Saksbehandlingsregler og klagerett

Jf. vedtekter for Utdanningsforbundet § 17.

Vedtatt av arbeidsutvalget 15. november 2017 etter fullmakt fra sentralstyret

1. Tjenestevei

1.1 Tjenestevei

Tjenestevei er: Klubb - lokallag - fylkeslag - Utdanningsforbundet sentralt

1.2 saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår, tilsetting, oppsigelse, avskjed, samt andre personalsaker:

Tjenestevei er: Medlem - arbeidsplasstillitsvalgt - hovedtillitsvalgt – fylkeslagets personalnemnd- Utdanningsforbundet sentralt.

Medlem som ikke har tillit til, eller som anser den tillitsvalgte inhabil, kan be om bistand fra overordnet organisasjonsledd, jf. også punkt 3 og 4.

Utdanningsforbundet bistår normalt ikke medlemmer med løsning av saker som er oppstått forut for medlemskapet.

1.3 Saker vedrørende inn- og utmelding, kontingent og medlemstilbud (forsikring o.a.)

Tjenestevei er: Medlem - Utdanningsforbundet sentralt.

1.4 Saker vedrørende eksklusjon, suspensjon og/eller utelukkelse

Krav om eksklusjon av medlem(mer) (jf. vedtekter § 9), suspensjon av tillitsvalgte (jf. vedtekter § 10) og/eller utelukkelse i forhold til medlemskap (jf. vedtekter § 8) fremmes vanlig tjenestevei, jf. pkt. 1.1 ovenfor om organisasjonssaker.

1.5.Saker om rettslige problemstillinger relatert til arbeidsforholdet

For saker der det innvilges rettslig bistand finnes særskilte retningslinjer inklusive klageordninger som gjelder for disse.

2. Saksbehandling

2.1 Det behandlende ledd i organisasjonen har ansvaret for å samarbeide med øvrige aktuelle ledd, slik at nødvendige opplysninger og vurderinger foreligger før det fattes beslutning i saken. "Det behandlende ledd" er det organisasjonsledd eller tillitsvalgte som til enhver tid har saken til behandling, jf. ovenfor om tjenestevei.

2.2 Det enkelte ledd skal i forbindelse med videresending av en sak til overordnet organisasjonsledd legge ved en foreløpig anbefaling i saken.

2.3 Medlem som er direkte berørt av saken har innsynsrett i alle behandlende ledd. Innsynsretten innebærer rett til å se dokumenter som inneholder faktiske opplysninger av betydning for saken, så snart disse foreligger for det behandlende ledd.
Innsynsretten omfatter ikke dokumenter som er utarbeidet for Utdanningsforbundets interne saksforberedelse.

2.4 Tillitsvalgte og tilsatte i organisasjonen har taushetsplikt og plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med vervet eller tjenesten får vite om noens personlige forhold, eller organisasjonsmessige forhold som vil kunne skade Utdanningsforbundet. Forvaltningslovens begrensninger i denne taushetsplikten kommer til anvendelse så langt de passer.
Ved behandling av personopplysninger skal behandlende ledd se til at personopplysningsloven med forskrifter blir overholdt.

2.5 Alle ledd i organisasjonen plikter å behandle saker raskest mulig.
Medlem som er direkte berørt av saken bør underrettes om at den er mottatt innen 14 dager, med mindre saken er ferdig behandlet innen denne frist.

3 Klagerett

3.1 Et medlem eller gruppe av medlemmer som er direkte berørt av saken har klageadgang til sentralstyrets arbeidsutvalg i saker som Utdanningsforbundet har behandlet ved saksbehandlingsfeil. Klagen sendes den instans som har fattet vedtak og som gir uttalelse i saken før klagen behandles av overordnet organ.

3.2 Vedtak fattet av sekretariatsjefen om avslag på søknad om søkmålsbistand kan klages inn for sentralstyrets arbeidsutvalg.

3.3 Vedtak om suspensjon av tillitsvalgte og eksklusjon av medlemmer kan påklages til representantskapet, jf. vedtektenes §§ 9 og 10.

4 Habilitet

4.1 Tillitsvalgte eller tilsatte i organisasjonen må ikke behandle saker som vedkommende er direkte part i. Heller ikke må tillitsvalgte behandle saker som kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for eget vedkommende eller for noen som vedkommende er nært, personlig knyttet til.
Tillitsvalgt eller tilsatt i Utdanningsforbundet skal ikke treffe avgjørelser i saker så lenge det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

4.2 I saker av politisk karakter kan konsekvensene av vedtak være ulike for de enkelte styremedlemmene, selv om saken ikke er enkeltsak (for eksempel behandling av politiske forslag om skolenedlegging/-sammenslåing, der en eller flere av styremedlemmene kan være direkte berørt). I slike saker vil det i utgangspunktet ikke være tale om inhabilitet: Valg av tillitsvalgte innebærer en generell tillit til at den som velges, vil representere fellesinteressene til medlemmer som er berørt av beslutningen. Medlemmer av besluttende organisasjonsledd må da likevel ut fra egen vurdering kunne erklære seg inhabil.

4.3 Medlem av kontrollkomitéen eller medlem av tilsvarende kontrollorgan på fylkes- og lokallagsplan bør ikke velges til styreverv i den perioden vedkommende innehar denne funksjonen. Dersom slike medlemmer oppnevnes til utvalg m. v., er vedkommende inhabil i en sak der utvalget er delegert beslutningsrett.

4.4 Ved tilsetting i lønnet stilling i Utdanningsforbundet bør tillitsvalgt frasi seg verv i landsmøte, representantskapsmøte, sentralstyre og fylkesstyre, eller søke permisjon fra slike verv for den perioden som omfattes av tilsettingen.

5 Representativitet

5.1 Ulike krav til representativitet er omhandlet i vedtektenes § 15, jf. også overgangsordning om organisasjonskvotering.
I tillegg til de kravene som framgår av § 15, gjelder generelt bl.a. rimelig hensyn til geografi, utdannelsesbakgrunn og arbeidsområde.

5.2 Nærmere regler for representativitet i styrer på lokal- og klubbnivå framgår også av vedtektsbestemmelser på disse nivåene.

6 Mistillit

6.1 Tillitsvalgte og valgte medlemmer av besluttende organisasjonsledd og utvalg kan i valgperioden fjernes fra tillitsverv av samme instans som har myndighet til å velge dem.

6.2 For mistillit kreves samme beslutningsdyktighet og samme flertallsform som gjelder for tilsvarende valg. Virkningen av vedtak om mistillit er øyeblikkelig, så fremt vedtaket ikke fastslår dato for fratreden. Jf. ellers bestemmelser om behandlingsmåte i vedtektene § 10, suspensjon.