Statutter for Utdanningsforbundets fond

Vedtatt av stiftelseskongressen 2. – 4. oktober 2001 med hjemmel i vedtekter for

Utdanningsforbundet § 21.3.

 1. Utdanningsforbundets fond skal sikre organisasjonens slagkraft i kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene.
 2. Fondets kapital kan belastes i direkte tilknytning til dette formålet, som:
  1. Kompensasjon til medlemmer i streik
  2. Dekning til utgifter til bredt anlagte kampanjer
  3. Andre tiltak som kan tjene fondets formål

   Landsmøtet fastsetter rammer for tiltak under punktene b og c.

 3. Sentralstyret fatter de nødvendige vedtak under pkt. 2, etter at fondsstyret har uttalt seg.
 4. Fondets midler skal plasseres slik at en vesentlig del kan frigjøres umiddelbart til fondets formål.