Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer

Retningslinjene har som formål å samle bestemmelser, og definere og tydeliggjøre ønsket praksis for arbeidet med deltakelse, synlighet og ivaretakelse av ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Retningslinjene berører også ansvars- og/eller oppgavefordeling som tilligger fylkes- og lokallagsnivåene og hovedtillitsvalgte.

Lederrepresentanter i fylkes- og lokallagsstyrene

I vedtektenes § 15 står det:

§ 15.2 […] Det skal være minst én lederrepresentant i fylkesstyret.
§ 15.3 Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene og minst én lederrepresentant.

Det er vedtektsfestet at det skal være lederrepresentant i styrene. Lederrepresentanten i fylkesstyret har et særlig ansvar for å koordinere arbeidet med ledermedlemmene innenfor sitt fylke. Det innebærer også at denne har ansvaret for at det er etablert formell kontakt mellom lederrepresentantene i hhv. fylkes- og lokallagsstyret.
Lederrepresentantene i fylkes- og lokallagsstyrene har likevel et gjensidig ansvar for at det er jevnlig kontakt dem imellom.

Lederrepresentanter på begge nivåer har, sammen med sine respektive styrer, ansvar for at det foreligger planer og rutiner for å ivareta og beholde ledermedlemmene i alle aktuelle virksomheter.

Lederråd på fylkesnivå

I vedtektenes § 52 står det:

§ 52.2 Fylkesstyret oppnevner et fast lederråd. Rådet skal ledes av en lederrepresentant fra fylkesstyret, og for øvrig settes sammen av lederrepresentanter fra ulike virksomhetsområder og avtaleområder.

Lederrådet skal være en ressurs for organisasjonen i saker som angår ledelsesfaglig spørsmål og gir råd til fylkesstyret. Lederrådet skal også foreslå tiltak for ivaretakelse av ledermedlemmer uavhengig av medlemsgruppe, virksomhet eller type lederstilling. Slike tiltak må planlegges i nært samarbeid med de aktuelle hovedtillitsvalgte.

Lederrådet i fylket har et særlig ansvar for kommunikasjon mellom leddene, for å hente innspill fra lokallagsstyrene og fylkesstyret, og diskutere saker som de ønsker skal tas opp, eller er til behandling i sentralt lederråd.

Det kan være aktuelt å etablere lederråd i større lokallag. Dette er ikke vedtektsfestet og må i tilfelle oppnevnes fordi lokallagsstyret vurderer det som hensiktsmessig.

Lederforum

Fylkes- og lokallagsstyrene har, sammen med de hovedtillitsvalgte, et ansvar for at alle ledermedlemmer får tilbud om å delta i lederforum.
Lederforum skal være en møtearena mellom ledermedlemmer og hovedtillitsvalgt(e) innenfor samme virksomheter. Det vil ofte være formålstjenlig at ledermedlemmer fra flere virksomhetsområder deltar i felles lederforum. Lederrepresentanten(e) i fylkes- og/eller lokallagsstyret bør også delta i lederforum.

Lederforum skal sikre at alle ledermedlemmer får tilbud om å delta på møtearenaer, der lønns- og arbeidsvilkår samt fag og profesjon, settes på dagsorden - i regi av Utdanningsforbundet.

Hovedtillitsvalgte, fylkes- og lokallagstyret og ledermedlemmer

Selv om ledermedlemmene organisatorisk tilhører klubben på arbeidsplassen, skal det være den hovedtillitsvalgte i virksomheten som er ledermedlemmenes nærmeste tillitsvalgte etter hovedavtalene.
Hovedtillitsvalgt skal fungere som tillitsvalgt for alle ledermedlemmene i den aktuelle virksomheten.
På avtaleområder eller i virksomheter hvor det ikke finnes hovedtillitsvalgt, har fylkes- eller lokallagsstyret, og da fortrinnsvis lederrepresentanten, ansvaret for ledermedlemmene.

Det er avgjørende at det er dialog mellom den hovedtillitsvalgte og lederrepresentanten i fylkes- og/eller lokallagsstyret. Det skal være «kort vei» mellom disse tillitsvalgte, og ledermedlemmene skal oppleve at både lederrepresentanten og den hovedtillitsvalgte er godt orientert om aktuelle ledelsesutfordringer i de ulike virksomhetene.

Ledermedlemmer i forhandlingsutvalg

I Utdanningsforbundets vedtekter for fylkes- og lokallagsnivå (§§ 51 og 65) står det at lokallagsstyret/fylkeslagsstyret «skal opprette forhandlingsutvalg på aktuelle tariffområder. Medlemmene på det avtaleområdet det skal forhandles for, skal til vanlig ha flertall i utvalget. Utvalget ledes normalt av tillitsvalgte etter hovedavtalen.»

I forberedelsen av lokale forhandlinger bør det legges til rette for at også Utdanningsforbundets ledermedlemmer deltar i lønnspolitiske diskusjoner, og at de får gi uttrykk for hovedprioriteringer. Ledere må inviteres på klubbmøter også når overordnede lønnspolitiske diskusjoner settes på dagsorden.

Ledermedlemmene skal til vanlig være representert i aktuelle forhandlingsutvalg.

Ledermedlemmene og klubben

I vedtektenes § 71 Klubbmøter står det:

71.1 Alle medlemmer i klubben har rett til å delta på klubbmøter.
71.2 Medlemmer i stilling som arbeidsgivers representant deltar i klubben, unntatt i behandling av saker som er forberedelse til møter etter medbestemmelsesdelen i hovedavtalene.[…]

Denne bestemmelsen i vedtektene tilsier at ledermedlemmene organisatorisk tilhører klubben på arbeidsplassen og skal få innkalling til klubbmøter.
Det er viktig for deltakelse at ledermedlemmene på arbeidsplassen opplever å være ønsket på klubbmøter, og at klubbleder og ledermedlem har en dialog om møteinnhold og roller. Dette innebærer at det må være dialog og samforståelse mellom ledermedlemmene og klubbtillitsvalgte, og at det er gjort avklaringer i forkant av møtet om det er saker som innebærer at medlemmer som også er arbeidsgivers representant, ikke skal være tilstede i deler av møtet.

Når det gjelder leders interesser og spørsmål knyttet til lederes lønns- og arbeidsforhold, er lederforum rette arena, og hovedtillitsvalgt rette tillitsvalgte å henvende seg til.

Ledermedlemmene og representasjon i personalnemndene

I Retningslinjer for personalnemnda i fylkeslaget står det at alle fylkeslag skal opprette personalnemnd.
Når det gjelder nemndas sammensetning, har sentralstyret gitt anbefalinger, men det er opp til det enkelte fylkeslag å avgjøre sammensetning og antall i nemnda. Det bør vurderes særskilt om ledermedlemmene skal være representert i personalnemndene.

Ledermedlemmer og bistand ved konfliktfylte personalsaker

Ledermedlemmene skal kunne få bistand av tillitsvalgte i saker som gjelder dem som arbeidstakere, også i konfliktsaker. Noen forbehold gjelder imidlertid. I Generelle retningslinjer for håndtering av konfliktfylte personalsaker står det blant annet at Utdanningsforbundet tilbyr hjelp til medlemmer som opplever konflikter på arbeidsplassen og/eller i sitt arbeidsforhold.
Spesifikt for ledermedlemmer står det at:
I en konflikt mellom medlemmer der den ene er leder kan begge søke bistand av forbundet. Forbundet vil kunne vurdere om dette er en sak der leder bør bistås av arbeidsgiver.

For alle medlemmer gjelder det at man har krav på veiledning, bistand og rådgivning, men ikke krav på medhold.

Det er utarbeidet et hefte for tillitsvalgte som kan være til nytte i slike situasjoner: Personalsaksarbeid – et veiledningshefte for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet.