Retningslinjer for å regulere arbeidet i Utdanningsforbundet

Retningslinjene er et nyttig verktøy for tillitsvalgte og ansatte. Foto: Tom Egil Jensen

Retningslinjene har til hensikt å regulere arbeidet i Utdanningsforbundet på alle nivå utover det som er vedtatt i vedtektene.

Retningslinjene er et nyttig verktøy for tillitsvalgte og ansatte i drift og ledelse av de ulike organisasjonsleddene.

I hovedsak er det sentralstyret som vedtar retningslinjene.

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Les om:

 • Definisjoner av organisasjonstillitsvalgt, arbeidsplasstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt
  • Partsforhold
 • Valg/oppnevning av tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt
 • Forholdet mellom det valgte organisasjonsledd og de tillitsvalgte etter hovedavtalen på samme nivå
 • Tillitsvalgt for ledermedlemmer
 • Møteplasser
 • Generelle retningslinjer for tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg

Les om:

Retningslinjene gir en oversikt over gjeldende forslags- og nominasjonsprosedyrer forut for landsmøtevalg når det gjelder tidsfrister, sekretariatsjefens oppgaver, valgkomiteens arbeid, oppgaver for valgkomiteens arbeidsutvalg, fylkeslagenes oppgaver, valgkomiteens innstillinger og diverse bestemmelser.

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for sammensetning av landsmøte i Utdanningsforbundet

Les om:

 • Hjemmelsgrunnlag
 • Fordeling av delegater til fylkeslagene
 • Fylkeslagenes delegasjoner – valg og kvotering
 • Observatører på landsmøtet

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Les om:

 • Sammensetning av fylkesårsmøte
 • Modeller for fordeling av delegater til fylkesårsmøter
 • Spesielle behov i enkelte fylkeslag
 • Kvinnekvotering av delegatene til fylkesårsmøtet
 • Valg av varadelegater
 • Frist for valg av delegater til fylkesårsmøter
 • Godkjenning av fullmakter på fylkesårsmøtet
 • Forhold vedtekter - valg
 • Særmøter på fylkesårsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på fylkesnivå
 • Sammensetning av fylkesstyret
 • Arbeidet i valgkomiteen
 • Forslag til valgreglement
 • Spesielt for fylkeslag som skal slås sammen

Les retningslinjene:

Retningslinjene på web

Retningslinjer for årsmøter i lokallag – sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Les om:

 • Generelt om årsmøter i lokallag
 • Sammensetning av årsmøte i lokallag
 • Tid og sted, frister
 • Årsmøteperiode og valgperiode
 • Kvotering ved valg i lokallag
 • Sammensetning av lokallagsstyre
 • Sakliste
 • Votering på årsmøtet
 • Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå
 • Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallag

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for årsmøter i lokallag – sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Les om:

 • Generelt om årsmøter i lokallag
 • Sammensetning av årsmøte i lokallag
 • Tid og sted, frister
 • Årsmøteperiode og valgperiode
 • Kvotering ved valg i lokallag
 • Sammensetning av lokallagsstyre
 • Sakliste
 • Votering på årsmøtet
 • Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå
 • Forslag til valgreglement for årsmøte i lokallag

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora

Les om:

 • Sentrale utvalg
 • Lederråd
 • Kontaktforum
 • Sentralt pensjonistråd

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for økonomi og møteplasser for tillitsvalgte og medlemmer i fylkeskommunen

Les om:

 • Kontorplass for HTV-KS fylkeskommune
 • Hovedtillitsvalgtes rolle i fylkeslaget
 • Utvalg for fylkeskommunalt ansatte
 • Lederforum 
 • Tillitsvalgte på arbeidsplassnivå i videregående opplæring
 • Økonomi  
 • Lokallagets ansvar og rolle
 • Klubbmøter – møter med enkeltmedlemmer
 • Interne og eksterne kurs
 • Kommunikasjon – kommunikasjonslinjer
 • Skolering

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan

Les om:

Retningslinjene er vedtatt av sentralstyret og er førende for lokallagene i bruken av kontingentmidler og regnskapsførsel. Retningslinjene har til hensikt å skape en mer likeverdig og målrettet ressursbruk i organisasjonen.

Les retningslinjene:

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan

Saksbehandlingsregler og klagerett

Les om:

 • Tjenestevei
 • Saksbehandling
 • Klagerett
 • Habilitet
 • Representativitet
 • Mistillit

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Delegasjon av fullmakter

Arbeidsutvalget vedtok 8.2.2011, etter fullmakt fra sentralstyret, delegasjon av fullmakter fra sentralstyret til sekretariatssjefen. Dokumentet tar utgangspunkt i de fullmaktene som i henhold til vedtektene er lagt til sentralstyret, og delegerer deler av disse fullmaktene til sekretariatssjefen.

Delegasjon av fullmakter.

Retningslinjer for ivaretakelse av ledermedlemmer

Les om:

 • Lederrepresentanter i fylkes- og lokallagsstyrene
 • Lederråd på fylkesnivå
 • Lederforum
 • Hovedtillitsvalgte, fylkes- og lokallagstyret og ledermedlemmer
 • Ledermedlemmer i forhandlingsutvalg
 • Ledermedlemmene og klubben
 • Ledermedlemmene og representasjon i personalnemndene
 • Ledermedlemmer og bistand ved konfliktfylte personalsaker

Les retningslinjene:

Retningslinjene

Retningslinjene på web

Retningslinjer for innloggede tillitsvalgte: