Retningslinjer for sentral rådsstruktur

Utdanningsforbundet har følgende vedtektsfestede rådsstruktur sentralt,
jf. vedtektene §§ 38 og 38 A:

§ 38.1 Faste rådgivende utvalg:

 • Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår
 • Utvalg for utdanningspolitikk
 • Sami Ossodat / samisk utvalg
 • Utvalg for organisasjonsutvikling
 • Likestillings og diskrimineringsutvalg

§ 38.2 Lederråd
§ 38.4 Fagfora etter behov
§ 38.5 Sentralt pensjonistråd
§ 38 A Kontaktforum for hver av de fem medlemsgruppene

Sammensetningen er også beskrevet i vedtektene. De ulike rådsorganene har ulike roller og ulike oppgaver i rådsstrukturen. Dette gjenspeiler seg i ulik sammensetning, arbeidsform og oppgavefordeling.

Retningslinjene gjelder for denne sentrale rådsstrukturen.

Felles for rådsorganene er:

 • Rådsorganene skal representere nødvendig supplerende faglig og politisk kompetanse til sentralstyret.
 • Rådsorganene skal gi råd når sentralstyret ber om det, men skal også på egen hånd ta initiativ til å løfte fram saker til behandling.
 • Rådsorganene skal bidra til å styrke den vertikale dialogen i organisasjonen og bidra til å minske avstanden mellom organisasjonsnivåene.
 • Rådsorganene skal sørge for at saker som behandles sees i et likestillingsperspektiv.
 • Felles bespisning på restaurant skal holdes innenfor de økonomiske rammene for statens satser og Utdanningsforbundets retningslinjer.

Sentrale utvalg

Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår, utvalg for utdanningspolitikk, Sami Ossodat / samisk utvalg og utvalg for organisasjonssaker består av tillitsvalgte på ulike nivå og med ulike funksjoner i forbundet. I tillegg vedtok sentralstyret i SST 25/13 at utvalgene suppleres med et sentralstyremedlem i tillegg til utvalgets leder.

Formål

 • Utvalgene skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets politiske program, vedtekter, og den til enhver tid gjeldende strategiske plan for det politiske arbeidet i organisasjonen.
 • Utvalgene skal behandle saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp saker, og foreslå den videre behandling av saker innenfor egne arbeidsområder.
 • Sentralstyret kan delegere besluttende myndighet til utvalgene i enkeltsaker.
 • Den brede sammensetningen skal sikre at ulike perspektiver legges til grunn når saker blir drøftet i utvalgene. Tilrådingene til sentralstyret skal reflektere dette.
 • Utvalgene skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.

Rammer for arbeidet

 • Utvalgene oppnevnes av sentralstyret for landsmøteperioden. Utvalgene skal ledes av et sentralstyremedlem.
 • Utvalgene kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Utvalgslederne samarbeider med utvalgssekretær når sakliste settes opp og eventuelt saksansvar fordeles.
 • Sekretariatet har ansvar for innkalling til møtene og påfølgende korte referater. Referatene, som hovedsakelig inneholder tilrådinger, publiseres og oversendes sentralstyret til orientering.
 • Utvalgene kan til vanlig gjennomføre inntil fem møter à to dager i året. Møter ut over dette må godkjennes etter søknad i AU

Lederråd

Rådet skal være en ressurs for organisasjonen i ledelsesfaglige spørsmål, og samtidig bidra til å styrke ledermedlemmenes plass i organisasjonen.

Formål

 • Lederrådet skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets politiske program, vedtekter, og den til enhver tid gjeldende strategiske plan for det politiske arbeidet i organisasjonen.
 • Lederrådet skal behandle de saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp ledelsesfaglige spørsmål og foreslå den videre behandlingen.
 • Lederrådet skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen, og tilrettelegges slik at saker ikke ensidig initieres fra sentralplan.
 • Lederrådet skal sikre at ulike perspektiver legges til grunn når saksområdet blir drøftet. Tilrådingene til sentralstyret skal reflektere dette.
 • Lederrådet skal være en ressurs for hele organisasjonen i saker som angår ledelsesfaglige spørsmål.

Rammer for arbeidet

 • Lederrådet består av en representant fra hvert fylkeslag med lederbakgrunn. Rådet ledes av et sentralstyremedlem. Sentralstyret kan supplere rådet med flere medlemmer for å sikre mangfoldet.
 • Lederrådet kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Lederrådets leder samarbeider med lederrådets sekretær når sakliste settes opp og eventuelt saksansvar fordeles.
 • Sekretariatet har ansvar for innkalling til møtene og påfølgende korte referater. Referatene, som hovedsakelig inneholder tilrådinger, publiseres og oversendes sentralstyret til orientering.
 • Lederrådet kan til vanlig gjennomføre inntil fire møter à to dager i året. Møter ut over dette må godkjennes etter søknad i AU.

Kontaktforum

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået.

Formål

 • Hvert kontaktforum skal bidra til å styrke den vertikale kommunikasjonen i organisasjonen.
 • Hvert kontaktforum skal fungere som nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom de mer formelle møtene.
 • Hvert kontaktforum skal være et kontaktorgan og bindeledd mellom sentralt nivå og fylkeslagene, og rådgiver i saker som angår kontaktforumets medlemmer spesielt.

Rammer for arbeidet

 • Medlemmene i hvert kontaktforum består av én representant fra hvert fylkeslag og ledes av et sentralstyremedlem. I tillegg kan sentralstyret supplere kontaktforaene i tråd med vedtak om strukturforsøk fra landsmøte 2012.
 • Fylkeslagene melder inn vararepresentanter til kontaktforaene
 • Det er en forutsetning at den som deltar i kontaktforumets arbeid også er fylkeslagets representant i det interne arbeidet innenfor dette aktuelle området.
 • Kontaktforaene kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • En fagperson i sekretariatet knyttes til hvert kontaktforum. Sekretariatet bistår i forberedelsene til møtene og har ansvaret for at det skrives korte referater.
 • IKT-kompetanse og praktisk administrativ bistand skal stilles til disposisjon for utvikling og drifting av digitale møteplasser og gjennomføring av samlinger.
 • Hvert kontaktforum kan til vanlig gjennomføre inntil fire møter á to dager i året. Møter ut over dette må godkjennes etter søknad i AU.

Sentralt penjonistråd

Det vises til § 13 i vedtektene.

Formål

 • Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål. 
 • Pensjonistrådet skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes situasjon.
 • Pensjonistrådet skal arbeide innenfor Utdanningsforbundets vedtekter og vedtatte politikk.
 • Pensjonistrådet skal behandle de saker de får seg forelagt av sentralstyret/sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor egne arbeidsområder.

Rammer for arbeidet

 • Pensjonistrådet oppnevnes av sentralstyret, som også bestemmer antallet. Oppnevningen gjelder for landsmøteperioden. Pensjonistrådet velger leder. Pensjonistrådet har en kontaktperson i sentralstyret.
 • Pensjonistrådet kan samarbeide med andre rådsorgan der det er hensiktsmessig.
 • Pensjonistrådets leder samarbeider med styrets sekretær når sakliste settes opp og eventuelt saksansvar fordeles.
 • Sekretariatet har ansvar for innkalling til møtene og påfølgende korte referater. Referatene, som hovedsakelig inneholder tilrådinger, publiseres og oversendes sentralstyret til orientering.
 • Pensjonistrådet kan innenfor eget budsjett arrangere kurs og møter for pensjonistmedlemmer, og – om nødvendig – hjelpe til å få i gang pensjonistarbeid i fylkeslagene.
 • Pensjonistrådet har en representant med tale- og forslagsrett på representantskapet og tre representanter med tale- og forslagsrett på landsmøte.

 

Fagforum

Retningslinjer for fagforaene utarbeides på et seinere tidspunkt.