Retningslinjer vedrørende studentmedlemmer som er ansatt i pedagogisk stilling i utdanningssystemet

Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi ulike typer lærerkompetanse, men som ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap, har rett til medlemskap i Utdanningsforbundet, jf. vedtektene § 3.1.3. Dersom et studentmedlem arbeider i utdanningssystemet og betaler kontingent i sitt arbeidsforhold, har arbeidstakeren fulle rettigheter og plikter i arbeidstakerforholdet, jf. § 12.2.

Denne retningslinjen gjelder studenter som er under utdanning for å bli lærere. Utdannede lærere som tar videreutdanning, er ordinære medlemmer av Utdanningsforbundet og er ikke omfattet av disse bestemmelsene.

Studenter som er ansatt i utdanningssystemet i tillegg til at de er under utdanning for å bli lærere, er i sitt arbeidsforhold omfattet av samme lov- og avtaleverk som andre ansatte. De er valgbare til verv i Pedagogstudentene, men ikke til verv i Utdanningsforbundet.