede antall representanter vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

§ 46   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

46.1   Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når fylkesstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av lokallagsstyrene19 krever det.
46.2   Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel.
46.3   Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

§ 47   STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN

47.1   Fylkesstyret er øverste utøvende myndighet i fylkeslaget og handler med ansvar overfor årsmøtet.
47.2   Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer20. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Dette tallet omfatter til vanlig også én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Samtlige valg på årsmøtet gjøres etter gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15.
47.3   Varamedlemmene av fylkesstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I tillegg innkalles til vanlig én representant for studentorganisasjonen. Der det er oppnevnt et pensjonistråd innkalles en representant med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan innvilge tale- og forslags-rett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område. Fylkesstyret kan innby andre som observatører.
47.4   Fylkesstyret velger blant sine medlemmer et arbeidsutvalg og fastsetter fullmakter for dette.
47.5   Fylkesstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
47.6   Fylkesstyret velger ny nestleder blant sine medlemmer dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

Fotnote: medlemmer20

For Utdanningsforbundet Oslo: Fylkesstyret kan ha inntil 15 medlemmer, herav en eller to nestledere. Hvis fylkesårsmøtet velger to nestledere, skal disse rangeres som 1. og 2. nestleder.

§ 48   FYLKESSTYRETS OPPGAVER

Fylkesstyret skal:
48.1   lede den politiske virksomheten i fylkeslaget i årsmøteperioden.
48.2   utarbeide årsbudsjett.
48.3   disponere fylkeslagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer.
48.4   utarbeide årsmelding og regnskap. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor og forelegges kontrollkomiteen, dersom denne ber om det.
48.5   innkalle til og forberede saker med innstilling til årsmøter.
48.6   behandle forslag og henvendelser fra organisasjonens underliggende ledd og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd.
48.7   oppnevne medlemmer til utvalg, råd og fora under fylkesstyret.
48.8   fastsette egne lønns- og kompensasjonsordninger innenfor rammer fastsatt av representantskapet, jf. § 32.1.5.
48.9   lede opplæringen av tillitsvalgte innenfor fylkeslaget.

§ 49   OPPRYKK I FYLKESSTYRET

Dersom et medlem av fylkesstyret trer ut for seks måneder eller mer, og dette fører til at en medlemsgruppe mister sin representasjon i fylkesstyret, trer det høyest prioriterte varamedlemmet fra den aktuelle medlemsgruppen inn dersom det er valgt varamedlem(mer) fra denne medlemsgruppen.

Fotnote: lokallagsstyrene19

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagsstyrene» erstattes med «klubbene».

Fotnote: lokallag17

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallag» erstattes med «klubber».

§ 50   VALGKOMITÉ

50.1   Årsmøtet velger en valgkomité som har samme antall medlemmer som fylkesstyret, med fradrag av leder og nestleder, og er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler21, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger et arbeidsutvalg. Kvoteringen omfatter også leder og nestleder av valgkomiteen.
50.2   Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle valg på årsmøtet, med unntak av forslag til ny valgkomité.

§ 51   FORHANDLINGSUTVALG

Fylkesstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle tariffområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget. Utvalget ledes normalt av tillitsvalgte etter hovedavtalen.

§ 52   UTVALG, RÅD OG FORA

52.1   Fylkesstyret kan oppnevne rådgivende utvalg, råd og fora etter behov. Fylkesstyret skal være representert i utvalg som oppnevnes for hele årsmøteperioden.
52.2   Fylkesstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av en lederrepresentant fra fylkesstyret, og for øvrig settes sammen av lederrepresentanter fra ulike virksomhetsområder og avtaleområder.
52.3   Fylkesstyret kan oppnevne et råd for pensjonistmedlemmer innenfor fylkeslaget. Oppnevningen skal skje etter forslag fra pensjonistråd eller lokallagsstyrer. Et fylkesstyremedlem oppnevnes som kontakt for pensjonistene i fylket.

§ 53   LEDERMØTER

53.1   Fylkesstyret kan innkalle lokallagslederne22 til ledermøter.
53.2   Ledermøter er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen.

Fotnote: lokallagslederne22

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagslederne» erstattes med «klubblederne».

§ 54   UTGÅR

B3 Kommunenivå

Generell merknad: Utdanningsforbundet Oslo er et fylkeslag som også ivaretar lokallagsfullmakter. Fylkeslaget gis fullmakter til å organisere medlems-grupper etter bydeler der en finner det hensiktsmessig. Utdanningsforbundet Oslo gis dessuten fullmakt til å ivareta relevante oppgaver beskrevet i §§ 55–68 (lokallag).

§ 55   LOKALLAG

55.1   Utdanningsforbundet er inndelt i lokallag – ett i hver kommune.
55.2   Lokallagets navn er normalt Utdanningsforbundet [kommunenavn].
55.3   Lokallagets struktur og virksomhet er fastsatt i disse vedtektene og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret.

§ 56   MEDLEMSKAP

56.1   Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som har hovedansettelsesforhold på et arbeidssted som tilhører lokallaget, er medlem av lokallaget23.
56.2   Medlemmer som blir uten arbeid, beholder medlemskapet i lokallaget. Disse medlemmene kan selv velge å bli medlem i lokallaget der de har sin bostedsadresse. Denne bestemmelsen gjelder også medlemmer som har gått av med pensjon24.
56.3   Medlemmer som ikke har vært i arbeid, har medlemskap i lokallaget i bostedskommunen. Medlemmer som har permisjon for å utøve tillitsverv i eller på vegne av Utdanningsforbundet, er medlemmer av det lokallaget de kommer fra.
56.4   Sentralstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i §§ 56.1–56.3.

Fotnote: pensjon24

Jf. fotnote til § 3.1.4.

Fotnote: lokallaget23

Dersom medlemmer er organisert på en arbeidsplass som er fysisk atskilt fra resten av virksomheten/driftsenheten, og det på denne arbeidsplassen finnes oppgaver som ivaretas av en arbeidsgiverrepresentant, skal de innenfor Utdanningsforbundets struktur tilhøre lokallaget og fylkeslaget i den kommunen og det fylket der arbeidsplassen ligger. Dersom medlemmene lokalt i slike tilfeller ønsker en tilknytning til det lokallaget/fylkeslaget der (overordnet) tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt har sin tilknytning, kan fylkesstyret / sentralstyrets arbeidsutvalg etter søknad innvilge slik tilknytning. I de tilfeller der fylkesstyret fatter slikt vedtak, skal sentralleddet informeres.

Fotnote: 21

Kvoteringen omfatter også leder og nestleder av valgkomiteen

§ 57   ÅRSMØTE

57.1   Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet.
57.2   Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett. Dersom lokallaget har 800 medlemmer eller flere, kan årsmøtet vedta å gjennomføre delegatårsmøter etter modell av den ordningen som praktiseres for fylkeslagene, jf. § 44.
57.3   Ordinært årsmøte innkalles normalt hvert år innen utgangen av april, unntatt i år med fylkesårsmøter. Da avholdes årsmøtet innen utgangen av mars. Etter årsmøtevedtak kan årsmøtene avholdes hvert 2. år.
57.4   Følgende frister gjelder for ordinært årsmøte:
15. februar (15. januar i år med fylkesårsmøte): Lokallagsstyret skal kunngjøre tid og sted for møtet. Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste, med frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet.
To uker før årsmøtet: Endelig sakliste og dokumenter og forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet, sendes klubber og medlemmer.

§ 58   ÅRSMØTETS OPPGAVER

58.1   Følgende saker skal behandles:
I plenum:
58.1.1   Konstituering, møte- og valgreglement.
58.1.2   Melding og regnskap fra lokallagsstyret.
58.1.3   Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode.
58.1.4   Budsjett.
58.1.5   Saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram.
58.1.6   Valg
58.1.6.1   Valg av leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. § 61.2.
I særmøter (årsmøterepresentanter som er tilsatt i virksomhetene):
58.1.6.2   Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på kommunenivå.
I plenum:
58.1.6.3   Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf. § 61.2.
58.1.6.4   Valg av valgkomité, jf. § 64.1.
58.1.7   Valg av alternativer innenfor vedtektene.
58.2   Valg skjer etter innstilling fra valgkomiteen, unntatt valg etter § 58.1.6.4, som skjer etter innstilling fra lokallagsstyret.
58.3   Alle valg skjer normalt for to år med virkning fra 1. august samme år. I lokallag med årsmøte hvert 2. eller hvert 3. år skjer valgene for årsmøteperioden.
58.4   Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall.

§ 59   VALGMØTE

59.1   I år med årsmøte i fylkeslaget skal det holdes valgmøte i tilknytning til årsmøtet i lokallaget. Sammensetning og frister er de samme som for ordinært årsmøte. Følgende saker skal behandles:
59.1.1   Saker som er satt opp på saklisten for fylkesårsmøtet.
59.1.2   Valg av delegater til fylkesårsmøtet i samsvar med det tallet og den fordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret.
59.1.3   Forslag til kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget.

§ 60   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

60.1   Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når lokallagsstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av klubbene krever det.
60.2   Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel.
60.3   Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

§ 61   LOKALLAGSSTYRE

61.1   Lokallagsstyret er øverste utøvende myndighet i lokallaget og handler med ansvar overfor årsmøtet.
61.2   Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer25. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5.
I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge.
61.3   Varamedlemmer av lokallagsstyret kan innkalles med tale- og forslagsrett. I lokallag med lærerutdanningsinstitusjon innkalles om mulig én representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Der det er oppnevnt et pensjonistråd innkalles en representant med tale- og forslagsrett. Lokallagsstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfeller der det er ønskelig å styrke styrets kompetanse på et område.
61.4   Dersom det ikke er fastsatt egne regler, får varamedlemmer stemmerett i den rekkefølgen de er valgt, uavhengig av hvilket medlem som melder forfall.
61.5   Lokallagsstyret kan velge et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og fastsetter eventuelt fullmakter for dette.
61.6   Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
61.7   Lokallagsstyret velger ny nestleder blant sine medlemmer, dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

§ 62   LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER

Lokallagsstyret skal:
62.1   lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden.
62.2   utarbeide budsjett.
62.3   disponere lokallagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer.
62.4   hvert år legge fram for fylkesstyret årsmelding og regnskap. Regnskapet skal være revidert av offentlig godkjent revisor.
62.5   innkalle til og forberede saker med innstilling til årsmøter og valgmøter.
62.6   behandle forslag og henvendelser fra medlemmer, klubber og rådgivende organer, samt henvendelser fra overordnede ledd.
62.7   oppnevne medlemmer til eventuelle utvalg, råd og fora under lokallagsstyret.
62.8   bistå fylkesstyret i opplæring av egne tillitsvalgte innenfor lokallaget.

§ 63   UTGÅR

§ 64   VALGKOMITÉ

64.1   Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg.
64.2   Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle årsmøtevalg, inkludert valg i særmøter, med unntak av forslag til ny valgkomité og revisor, sistnevnte bare dersom denne velges på årsmøte.

§ 65   FORHANDLINGSUTVALG

Lokallagsstyret skal opprette egne forhandlingsutvalg på aktuelle avtaleområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget, som normalt ledes av tillitsvalgte etter hovedavtalen.

§ 66   UTVALG, RÅD OG FORA

66.1   Lokallagsstyret kan oppnevne utvalg, råd og fora etter behov.
66.2   Lokallagsstyret kan oppnevne et råd for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonister innenfor lokallaget. Det skal oppnevnes et styremedlem i lokallaget som er ansvarlig for pensjonistarbeidet.

§ 67   LEDERMØTER

Lokallagsstyret kan innkalle klubblederne til ledermøter. Ledermøter er rådgivende og kan ikke fatte vedtak på vegne av organisasjonen.

§ 68   MEDLEMSMØTER

Lokallagsstyret i kommunelag har ansvar for å etablere møteplasser for alle medlemmer av Utdanningsforbundet.

B4 Arbeidsplassnivå

§ 69   KLUBBEN

69.1   Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb. Der det er ønskelig eller mulig, kan to eller flere arbeidsplasser utgjøre en klubb.
69.2   Klubbens navn er normalt Utdanningsforbundet [arbeidsplassens navn].
69.3   Der forholdene ligger til rette for det, og i alle klubber med minst 10 medlemmer, skal det til vanlig velges et klubbstyre, som ledes av den tillitsvalgte.
69.4   Klubbens struktur og virksomhet er fastsatt i vedtektene og i retningslinjer vedtatt av sentralstyret.

Fotnote: medlemmer25

Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer

§ 70   MEDLEMSKAP

Alle yrkesaktive medlemmer er tilknyttet en klubb.

§ 71   KLUBBMØTER

71.1   Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter.
71.2   Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene.
71.3   Den tillitsvalgte / klubbstyret innkaller til klubbmøte når det er nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ber om det.

§ 72   KLUBBENS OPPGAVER

72.1   Klubben skal være en møteplass der alle medlemmer har direkte innvirkning på de politiske prosessene og på valg av tillitsvalgte.
72.2   Medlemmene av klubben skal gi den tillitsvalgte / klubbstyret råd i de sakene klubben får seg forelagt.
72.3   Klubben skal behandle saker som legges fram i samsvar med vedtektene.

§ 73   VALGMØTER

73.1   Valgmøter og andre klubbmøter som skal gjøre bindende vedtak, skal innkalles med minst to dagers varsel.
73.2   Ordinære valgmøter i klubben avholdes hvert år innen 15. mai. Valg i klubben gjelder normalt for to år fra 1. august. Klubben kan velge en valgkomité, etter forslag fra klubbstyret. Valgkomiteen fremmer forslag til valg av tillitsvalgte og klubbstyre.
73.3   Klubben kan foreslå delegater til fylkesårsmøte og kandidater til lokallagsstyre.26

§ 74   TILLITSVALGT OG KLUBBSTYRE

74.1   Det skal velges tillitsvalgt på alle arbeidsplasser. I tillegg kan det velges varatillitsvalgt og klubbstyre der forholdene ligger til rette for det.
74.2   Klubbstyret er klubbens utøvende myndighet og handler med ansvar overfor klubben. Der det ikke velges klubbstyre, ivaretar den tillitsvalgte disse fullmaktene.
74.3   Tillitsvalgte og klubbstyre arbeider etter retningslinjer fastsatt av sentralstyret.

§ 75   OPPGAVER FOR TILLITSVALGT OG KLUBBSTYRE

75.1   Den tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgivers representant på stedet og være bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.
75.2   Klubbstyret / den tillitsvalgte skal:
75.2.1   lede Utdanningsforbundets arbeid i klubben etter disse vedtektene og retningslinjer fastsatt av sentralstyret.
75.2.2   drøfte saker som skal behandles av de besluttende organene på arbeidsplassen, eventuelt forberede slike saker for drøfting i klubbmøte.
75.2.3   behandle og eventuelt videresende saker fra medlemmene i klubben eller andre organisasjonsledd.
75.2.4   informere medlemmene i klubben om arbeidet i klubbstyret.

Vedtekter for Utdanningsforbundet

Vedtekne av landsmøtet på Lillestrøm 2.–5. november 2015

NYNORSK

A Del 1: Generell del

§ 1   ORGANISASJON

1.1   Utdanningsforbundet er ei vidareføring av Lærarforbundet1 og Norsk Lærarlag.
1.2   Utdanningsforbundet ivaretek alle fullmakter, rettar og plikter på vegner av desse organisasjonane.

Fotnote: Lærarforbundet1

Omfattar dei tidlegare organisasjonane Norsk Lektorlag / Norsk Undervisningsforbund, Norsk Yrkes- og Husstell-lærerlag / Norsk Faglærerlag, Norges Handelslærerlag og Norsk Spesiallærerlag.

§ 2   FORMÅL

2.1   Utdanningsforbundet er ei partipolitisk uavhengig fagforeining for pedagogisk personale innanfor alle utdanningsnivå.
2.2   Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmene sine interesser når det gjeld lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjeld profesjonsfaglege og utdanningspolitiske spørsmål.
2.3   Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og vaksne får eit kvalitativt godt og etisk forsvarleg opplæringstilbod, og for at utdanning skal ha ei sentral rolle i samfunnet.

§ 3   MEDLEMSKAP

3.1   Rett til medlemskap har:
3.1.1   Pedagogisk personale2 med godkjend utdanning, som er tilsette i barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring, folkehøgskule, høgskule eller universitet.
3.1.2   Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærar, lærar eller førskulelærar.
3.1.3   Studentar ved høgskule og universitet innanfor studium som kan gi kompetanse som ovanfor, men som ikkje fyller vilkåra for ordinært medlemskap, jf. § 12.2.
3.1.4   Pensjonistar og trygda3 som har vore medlemmer som yrkesaktive.
3.1.5   Andre etter særskild søknad til sentralstyret. Slike søknader kan innvilgast permanent eller for den perioden eit tilsetjingsforhold varer.
3.2   Personar som pr. 31. desember 2001 var medlemmer etter unntaksreglane i medlemsparagrafane til Lærarforbundet og Norsk Lærarlag, held oppe medlemskapen sin.

Fotnote: trygda3

Med «trygda» meiner ein i denne samanhengen medlemmer som mottek stønad (trygd) som kompensasjon for heilt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt.

§ 4   ÆRESMEDLEMSKAP

Medlemmer som i særleg grad og over tid har merkt seg ut i arbeidet for forbundet sine interesser, kan utnemnast til æresmedlemmer. Slik utnemning blir gjort av sentralstyret. Sentralstyret kan vedta ytterlegare retningslinjer for æresmedlemskap.

§ 5   INN- OG UTMELDING

5.1   Innmelding skal sendast skriftleg til det sentrale sekretariatet i Utdanningsforbundet, anten som papirskjema eller som elektronisk innmelding på Utdanningsforbundet sine heimesider. Medlemskapen tek til å gjelde frå det tidspunktet som står i den skriftlege meldinga medlemmen får tilsendt straks innmeldinga er registrert.
5.2   Utmelding skal sendast skriftleg til det sentrale sekretariatet i Utdanningsforbundet av medlemmen sjølv. Medlemskapen stansar frå det tidspunktet som står i den skriftlege stadfestinga medlemmen mottek, og seinast ved utgangen av månaden etter at utmeldinga vart motteken4.
5.3   Medlemmer kan ikkje ved å melde seg ut fri seg frå pådregne økonomiske forpliktingar som følgjer av medlemskapen. Medlemmer kan heller ikkje ved utmelding unndra seg medlemspliktene sine i situasjonar der streik eller annan arbeidskamp er varsla eller pågår.

Fotnote: motteken4

Organisasjonen kan melde ut medlemmer som ikkje betaler medlemskontingent etter purringar/påminningar.

§ 6   MEDLEMSRETTAR

Medlemmer i Utdanningsforbundet har rett til:
6.1   å få hjelp5 i saker som er knytte til stilling6 og/eller lønns- og arbeidsvilkår.
6.2   å vere med på medlemsmøte og elles vere til stades på landsmøta og årsmøta i organisasjonen.
6.3   å få medlemsblad og annan informasjon.
6.4   å vere med i forsikringsordningane til organisasjonen og få del i andre medlemstilbod.
6.5   å få del i andre rettar som går fram av desse vedtektene og av retningslinjer fastsette av sentralstyret.

Fotnote: stilling6

M.a. når ein tek til i eller sluttar i stilling, og under utføring av arbeidet.

Fotnote: hjelp5

Medlemmer som er i lønna arbeid, og som betaler minste kontingentbeløp etter vedtak på landsmøtet (jf. § 20.1), kan ikkje pårekne hjelp frå Utdanningsforbundet til å ivareta interessene sine overfor arbeidsgivar.

§ 7   MEDLEMSPLIKTER

7.1   Medlemmer av Utdanningsforbundet pliktar:
7.1.1   å rette seg etter desse vedtektene og vedtak som styringsorgana i organisasjonen har gjort med heimel i vedtektene.
7.1.2   å følgje pålegg gitt av organisasjonen.
7.1.3   å betale medlemskontingent, til vanleg ved lønnstrekk.
7.1.4   å melde frå til organisasjonen om endring av namn, adresse, e-postadresse, arbeidsstad, stilling eller kompetanse.
7.2   Medlemskapen inneber at Utdanningsforbundet har fullmakt frå den enkelte medlemmen til å vedta og setje i verk kollektiv plassoppseiing i samband med tariffoppgjer. Fullmakta omfattar også andre former for arbeidsnedlegging eller blokade, jf. § 22.
5 Medlemmer som er i lønna arbeid, og som betaler minste kontingentbeløp etter vedtak på landsmøtet (jf. § 20.1), kan ikkje pårekne hjelp frå Utdanningsforbundet til å ivareta interessene sine overfor arbeidsgivar.

§ 8   UTESTENGING

8.1   Medlemskap i Utdanningsforbundet er stengd for:
8.1.1   Personar som spreier idear om rasemeirverd, rasehat eller rasediskriminering.
8.1.2   Personar som oppmodar til valdshandlingar mot ein rase eller mot personar med annan hudfarge, etnisk opphav eller konfesjonell eller kulturell bakgrunn.
8.1.3   Personar som er medlemmer av nazistiske eller rasistiske organisasjonar.
8.2   Vedtak om utestenging blir gjort av sentralstyret.

§ 9   EKSKLUSJON 

9.1   Sentralstyret kan ekskludere ein medlem som bryt Utdanningsforbundet sine vedtekter, eller som set seg ut over dei vedtaka som landsmøtet, representantskapet eller sentralstyret gjer.
9.2   Sentralstyret kan også ekskludere medlemmer som blir omfatta av § 8.
9.3   Før vedtak om eksklusjon blir gjort, skal medlemmen få høve til å gi skriftleg og/eller munnleg forklaring.
9.4   Vedtak om eksklusjon krev 2/3 fleirtal blant medlemmene av sentralstyret.
9.5   Vedtak om eksklusjon kan ankast inn for representantskapet. Den ekskluderte må fremje skriftleg anke innan to månader etter at vedkommande har motteke vedtak om eksklusjon. Ved behandlinga av anken har ikkje medlemmene av sentralstyret røysterett.
9.6   Den ekskluderte kan søkje sentralstyret om å bli medlem att.

§ 10   SUSPENSJON

10.1   Sentralstyret kan suspendere ein tillitsvald som set seg ut over Utdanningsforbundet sine vedtekter eller vedtak gjort av landsmøtet, representantskapet eller sentralstyret.
10.2   Før vedtak om suspensjon blir gjort, skal den tillitsvalde få høve til å gi skriftleg og/eller munnleg forklaring.
10.3   Vedtak om suspensjon krev 2/3 fleirtal blant medlemmene av sentralstyret. Suspensjonen gjeld for den tida sentralstyret gjer vedtak om, maksimalt for resten av landsmøteperioden.
10.4   Vedtak om suspensjon kan ankast inn for representantskapet. Den suspenderte må fremje skriftleg anke innan to månader etter at vedkommande har motteke vedtak om suspensjon. Ved behandlinga av anken har ikkje medlemmene av sentralstyret røysterett.
10.5   Dersom vedtak om suspensjon ikkje blir avgrensa til særskilt nemnde tillitsverv, gjeld suspensjonen alle tillitsverv i Utdanningsforbundet. Dersom desse tillitsverva ikkje blir overtekne av valde vararepresentantar, kan sentralstyret nemne opp ny(e) tillitsvald(e) fram til neste valmøte.
10.6   Den suspenderte held oppe rettane og pliktene sine som medlem.

§ 11   MEDLEMSGRUPPER

Medlemmer skal så langt det er naturleg tilhøyre éi av følgjande medlemsgrupper: barnehage, grunnskule, vidaregåande opplæring / fagskule, universitet og høgskule, fagleg og administrativt støttesystem.

§ 12   STUDENTMEDLEMMER

12.1   Studentmedlemmer (medlemmer med medlemskap etter § 3.1.3) blir organiserte i ein studentorganisasjon med eigne vedtekter godkjende av sentralstyret.
12.2 Studentmedlemmer i arbeid i utdanningssystemet som betaler kontingent i arbeidsforholdet sitt, har fulle rettar og plikter som arbeidstakarmedlem i tilsetjingsforholdet.
Sentralstyret vedtek retningslinjer som utdjupar denne bestemminga.

§ 13   PENSJONISTMEDLEMMER

13.1   Pensjonistmedlemmer (jf. § 3.1.4) held opp dei medlemsrettane og -pliktene dei har hatt som yrkesaktive.
13.2   I tillegg skal det leggjast til rette for eigne råd for pensjonistmedlemmer på alle nivå i organisasjonen. Pensjonistråda er rådgivande for vedtaksføre organ på eige organisasjonsnivå.

§ 14   VEDTAKSFØRE ORGANISASJONSLEDD7

Fotnote: ORGANISASJONSLEDD7

§§ 14.1.2 og 14.1.3 gjeld ikkje for Utdanningsforbundet Oslo.

14.1   Utdanningsforbundet har desse vedtaksføre organisasjonsledda:
Arbeidsplass:
7 §§ 14.1.2 og 14.1.3 gjeld ikkje for Utdanningsforbundet Oslo.
14.1.1   Klubb
Kommuneplan:
14.1.2   Årsmøte i lokallag
14.1.3   Lokallagsstyre
Fylkesplan:
14.1.4   Årsmøte i fylkeslag
14.1.5   Fylkesstyre
Landsplan:
14.1.6   Landsmøte
14.1.7   Representantskap
14.1.8   Sentralstyre
14.2   Dersom eit styre ikkje er i stand til å ta i vare oppgåvene sine etter vedtektene, kan overordna organisasjonsledd vedta å løyse styremedlemmer og varamedlemmer frå verva sine, og oppnemne nye styremedlemmer og varamedlemmer. Slikt vedtak vert fatta av lokallagsstyret når det gjeld klubbar, fylkesstyret når det gjeld lokallag og sentralstyret når det gjeld fylkeslag.
Sentralstyret vedtek retningslinjer som utdjupar denne paragrafen.

§ 15   KVOTERING

15.1   Det skal takast sikte på ein kvinnedel på minst 50 % i alle valde organisasjonsledd8. Når dette ikkje blir oppnådd over klubbnivå, skal det sendast grunngjeven melding til næraste overordna vedtaksføre organ, som kan krevje omval.
15.2   Inga medlemsgruppe skal aleine kunne ha meir enn 50 % av medlemmene i vedtaksføre organ på fylkesnivå og over dette. Dei fem medlemsgruppene skal vere representerte i sentralstyret. Det skal vere minst éin leiarrepresentant i sentralstyret. Alle medlemsgrupper skal så sant det er mogleg, vere representerte i fylkesstyret. Det skal vere minst éin leiarrepresentant i fylkesstyret. Lokallagsstyret skal setjast saman med ein rimeleg representasjon frå dei ulike medlemsgruppene og ha minst éin leiarrepresentant.

Fotnote: organisasjonsledd8

Gjeld òg fylkesdelegasjonar til landsmøte.

§ 16   TILLITSVALDE ETTER HOVUDAVTALANE

16.1   Tillitsvalde etter hovudavtalane blir normalt valde av og blant medlemmene innanfor gjeldande avtaleområde ved den enkelte verksemda (kommune, fylkeskommune, statsetat o.a.) og driftseining (arbeidsplass).
16.2   Val av tillitsvalde etter hovudavtalane skjer i eigne valmøte kalla inn av styret i lokallaget, fylkeslaget eller klubben. Valmøta blir normalt arrangerte i tilknyting til årsmøte i lokallag/fylkeslag eller i samband med val av klubbstyre. Valkomiteen er ansvarleg for innstilling etter forslag frå medlemmer på gjeldande avtaleområde.
16.3   I særlege tilfelle kan tillitsvalde etter hovudavtalane peikast ut av styret i lokallaget/fylkeslaget eller av sentralstyret.
16.4   Tillitsvalde etter hovudavtalane blir valde for same periode som organisasjonstillitsvalde på same nivå, så sant dette ikkje er i strid med gjeldande hovudavtale.
16.5   Ein tillitsvald etter kommunal hovudavtale skal til vanleg ha fulle rettar i fylkes- og lokallagsstyret. Andre tillitsvalde etter hovudavtalane har til vanleg møte- og talerett i fellesstyret på sitt nivå. Tillitsvald etter hovudavtale på arbeidsplassnivå skal vere klubbleiar.

§ 16 A ATTVAL AV TILLITSVALDE

Styremedlemmer på fylkes- og sentralnivå kan ikkje attveljast i same verv dersom vedkommande har fungert i vervet i tolv år.

§ 17   FORVALTNINGSREGLAR

Sentralstyret fastset forvaltningsreglar for følgjande saksområde:
Tenesteveg, saksbehandling, klagerett, habilitet, representativitet, mistillit.

§ 18   SENTRALT SEKRETARIAT

18.1   Sentralstyret tilset leiar av det sentrale sekretariatet i Utdanningsforbundet og delegerer dei nødvendige fullmaktene til denne.
18.2   Leiaren av sekretariatet har ansvar for saksførebuing med innstilling for sentralstyret.

§ 19   MEDLEMSBLAD

19.1   Utdanningsforbundet gir ut medlemsblad.
19.2   Ansvarleg redaktør blir tilsett av sentralstyret og har rettar og plikter i samsvar med redaktørplakaten og andre etiske retningslinjer som gjeld for norsk presse. Sentralstyret fastset formålsparagraf, som er forpliktande for redaktøren.
19.3   Sentralstyret er styre for medlemsbladet.

§ 20   KONTINGENT

20.1   Landsmøtet fastset kontingentsatsar for landsmøteperioden. Representantskapet kan regulere kontingenttrekket med inntil 0,1 prosenteiningar av kontingentgrunnlaget, jf. § 29.1.4.1.
20.2   Landsmøtet vedtek prosentvis fordeling av kontingenten til oppbygging av fond og mellom organisasjonsnivåa, jf. § 29.1.5.2.
20.3   Representantskapet fastset kriterium for innbyrdes fordeling av kontingent innanfor organisasjonsnivåa, jf. § 32.1.4.
20.4   Sentralstyret har høve til å skrive ut ekstrakontingent innanfor rammer fastsette av landsmøtet, når situasjonen gjer det nødvendig.
20.5   All kontingent skal krevjast inn av organisasjonen sentralt.

§ 21   UTDANNINGSFORBUNDETS FOND

21.1   Tilskott til fondet blir ytt som ein prosentdel av kontingentinntektene, fastsett av landsmøtet.
21.2   Fondskapitalen kan berre belastast i direkte samband med gjennomføring av aksjonar for lønns- og arbeidsvilkår, for å støtte tilsvarande aksjonar som er sette i verk av andre organisasjonar eller for å setje i verk andre tiltak som kan betre lønns- og arbeidsvilkåra til medlemmene.
21.3   Landsmøtet fastset statuttar for Utdanningsforbundets fond.

§ 22   ARBEIDSNEDLEGGING OG BLOKADE

22.1   Sentralstyret kan, i samband med arbeidstvistar, påleggje medlemmene å leggje ned arbeidet heilt eller delvis eller delta i andre former for arbeidskamp.
22.2   Sentralstyret kan nekte medlemmer i Utdanningsforbundet å søkje eller ta imot tilsetjing i stillingar der lønn, arbeidsvilkår, rettsleg stilling eller andre forhold ikkje er tilfredsstillande.

§ 23   DISPENSASJON FRÅ VEDTEKTENE

23.1   Sentralstyret kan godkjenne strukturforsøk på fylkes-, lokal- eller arbeidsplassnivå. Slike forsøk må vere tilrådde med 2/3 fleirtal i årsmøtet eller anna forum som er representativt for dei som er omfatta av forsøket. Sentralstyret fastset nærare reglar for saksbehandling ved slike forsøk.
23.2   Representantskapet eller landsmøtet kan, med 2/3 fleirtal, vedta strukturforsøk på sentralt nivå eller forsøk som omfattar fleire fylkeslag.Forsøk sentralt må vere avgrensa til resten av landsmøteperioden. Forsøk som gjeld lokallag eller eitt eller fleire fylkeslag, må vere avgrensa til resten av årsmøteperioden, eller utvidast til å gjelde ut landsmøteperioden.
23.3   Sentralstyret kan, med 2/3 fleirtal, dispensere frå desse vedtektene når det gjeld forhold på fylkesnivå og under. Representantskapet kan, med 2/3 fleirtal, dispensere frå desse vedtektene når det gjeld forhold som omfattar sentralt nivå eller meir enn eitt fylkeslag. Slik dispensasjon vert gitt for ein avgrensa periode. Sentralstyret fastset nærare regler for saksbehandling ved slike saker.

§ 24   VEDTEKTSENDRINGAR

24.1   Endring av desse vedtektene kan berre vedtakast av eit landsmøte.
24.2   Vedtak om endring av vedtektene krev minst 2/3 fleirtal av det samla talet på landsmøterepresentantar.
24.3   Vedtak om endring av vedtektene trer i kraft med det same, så sant ikkje anna går fram av vedtaket.
24.4   Fotnotane til vedtektene har same vedtektsstatus som formuleringar i sjølve paragrafane.

§ 25   TILKNYTING TIL HOVUDORGANISASJON

25.1   Forslag om tilknyting til eller endring i tilknyting til hovudorganisasjon skal behandlast av eit landsmøte.
25.2   Vedtak kan gjerast med 2/3 fleirtal av det samla talet på landsmøterepresentantar.

§ 26   FUSJON

26.1   Forslag om fusjon med andre organisasjonar skal behandlast av eit landsmøte.
26.2   Vedtak om fusjon krev 2/3 fleirtal av det samla talet på landsmøterepresentantar.
26.3   Når vedtak om fusjon er gjort, kan ordinært landsmøte fritakast for vedtektsfesta oppgåver etter § 29.

§ 27   OPPLØYSING

27.1   Oppløysing av Utdanningsforbundet kan berre skje når minst 2/3 av røystene i uravrøysting blant medlemmene støttar forslag om dette, og etter at påfølgjande landsmøte har gjort vedtak om oppløysing med 2/3 fleirtal.
27.2   Dersom oppløysing blir vedteke, gjer landsmøtet vedtak om korleis midlane til Utdanningsforbundet skal disponerast.

B Del 2: Styringsorgan i organisasjonen

B1 Landsplan

§ 28   LANDSMØTE

28.1   Landsmøtet er øvste myndigheit i Utdanningsforbundet.
28.2   Landsmøtet har 193 representantar, som omfattar dei 13 medlemmene av sentralstyret og 180 delegatar valde av fylkeslaga for landsmøteperioden. Delegasjonane skal setjast saman slik at ein totalt oppfyller gjeldande kvoteringsreglar, jf. § 15.
28.3   57 av delegatplassane blir likt fordelte mellom fylkeslaga. Resten av delegatplassane blir fordelte etter medlemstalet i dei einskilde fylkeslaga pr. 1. januar i landsmøteåret.
28.4   Landsmøtet er vedtaksført når minst 2/3 av representantane er til stades.
28.5   Fast møtande varamedlemmer av sentralstyret blir kalla inn med tale- og forslagsrett. I tillegg kallar ein inn éin representant for Sami Ossodat / samisk utval, tre representantar for studentorganisasjonen og tre representantar for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Røysterett har berre dei valde delegatane og sentralstyret, men sentralstyret har likevel ikkje røysterett i saker nemnde i § 29.1.2.
28.6   Sentralstyret kan innby andre som observatørar. Alle medlemmer i organisasjonen har elles rett til å vere til stades som observatørar med dei rettane som følgjer av møtereglementet.
28.7   Ordinært landsmøte blir halde kvart fjerde år innanfor perioden 20. oktober–20. november.
28.8   Melding om saker som ein ønskjer skal takast opp på landsmøtet, må vere send sentralstyret gjennom eit fylkesstyre. Med saka skal det følgje ei tilråding frå fylkesstyret om vidare behandling og innstilling til vedtak.
28.9   Desse fristane gjeld for ordinært landsmøte:
1. april: Sentralstyret skal kunngjere tid og stad for landsmøtet. Saman med kunngjeringa skal det fylgje eit førebels forslag til sakliste.
1. juni: Saker som fylkeslaga ønskjer behandla på landsmøtet, og forslag til endringar av vedtektene, skal vere melde til sentralstyret.
10 veker før landsmøtet: Sentralstyret skal kunngjere endeleg forslag til sakliste for landsmøtet.
6 veker før landsmøtet: Sentralstyret skal kunngjere endeleg innstilling til vedtak i saker som blir lagde fram for landsmøtet, også forslag til endringar i vedtektene.9
4 veker før landsmøtet: Kunngjering av innstillingar til landsmøtesak om val, jf. § 29.3.

Fotnote: vedtektene.9

Gjeld ikkje resolusjonar.

§ 29   OPPGÅVENE TIL LANDSMØTET

29.1   Desse sakene skal behandlast:
29.1.1   Konstituering, møte- og valreglement.
29.1.2   Melding og rekneskap frå sentralstyret.
29.1.3   Politiske saker av overordna karakter.
29.1.4   Økonomiske rammer for kommande landsmøteperiode, som omfattar:
29.1.4.1   Fastsetjing av medlemskontingent.
29.1.4.2   Prosentvis fordeling10 av kontingentmidlar mellom sentralt nivå, fylkesnivå (inkludert Oslo), lokallagsnivå (inkludert klubbnivå) og fond.
29.1.5   Saker innmelde frå fylkeslag og andre saker som sentralstyret legg fram, jf. § 28.8.
29.1.6   Val:
29.1.6.1   Val av leiar og éin eller to nestleiarar i sentralstyret, jf. § 33.2.
29.1.6.2   Val av styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf. § 33.2.
29.1.6.3   Val av representantar med personlege vararepresentantar til representantskapet, jf. § 31.1.
29.1.6.4   Val av kontrollkomité, jf. § 41.1.
29.1.6.5   Val av valkomité, jf. § 36.1.
Andre saker som krev landsmøtebehandling dersom det ligg føre forslag:
29.1.7   Endringsforslag til vedtektene.
29.1.8   Statuttar for Utdanningsforbundets fond.
29.1.9   Retningslinjer for arbeidet i kontrollkomiteen.
29.1.10   Forslag om tilknyting til hovudorganisasjon, eventuell fusjon eller oppløysing.
29.2   Val etter §§ 29.1.6.1–29.1.6.4 skjer etter innstilling frå valkomiteen. Val etter § 29.1.6.5 skjer etter innstilling frå sentralstyret.
29.3   Alle val skjer for landsmøteperioden, dvs. frå 1. januar året etter.
29.4   Landsmøtet kan med 2/3 fleirtal av det samla talet på representantar vedta å behandle saker11 som ikkje er sette opp på saklista. Vedtak i slike saker krev også 2/3 fleirtal.

Fotnote: saker11

Gjeld ikkje framlegg til endring av vedtekter

§ 30   EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

30.1   Ekstraordinært landsmøte kan kallast inn når sentralstyret eller representantskapet finn det nødvendig, eller når minst 1/4 av fylkesstyra krev det.
30.2   Ekstraordinært landsmøte skal, så langt råd er, kunngjerast med minst éin månads varsel.
30.3   Ekstraordinært landsmøte skal berre behandle dei sakene som er nemnde i innkallinga.

Fotnote: fordeling10

Før fordelinga kan landsmøtet setje av midlar til å dekkje IKT-kostnader som er felles for sentralplan og fylkesplan, og internasjonalt prosjektarbeid.

§ 31   REPRESENTANTSKAP

31.1   Representantskapet består av sentralstyret og dei 19 fylkesleiarane. I tillegg vel landsmøtet ytterlegare 19 representantar, ein frå kvart fylkeslag. Desse skal representere ulike medlemsgrupper slik at representantskapet reflekterer breidda i organisasjonen.
31.2   Varamedlemmene til sentralstyret og fylkesnestleiar er varamedlemmer for sentralstyret og fylkesleiar i representantskapet. Landsmøtet vel personlege varamedlemmer for dei andre medlemmene av representantskapet.
31.3   Representantskapet er vedtaksført når meir enn halvparten av representantane er til stades.
31.4   Fast møtande varamedlemmer av sentralstyret blir kalla inn med tale- og forslags-rett. I tillegg blir det kalla inn éin representant for Sami Ossodat / samisk utval, leiar av studentorganisasjonen og éin representant for det sentrale pensjonistrådet, alle med tale- og forslagsrett. Røysterett har berre medlemmene av representantskapet, jf. § 31.1. Sentralstyret har likevel ikkje røysterett i saker nemnde i § 32.1.2. Sentralstyret kan innby andre som observatørar.
31.5   Representantskapet blir kalla inn ordinært minimum to gonger i året og elles ved behov.

§ 32   OPPGÅVENE TIL REPRESENTANTSKAPET

32.1   Representantskapet skal:
32.1.1   behandle saker av overordna og prinsipiell karakter.
32.1.2   behandle årsrekneskap frå sentralstyret.
32.1.3   uttale seg om sentralstyret sitt budsjett.
32.1.4   fastsetje kriterium for fordeling av midlar innanfor organisasjonsnivåa.
32.1.5   fastsetje prinsipp og rammer for lønns- og kompensasjonsordningar for medlemmer av sentralstyret og fylkesstyra.
32.1.6   vedta strukturforsøk på sentralt nivå eller forsøk som omfattar fleire fylkeslag, jf. § 23.
32.1.7   behandle saker innsende av fylkeslaga.
32.1.8   behandle handlingsplanane til sentralstyret.
32.2   Representantskapet vel ny nestleiar blant medlemmene av sentralstyret dersom leiar eller nestleiar må erstattast i valperioden.
32.3   Representantskapet kan med fleirtal av dei gitte røystene vedta å behandle saker som ikkje er sette opp på saklista.

§ 33   SENTRALSTYRE

33.1   Sentralstyret er øvste utøvande myndigheit i Utdanningsforbundet og handlar med ansvar overfor representantskap og landsmøte.
33.2   Sentralstyret har 13 medlemmer. Dette talet omfattar leiar, éin eller to nestleiarar og dei andre styremedlemmene, alle valde etter gjeldande kvoteringsreglar, jf. § 15.
I tillegg blir det valt tre fast møtande varamedlemmer og fem andre varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje. Dersom landsmøtet vel to nestleiarar, skal dei rangerast som 1. og 2. nestleiar.
33.3   Fast møtande varamedlemmer av sentralstyret blir kalla inn med tale- og forslagsrett. I tillegg kallar ein inn leiar av studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Sentralstyret kan innvilge tale- og forslagsrett til andre i tilfelle der det er ønskeleg å styrkje styret sin kompetanse på eit område. Sentralstyret kan innby andre som observatørar.
33.4   Sentralstyret vel eit arbeidsutval blant medlemmene sine og fastset fullmakter for dette.
33.5   Sentralstyret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemmene er til stades.

§ 34   OPPGÅVENE TIL SENTRALSTYRET

Sentralstyret skal:
34.1   leie den politiske verksemda i Utdanningsforbundet i landsmøteperioden.
34.2   utarbeide årsbudsjett.
34.3   disponere midlar og fond innanfor ramma av vedtekter og vedtak i landsmøte og representantskap.
34.4   utforme Utdanningsforbundet sine standpunkt i politiske spørsmål.
34.5   leggje fram årsrekneskap for representantskapet. Rekneskapen skal vere revidert av statsautorisert revisor og lagt fram for kontrollkomiteen.
34.6   kalle inn til og førebu saker med innstilling til landsmøte og møte i representantskapet.
34.7   behandle forslag og førespurnader frå underliggjande ledd og rådgivande organ i organisasjonen.
34.8   tilsetje personale i sekretariata. Sentralstyret kan delegere tilsetjingsfullmakt til leiar av det sentrale sekretariatet.
34.9   fastsetje vedtektsfesta retningslinjer, m.a. for arbeidet i utval, råd, fora og arbeidsgrupper, og andre retningslinjer etter behov.
34.10   oppnemne medlemmer til utval, råd og fora under sentralstyret.
34.11   fastsetje eigne lønns- og kompensasjonsordningar innanfor rammer fastsette av representantskapet.

§ 35   OPPRYKK I SENTRALSTYRET

35.1   Dersom ein medlem av sentralstyret trer ut for seks månader eller meir, og dette fører til at regelen i § 15.2 om representasjon frå medlemsgrupper ikkje kan verte overhalden, trer den høgast prioriterte varamedlemmen frå den aktuelle medlemsgruppa inn dersom det er valt varamedlem(mer) frå denne medlemsgruppa.
35.2   Dersom det etter opprykk av varamedlem er færre enn tre møtande varamedlemmer, trer den høgast prioriterte ikkje-møtande varamedlemmen inn som møtande varamedlem.

§ 36   VALKOMITÉ

36.1   Landsmøtet vel ein valkomité med 11 medlemmer, som er samansett i samsvar med gjeldande kvoteringsreglar, jf. § 15.
36.2   Valkomiteen konstituerer seg sjølv og vel eit arbeidsutval.
36.3   Valkomiteen har ansvar for å komme med forslag til alle val på landsmøtet, med unntak av forslag til ny valkomité.

§ 37   UTGÅR

§ 38   UTVAL, RÅD OG FORA

38.1   Sentralstyret oppnemner følgjande faste rådgivande utval. Utvala skal leiast av ein sentralstyremedlem og elles setjast saman med tillitsvalde frå ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområde, tillitsvaldfunksjonar og nivå i organisasjonsstrukturen:
38.1.1   Utval for lønns- og arbeidsvilkår.
38.1.2   Utval for utdanningspolitikk.
38.1.3   Sami Ossodat / samisk utval.
38.1.4   Utval for organisasjonsutvikling.
38.1.5   Likestillings- og diskrimineringsutval.
38.2   Sentralstyret oppnemner eit fast leiarråd. Rådet skal leiast av ein leiarrepresentant i sentralstyret og elles setjast saman av ein leiarrepresentant frå kvart fylkesstyre. Sentralstyret kan supplere rådet med leiarmedlemmer frå ulike medlemsgrupper og avtaleområde.
38.3   Sentralstyret oppnemner medlemmene i utval og råd etter forslag frå fylkeslaga.
38.4   Sentralstyret oppnemner fagfora etter behov. Fagfora skal uttale seg om saker som blir lagde fram for dei, og halde seg orienterte om utviklinga innanfor fagfeltet sitt.
38.5   Sentralstyret oppnemner eit sentralt råd for pensjonistmedlemmer. Oppnemninga skal skje etter forslag frå pensjonistråd på fylkesnivå. Ein sentralstyremedlem vert oppnemnd som kontakt for det sentrale rådet for pensjonistane.
38.6   Alle faste utval, råd og fora arbeider etter retningslinjer som er fastsette av sentralstyret.
38.7   Sentralstyret kan oppnemne andre utval, råd og forum etter behov.

§ 38 A KONTAKTFORUM

38 A.1   Det blir oppretta eit kontaktforum for kvar av dei fem medlemsgruppene, jf. § 11. Kvart kontaktforum skal leiast av éin sentralstyremedlem, og består elles av éin representant frå kvart fylkeslag, fortrinnsvis frå den aktuelle medlemsgruppa. Sentralstyret kan supplere kontaktforuma med medlemmer frå avtaleområde som ikkje er representerte med leiarmedlemmer frå den aktuelle medlemsgruppa, og elles etter behov.
38 A.2   Sentralstyret kan opprette andre kontaktforum etter behov.

§ 39   LEIARMØTE

39.1   Sentralstyret kan kalle inn fylkesleiarane til leiarmøte.
39.2   Leiarmøte er rådgivande og kan ikkje gjere vedtak på vegner av organisasjonen.

§ 40   FONDSSTYRE

40.1   Fondsstyret i Utdanningsforbundet har sju medlemmer, som blir oppnemnde av sentralstyret, og er ansvarleg overfor dette. Sentralstyret skal vere representert i fondsstyret.
40.2   Fondsstyret er rådgivande overfor sentralstyret.
40.3   Fondsstyret arbeider etter retningslinjer fastsette av sentralstyret.
40.4   Fondsstyret legg fram eiga årsmelding og eigen rekneskap for sentralstyret. Denne rekneskapen skal følgje årsrekneskapen frå sentralstyret til representantskapet.

§ 41   KONTROLLKOMITÉ

41.1   Landsmøtet vel ein kontrollkomité på fem medlemmer, inkludert leiar og nestleiar, og to varamedlemmer. Dei som skal veljast, må ha erfaring frå arbeid i sentrale, vedtaksføre organisasjonsledd, men kan ikkje sjølve ha andre verv på landsplan.
41.2   Kontrollkomiteen skal sjå til at sentralstyret og fondsstyret forvaltar midlane til Utdanningsforbundet i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen gir fråsegn om meldinga frå sentralstyret til landsmøtet. Kontrollkomiteen skal kvart år gi fråsegn til meldinga og årsrekneskapen frå sentralstyret. På førespurnad skal også fylkesstyra leggje fram melding og rekneskap for kontrollkomiteen.
41.3   Landsmøtet fastset nærare retningslinjer for kontrollkomiteen sitt arbeid.

§ 42   FYLKESLAG

42.1   Utdanningsforbundet er inndelt i fylkeslag – eitt i kvart fylke.
42.2   Namnet på fylkeslaget er Utdanningsforbundet [fylkesnamn].
42.3   Strukturen og verksemda til fylkeslaga er fastsette i vedtektene og i retningslinjer vedtekne av sentralstyret.

§ 43   MEDLEMSKAP

Alle medlemmer i Utdanningsforbundet sine lokallag i fylket er medlem i fylkeslaget12/13.

Fotnote: 13

For Utdanningsforbundet Oslo gjeld reglane i § 56 tilsvarande.

Fotnote: fylkeslaget12

Gjeld også arbeidsstad med tillitsvald som sorterer under fylkeslaget.

§ 44   ÅRSMØTE

44.1   Årsmøtet er høgaste myndigheit i fylkeslaget.
44.2   Årsmøtet har inntil 113 representantar14, som omfattar medlemmene av fylkesstyret, jf. § 47.2, og 10015 delegatar valde av lokallaga16 for årsmøteperioden i fylkeslaget etter den fordelinga som går fram av melding frå fylkesstyret. Delegasjonane skal setjast saman slik at ein totalt oppfyller gjeldande kvoteringsreglar, jf. § 15.
44.3   Varamedlemmer av fylkesstyret kan kallast inn med tale- og forslagsrett. I tillegg blir det om mogeleg kalla inn éin representant for studentorganisasjonen og éin representant for pensjonistrådet i fylkeslaget med tale- og forslagsrett. Røysterett har berre dei valde delegatane og medlemmene av fylkesstyret, dei siste likevel ikkje i saker nemnde i § 45.1.2.
44.4   Årsmøtet er vedtaksført når minst 2/3 av representantane er til stades.
44.5   Ordinært årsmøte blir kalla inn kvart fjerde år i mai.
44.6   Desse fristane gjeld for ordinært årsmøte:
15. februar: Fylkesstyret skal kunngjere tid og stad for møtet. Saman med kunngjeringa skal det følgje eit førebels forslag til sakliste.
15. april: Melding om val av delegatar og melding om saker som ein ønskjer skal takast opp på årsmøtet, skal vere sende fylkesstyret.
To veker før årsmøtet: Endeleg sakliste og dokument og forslag til vedtak i saker som skal behandlast på årsmøtet, blir sende årsmøterepresentantane.

Fotnote: lokallaga16

For Utdanningsforbundet Oslo: «av lokallaga» gjeld ikkje. Utdanningsforbundet Oslo får fullmakt til å organisere val av delegatar slik fylkeslaget finn det føremålstenleg, jf. likevel siste punktum i § 44.2.

Fotnote: 10015

Normaltal som kan avvikast for påfølgjande ordinære årsmøte gjennom vedtak på ordinære årsmøte.

Fotnote: representantar14

Jf. § 47.2, fotnote til talet 13 og fotnote om fylkesstyret i Oslo. Talet på årsmøterepresentantar blir endra tilsvarande.

§ 45   OPPGÅVENE TIL ÅRSMØTET

Merknad: Utdanningsforbundet Oslo må sjå denne paragrafen i samanheng med relevante oppgåver omtalte under § 58.
45.1   Desse sakene skal behandlast:
45.1.1   Konstituering, møte- og valreglement
45.1.2   Melding og rekneskap frå fylkesstyret.
45.1.3   Retningslinjer for arbeidet i kommande årsmøteperiode.
45.1.4   Økonomiske rammer for kommande årsmøteperiode.
45.1.5   Saker innmelde frå lokallag17 innanfor fylkeslaget, og andre saker som fylkesstyret legg fram.
45.1.6   Val:
45.1.6.1   Val av leiar og nestleiar i fylkesstyret, jf. § 47.2.
45.1.6.2   Val av tillitsvalde etter hovudavtalane innanfor verksemder på fylkesnivå. Ved gjennomføringa av slike val deltek berre dei årsmøterepresentantane som er tilsette i den aktuelle verksemda.
45.1.6.3   Val av styremedlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret, jf. § 47.218.
45.1.6.4   Val av delegatar og varadelegatar til landsmøtet, i samsvar med det talet og den fordelinga som går fram av melding frå sentralstyret.
45.1.6.5   Val av valkomité, jf. § 50.1.
45.1.6.6   Forslag til kandidatar til sentralstyret, representantskapet og sentral valkomité.
Andre saker som krev årsmøtebehandling dersom det ligg føre forslag:
45.1.7   Val av alternativ innanfor vedtektene.
45.2   Val skjer etter innstilling frå valkomiteen, med unntak av val etter § 45.1.6.5, som skjer etter innstilling frå fylkesstyret. Nominasjon etter § 45.1.6.6 skjer etter innstilling frå fylkesstyret.
45.3   Alle val er for årsmøteperioden, dvs. frå 1. august same året.
45.4   Årsmøtet kan med 2/3 fleirtal av det samla talet på representantar vedta å behandle saker som ikkje er sette opp på saklista. Vedtak i slike saker krev også 2/3 fleirtal.

Fotnote: 47.218

Fylkesårsmøtet kan velje kontaktpersonar for ei eller fleire medlemsgrupper før val av resterande fylkesstyremedlemmer.

Fotnote: lokallag17

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallag» skal erstattast med «klubbar».

§ 46   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

46.1   Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn når fylkesstyret finn det nødvendig, eller når minst 1/4 av lokallagsstyra19 krev det.
46.2   Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjerast med minst éin månads varsel.
46.3   Ekstraordinært årsmøte skal berre behandle dei sakene som er nemnde i innkallinga til årsmøtet.

Fotnote: lokallagsstyra19

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagsstyra» skal erstattast med «klubbane»

§ 47   STRUKTUR PÅ FYLKESPLAN

47.1   Fylkesstyret er øvste utøvande myndigheit i fylkeslaget og handlar med ansvar overfor årsmøtet.
47.2   Fylkesstyret har inntil 13 medlemmer20. Dette talet omfattar leiar, nestleiar og det talet på styremedlemmer som årsmøtet gjer vedtak om. Dette talet omfattar til vanleg også éin tillitsvald etter kommunal hovudavtale. Denne skal ha fulle rettar. Sjå også § 16.5. I tillegg skal det veljast minst tre varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje. Alle val på årsmøtet skal gjerast etter gjeldande kvoteringsreglar, jf. § 15.
47.3   Varamedlemmene av fylkesstyret kan kallast inn med tale- og forslagsrett. I tillegg kan det til vanleg kallast inn éin representant for studentorganisasjonen. Der det er oppnemnt eit pensjonistråd innkallast ein representant med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan gi tale- og forslagsrett til andre i tilfelle der det er ønskeleg å styrkje styret sin kompetanse på eit område. Sentralstyret kan innby andre som observatørar.
47.4   Fylkesstyret vel blant medlemmene sine eit arbeidsutval og fastset fullmakter for dette.
47.5   Fylkesstyret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemmene er til stades.
47.6   Fylkesstyret vel ny nestleiar blant medlemmene sine dersom leiar eller nestleiar må erstattast i valperioden.

Fotnote: medlemmer20

For Utdanningsforbundet Oslo: Fylkesstyret kan ha inntil 15 medlemmer, av desse ein eller to nestleiarar. Viss fylkesårsmøtet vel to nestleiarar, skal desse rangerast som 1. og 2. nestleiar.

§ 48   OPPGÅVENE TIL FYLKESSTYRET

Fylkesstyret skal:
48.1   leie den politiske verksemda i fylkeslaget i årsmøteperioden.
48.2   utarbeide årsbudsjett.
48.3   disponere midlane til fylkeslaget innanfor ramma av vedtekter og vedtak i overordna organ.
48.4   utarbeide årsmelding og rekneskap. Rekneskapen skal reviderast av statsautorisert revisor og leggjast fram for kontrollkomiteen, dersom denne ber om det.
48.5   kalle inn til og førebu saker med innstilling til årsmøta.
48.6   behandle forslag og førespurnader frå underliggjande ledd og rådgivande organ i organisasjonen, og førespurnader frå overordna ledd.
48.7   oppnemne medlemmer til utval, råd og fora under fylkesstyret.
48.8   fastsetje eigne lønns- og kompensasjonsordningar innanfor rammer fastsette av representantskapet, jf. § 32.1.5.
48.9   leie opplæringa av tillitsvalde innanfor fylkeslaget.

§ 49   OPPRYKK I FYLKESSTYRET

Dersom ein medlem av fylkesstyret trer ut for seks månader eller meir, og dette fører til at ei medlemsgruppe mister representasjonen sin i fylkesstyret, trer den høgast prioriterte varamedlemmen frå den aktuelle medlemsgruppa inn dersom det er valt varamedlem(mer) frå denne medlemsgruppa.

§ 50   VALKOMITÉ

50.1   Årsmøtet vel ein valkomité som har like mange medlemmer som fylkesstyret, med frådrag av leiar og nestleiar, og er sett saman i samsvar med gjeldande kvoteringsreglar21, jf. § 15. Valkomiteen konstituerer seg sjølv og vel eit arbeidsutval.
50.2   Valkomiteen har ansvar for å fremje forslag til alle val på årsmøtet, med unntak av forslag til ny valkomité.

Fotnote: kvoteringsreglar21

Kvoteringa omfattar også leiar og nestleiar av valkomiteen.

§ 51   FORHANDLINGSUTVAL

Fylkesstyret skal opprette eigne forhandlingsutval på aktuelle tariffområde. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandlast for, skal til vanleg ha fleirtal i utvalet. Utvalet blir normalt leia av tillitsvalde etter hovudavtalen.

§ 52   UTVAL, RÅD OG FORA

52.1   Fylkesstyret kan velje rådgivande utval, råd og fora etter behov. Fylkesstyret skal vere representert i utval som blir oppnemnde for heile årsmøteperioden.
52.2   Fylkesstyret oppnemner eit fast leiarråd. Rådet skal leiast av ein leiarrepresentant frå fylkesstyret, og elles setjast saman av leiarrepresentantar frå ulike verksemdsområde og avtaleområde.
52.3   Fylkesstyret kan oppnemne eit råd for pensjonistmedlemmer innanfor fylkeslaget. Oppnemninga skal skje etter forslag frå pensjonistråd eller lokallagsstyre. Ein fylkesstyremedlem oppnemnast som kontakt for pensjonistane i fylket.

§ 53   LEIARMØTE

53.1   Fylkesstyret kan kalle inn lokallagsleiarane22 til leiarmøte.
53.2   Leiarmøte er rådgivande og kan ikkje gjere vedtak på vegner av organisasjonen.

Fotnote: lokallagsleiarane22

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagsleiarane» skal erstattast med «klubbleiarane».

§ 54   UTGÅR

B3 Kommunenivå

Generell merknad: Utdanningsforbundet Oslo er eit fylkeslag som også tek hand om lokallagsfullmakter. Fylkeslaget har fullmakt til å organisere medlemsgrupper etter bydelar der ein finn det føremålstenleg. Utdanningsforbundet Oslo har dessutan fullmakt til å ivareta relevante oppgåver som det er gjort greie for i §§ 55–68 (lokallag).

§ 55   LOKALLAG

55.1   Utdanningsforbundet er delt inn i lokallag – eitt i kvar kommune.
55.2   Namnet til lokallaget er normalt Utdanningsforbundet [kommunenamn].
55.3   Strukturen og verksemda til lokallaget er fastsette i desse vedtektene og i retningslinjer vedtekne av sentralstyret.

§ 56   MEDLEMSKAP

56.1   Alle medlemmer i Utdanningsforbundet som har hovudtilsetjingsforhold på ein arbeidsstad som tilhøyrer lokallaget, er medlem av lokallaget23.
56.2   Medlemmer som blir utan arbeid, beheld medlemskapen i lokallaget. Desse medlemmene kan sjølve velje å bli medlem i lokallaget der dei har bustadadresse. Dette gjeld også medlemmer som har gått av med pensjon24.
56.3   Medlemmer som ikkje har vore i arbeid, har medlemskap i lokallaget i bustadkommunen. Medlemmer som har permisjon for å utøve tillitsverv i eller på vegner av Utdanningsforbundet, er medlemmer av det lokallaget dei kjem frå.
56.4   Sentralstyret kan i særlege tilfelle dispensere frå føresegnene i §§ 56.1–56.3.

Fotnote: pensjon24

Jf. fotnote til § 3.1.4.

Fotnote: lokallaget23

Dersom medlemmer er organiserte på ein arbeidsplass som er fysisk skild frå resten av verksemda/driftseininga, og det på denne arbeidsplassen er oppgåver som blir ivaretekne av ein arbeidsgivarrepresentant, skal dei innanfor strukturen til Utdanningsforbundet tilhøyre lokallaget og fylkeslaget i den kommunen og det fylket der arbeidsplassen ligg. Dersom medlemmene lokalt i slike tilfelle ønskjer ei tilknyting til det lokallaget/fylkeslaget der (overordna) tillitsvald eller hovudtillitsvald har tilknytinga si, kan fylkesstyret/arbeidsutvalet i sentralstyret etter søknad gi løyve til slik tilknyting. I dei tilfella der fylkesstyret gjer slikt vedtak, skal sentralleddet informerast.

§ 57   ÅRSMØTE

57.1   Årsmøtet er den øvste myndigheita i lokallaget.
57.2   Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale- og røysterett. Dersom lokallaget har 800 medlemmer eller fleire, kan årsmøtet vedta å gjennomføre delegatårsmøte etter modell av den ordninga som blir praktisert for fylkeslaga, jf. § 44.
57.3   Ordinært årsmøte blir normalt kalla inn kvart år innan utgangen av april, bortsett frå i år med fylkesårsmøte. Etter årsmøtevedtak kan årsmøte haldast kvart 2. år.
57.4   Desse fristane gjeld for ordinært årsmøte:
15. februar (15. januar i år med fylkesårsmøte): Lokallagsstyret skal kunngjere tid og stad for møtet. Saman med kunngjeringa skal det følgje eit førebels forslag til sakliste, med frist for å melde saker som ein ønskjer skal takast opp på årsmøtet.
To veker før årsmøtet: Endeleg sakliste og dokument og forslag til vedtak i saker som skal behandlast på årsmøtet, blir sende klubbar og medlemmer.

§ 58   OPPGÅVENE TIL ÅRSMØTET

58.1   Desse sakene skal behandlast:
I plenum:
58.1.1   Konstituering, møte- og valreglement.
58.1.2   Melding og rekneskap frå lokallagsstyret.
58.1.3   Retningslinjer for arbeidet i kommande årsmøteperiode.
58.1.4   Budsjett.
58.1.5   Saker melde inn frå medlemmer og klubbar innanfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legg fram.
58.1.6   Val:
58.1.6.1   Val av leiar og nestleiar i lokallagsstyret, jf. § 61.2.
I særmøte (årsmøterepresentantar som er tilsette i verksemdene):
58.1.6.2   Val av tillitsvalde etter hovudavtalane innanfor verksemder på kommunenivå.
I plenum:
58.1.6.3   Val av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf. § 61.2.
58.1.6.4   Val av valkomité, jf. § 64.1.
58.1.7   Val av alternativ innanfor vedtektene.
58.2   Val skjer etter innstilling frå valkomiteen, unntatt val etter § 58.1.6.4, som skjer etter innstilling frå lokallagsstyret.
58.3   Alle val skjer normalt for to år med verknad frå 1. august same året. I lokallag med årsmøte kvart 2. eller 3. år skjer vala for årsmøteperioden.
58.4   Årsmøtet kan med 2/3 fleirtal vedta å behandle saker som ikkje er sette opp på saklista. Vedtak i slike saker krev også 2/3 fleirtal.

§ 59   VALMØTE

59.1   I år med årsmøte i fylkeslaget skal det haldast valmøte i tilknyting til årsmøtet i lokallaget. Samansetjing og fristar er dei same som for ordinært årsmøte.
Desse sakene skal behandlast:
59.1.1   Saker som er sette opp på saklista for fylkesårsmøtet.
59.1.2   Val av delegatar til fylkesårsmøtet i samsvar med det talet og den fordelinga som går fram av melding frå fylkesstyret.
59.1.3   Forslag til kandidatar til fylkesstyret og til valkomiteen i fylkeslaget.

§ 60   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

60.1   Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn når lokallagsstyret finn det nødvendig, eller når minst 1/4 av klubbane krev det.
60.2   Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjerast med minst éin månads varsel.
60.3   Ekstraordinært årsmøte skal berre behandle dei sakene som er nemnde i innkallinga til årsmøtet.'

§ 61   LOKALLAGSSTYRET

61.1   Lokallagsstyret er øvste utøvande myndigheit i lokallaget og handlar med ansvar overfor årsmøtet.
61.2   Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer25. Dette talet omfattar leiar, nestleiar og det talet på styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal setjast saman slik at det får ein rimeleg representasjon frå dei ulike medlemsgruppene. Minst éin styremedlem skal vere leiarrepresentant. Dette talet omfattar til vanleg éin tillitsvald etter kommunal hovudavtale. Sjå også § 16.5. I tillegg skal det veljast tre varamedlemmer i prioritert rekkjefølgje.
61.3   Varamedlemmer av lokallagsstyret kan kallast inn med tale- og forslagsrett. I lokallag med lærarutdanningsinstitusjon kallast om mogleg inn éin representant for studentorganisasjonen med tale- og forslagsrett. Der det er oppnemnt eit pensjonistråd vert ein representant med tale- og forslagsrett kalla inn. Lokallagsstyret kan gi tale- og forslagsrett til andre i tilfelle der det er ønskeleg å styrkje styret sin kompetanse på eit område.
61.4   Dersom det ikkje er fastsett eigne reglar, får varamedlemmene røysterett i den rekkjefølgja dei er valde, utan omsyn til kva medlem som melder forfall.
61.5   Lokallagsstyret kan velje eit arbeidsutval blant medlemmene sine og fastset eventuelt fullmakter for dette.
61.6   Lokallagsstyret er vedtaksført når meir enn halvparten av medlemmene er til stades.
61.7   Lokallagsstyret vel ny nestleiar blant medlemmene sine dersom leiar eller nestleiar må erstattast i valperioden.

Fotnote: medlemmer25

Lokallag med meir enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer

§ 62   OPPGÅVENE TIL LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret skal:
62.1   leie verksemda i lokallaget i årsmøteperioden.
62.2   utarbeide budsjett.
62.3   disponere midlane til lokallaget innanfor ramma av vedtekter og vedtak i overordna organ.
62.4   kvart år leggje fram for fylkesstyret årsmelding og rekneskap. Rekneskapen skal vere revidert av offentleg godkjend revisor.
62.5   kalle inn til og førebu saker med innstilling til årsmøte og valmøte.
62.6   behandle forslag og førespurnader frå medlemmer, klubbar og rådgivande organ, og førespurnader frå overordna ledd.
62.7   oppnemne medlemmer til eventuelle utval, råd og fora under lokallagsstyret.
62.8   hjelpe fylkesstyret i opplæringa av eigne tillitsvalde innanfor lokallaget.

§ 63   UTGÅR

§ 64   VALKOMITÉ

64.1   Årsmøtet vel ein valkomité med minimum tre medlemmer. Valkomiteen er sett saman i samsvar med gjeldande kvoteringsreglar, jf. § 15. Valkomiteen konstituerer seg sjølv, eventuelt med eit arbeidsutval.
64.2   Valkomiteen har ansvar for å fremje forslag til alle val på årsmøtet, inkludert val i særmøte, med unntak av forslag til ny valkomité og revisor, sistnemnde berre dersom revisor blir vald på årsmøte.

§ 65   FORHANDLINGSUTVAL

Lokallagsstyret skal opprette eigne forhandlingsutval på aktuelle avtaleområde. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandlast for, skal til vanleg ha fleirtal i utvalet, som normalt blir leia av tillitsvalde etter hovudavtalen.

§ 66   UTVAL, RÅD OG FORA

66.1   Lokallagsstyret kan oppnemne utval, råd og fora etter behov.
66.2   Lokallagsstyret kan oppnemne eit råd for pensjonistmedlemmer innanfor lokallaget. Oppnemninga bør skje i samråd med pensjonistar innanfor lokallaget. Det skal oppnemnast ein styremedlem i lokallaget som er ansvarleg for pensjonistarbeidet.

§ 67   LEIARMØTE

Lokallagsstyret kan kalle klubbleiarane inn til leiarmøte. Leiarmøte er rådgivande og kan ikkje gjere vedtak på vegner av organisasjonen.

§ 68   MEDLEMSMØTE

Lokallagsstyret i kommunelag har ansvar for å etablere møteplassar for alle medlemmer av Utdanningsforbundet.

B4 Arbeidsplassnivå

§ 69   KLUBBAR I UTDANNINGSFORBUNDET

69.1   Utdanningsforbundet sine medlemmer på ein arbeidsplass utgjer ein klubb. Der det er ønskeleg eller mogeleg, kan to eller fleire arbeidsplassar utgjere ein klubb.
69.2   Namnet på klubben er normalt Utdanningsforbundet [namn på arbeidsplassen].
69.3   Der forholda ligg til rette for det, og i alle klubbar med minst 10 medlemmer, skal det til vanleg veljast eit klubbstyre, som blir leia av den tillitsvalde.
69.4   Strukturen og verksemda til klubben er fastsette i vedtektene og i retningslinjer vedtekne av sentralstyret.

§ 70   MEDLEMSKAP

Alle yrkesaktive medlemmer er tilknytte ein klubb.

§ 71   KLUBBMØTE

71.1   Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøte.
71.2   Medlemmer i stilling som representant for arbeidsgivar er med i klubben, unntatt i behandling av saker som er førebuing til møte etter medbestemmingsdelen i hovudavtalane.
71.3   Den tillitsvalde / klubbstyret kallar inn til klubbmøte når det er nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ber om det.

§ 72   OPPGÅVENE TIL KLUBBEN

72.1   Klubben skal vere ein møteplass der alle medlemmer har direkte innverknad på dei politiske prosessane og på val av tillitsvalde.
72.2   Medlemmene av klubben skal gi den tillitsvalde / klubbstyret råd i dei sakene som blir lagde fram for klubben.
72.3   Klubben skal behandle saker som blir lagde fram i samsvar med vedtektene.

§ 73   VALMØTER

73.1   Valmøte og andre klubbmøte som skal gjere bindande vedtak, skal kallast inn med minst to dagars varsel.
73.2   Ordinære valmøte i klubben skal haldast kvart år innan 15. mai. Val i klubben gjeld normalt for to år frå 1. august. Klubben kan velje ein valkomité, etter forslag frå klubbstyret. Valkomiteen kjem med forslag på val av tillitsvalde og klubbstyre.
73.3   Klubben kan foreslå delegatar til fylkesårsmøte og kandidatar til lokallagsstyre26.

Fotnote: lokallagsstyre26

For Utdanningsforbundet Oslo: «lokallagsstyret» skal erstattast med «fylkesstyret».

§ 74   TILLITSVALD OG KLUBBSTYRE

74.1   Det skal veljast tillitsvald på alle arbeidsplassar. I tillegg kan det veljast varatillitsvald og klubbstyre der forholda ligg til rette for det.
74.2   Klubbstyret er den utøvande myndigheita i klubben og handlar med ansvar overfor klubben. Der det ikkje blir valt klubbstyre, ivaretek den tillitsvalde desse fullmaktene.
74.3   Tillitsvalde og klubbstyre arbeider etter retningslinjer fastsette av sentralstyret.

§ 75   OPPGÅVER FOR TILLITSVALD OG KLUBBSTYRE

75.1   Den tillitsvalde skal ivareta interessene til medlemmene overfor representanten for arbeidsgivar på staden og vere bindeledd mellom klubben, eventuelt klubbstyret, og overordna organisasjonsledd i Utdanningsforbundet.
75.2   Klubbstyret / den tillitsvalde skal:
75.2.1   leie Utdanningsforbundet sitt arbeid i klubben etter desse vedtektene og retningslinjer fastsette av sentralstyret.
75.2.2   drøfte saker som skal behandlast av dei vedtaksføre organa på arbeidsplassen, eventuelt førebu slike saker for drøfting i klubbmøte.
75.2.3   behandle og eventuelt sende vidare saker frå medlemmene i klubben eller andre organisasjonsledd.
75.2.4   informere medlemmene i klubben om arbeidet i klubbstyret.