Retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid

 1. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til saklister og saksdokumenter til sentralstyret og sentralstyrets arbeidsutvalg, og skal ha protokoller fra disse møtene, og protokoller / referater fra fondsstyret og sentrale utvalg. Inkludert i disse dokumentene er også budsjetter, regnskapsrapporter og årsregnskap for virksomheten sentralt i organisasjonen. Kontrollkomiteen kan be om ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når den finner behov for det.
 2. Kontrollkomiteen skal hvert år gjennomføre kontroll av melding og regnskaper i ett til to fylkeslag, og protokoller fra styremøtene i de samme fylkeslagene. Kontrollkomiteen kan be om ytterligere dokumentasjon i enkeltsaker når den finner behov for det.
 3. Kontrollkomiteen innkalles til landsmøter og møter i representantskapet. Leder, eller annen representant for kontrollkomiteen, har talerett i saker som gjelder melding og regnskap.
 4. Kontrollkomiteen innkalles til møter så ofte den finner det nødvendig, og minst en gang hvert halvår.
 5. Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg orientert om de vedtakene sentralstyret, sentralstyrets arbeidsutvalg og fondsstyret fatter.
 6. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter. Protokollen sendes sentralstyret.
 7. Kontrollkomiteen kan be om møte med ledelsen for nødvendige avklaringer i løpet av perioden.
 8. I rapporten til representantskapet skal kontrollkomiteen uttale seg

  8.1 om sentralstyrets melding og regnskap gir en korrekt og fullstendig framstilling av Utdanningsforbundets virksomhet.

  8.2 om sentralstyret har ledet Utdanningsforbundet i samsvar med organisasjonens vedtekter og vedtak fattet på landsmøtet.

  8.3 om kontrollkomiteen finner grunn til å reise kritikk i forbindelse med økonomiske disposisjoner som sentralstyret eller fondsstyret har gjort

  8.4 om melding og regnskap fra det/de aktuelle fylkeslaget/fylkeslagene som har vært underlagt kontroll, synes å være i samsvar med de rammebetingelser som er gitt for fylkeslagets/fylkeslagenes virksomhet.

  8.5 om det er andre forhold som bør komme til representantskapets kunnskap, og som ikke kommer fram i melding, regnskap eller revisors beretning. Slike forhold skal forhåndsdrøftes med sentralstyrets ledelse og/eller revisor.

 9. Årsrapportene fra kontrollkomiteen følger med saken om melding og regnskap til landsmøtet.