Valg

Landsmøtesalen på Lillestrøm rigges før landsmøtet i 2015
Frå landsmøtesalen på Lillestrøm i 2015. Foto: Tom Egil Jensen

Her presenteres det nyvalgte sentralstyret. I tillegg finner du forslaget til representantskap og kontrollkomité basert på valgkomiteens innstilling, samt sentralstyrets innstilling til neste valgkomité.

Landsmøtet har vedtatt at det skal være to nestledere.

Nytt sentralstyre valgt av landsmøtet fra 1.januar 2020–2023

Leder:

Steffen Handal

  Alder: 50 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Grunnskole
Leder av sentralstyret

Om Steffen Handal:

Steffen Handal har vært leder i Utdanningsforbundet siden 2016. I forrige periode var han 2. nestleder, og før det medlem av sentralstyret der han også ledet Utdanningspolitisk utvalg. Han har sin bakgrunn fra fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo, fylkesstyret i Norsk lærerlag og som arbeidsplasstillitsvalgt på Skøyen skole. Gjennom vervet sitt har han styreverv i Unio og har i tillegg vist et stort engasjement i internasjonalt fagforeningsarbeid og har sittet i styret for Education International siden 2015. Han ble gjenvalgt for fire nye år på kongressen i sommer.

Steffen har som leder vært en aktiv samfunnsdebattant og har frontet Utdanningsforbundets politikk i media. Han utfordrer etablert politikk og er opptatt av at vi skal ha en tydelig rolle som eksperten i midten. Med Steffen som leder har vi som organisasjon fått en tydeligere politisk stemme og en plass som politisk aktør som blir invitert inn i diskusjoner på flere områder. I arbeidet framover er han opptatt av at vi skal utvikle oss både som profesjonsorganisasjon og som fagforening, og at det ikke er noen motsetning i dette. Samtidig er det viktig at vi arbeider med utvikling av organisasjonen internt, at vi utvikler organisasjonsdialogen og at vi jobber med hvordan endringer som regionreformen også påvirker Utdanningsforbundet.

1. nestleder:

Terje Skyvulstad

Alder: 62 år
Fylke: Viken
Medlemsgruppe: Videregående
1. nestleder av sentralstyret 

Om Terje Skyvulstad:

Terje Skyvulstad er 1. nestleder i Utdanningsforbundet, og tidligere nestleder i Unio. Han har også hatt hovedansvaret for forhandlinger på de aller fleste tariffområder, og nyter stor respekt for sitt arbeid på dette området. Terje har erfaring som lærer i 20 år, i grunn- og videregående skole. Han har siden 2003 vært tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Østfold, først som hovedtillitsvalgt, etterhvert nestleder, og fylkesleder i 6 år. Nestledervervet sentralt har han hatt i to perioder.

Terje er opptatt av å ivareta det velfungerende trepartssamarbeidet i Norge, og et styrket Unio som gjør Utdanningsforbundet enda sterkere. Det er gjennom tillit og samarbeid med de andre forbundene i Unio at vi kan utvikle vår styrke, og derfor er også det å bygge nettverk med disse en viktig oppgave. Terje uttaler at vår kraft ligger i høy organisasjonsgrad og fagforeningsbevisste medlemmer. Alle medlemmer i Utdanningsforbundet er like viktige, noe som må gjenspeiles i vår politikk og i det daglige arbeidet. Fokus på det profesjonsfaglige arbeidet er viktig, og ligger til grunn for andre temaer som vår utdannings- og styringspolitikk.

2. nestleder:

Hege Elisabeth Valås

Alder: 52 år
Fylke: Trøndelag
Medlemsgruppe: Barnehage
2. nestleder av sentralstyret 

Om Hege Valås:

Hege Valås er 2. nestleder i Utdanningsforbundet.
Hege har sin arbeidsbakgrunn som pedagogisk leder i barnehagen. Hun har lang organisasjonserfaring, både som lokallagsleder i Trondheim, senere styremedlem og nestleder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. I denne perioden fikk hun erfaring med både inngåelse og vedlikehold av tariffavtaler med private barnehage- og skoleeiere.

Hege kom inn i sentralstyret som varamedlem i 2007. Hun var da medlem i Utdanningspolitisk utvalg før hun ble fast medlem av sentralstyret i 2010. Da fikk hun ansvar for å lede Utvalg for organisasjonssaker. Hun har også vært kontaktperson barnehage og ledet kontaktforum sentralt.

Noe av Hege sine sentrale oppgaver i inneværende periode har vært å sitte i forhandlingsutvalget i Unio under tarifforhandlinger med KS og hun har ledet konfliktberedskapsutvalget.

Hege vil at sentralstyret skal fungere som et team og at alle medlemmene i styret får brukt sin kompetanse. Hun er opptatt av organisasjonsdialogen i forhold til alle medlemmer. Kommune- og regionreformen har utfordret organisasjonen, og den nye organisasjonsstrukturen vil utfordre oss også i kommende periode. Hege er opptatt av at alle i organisasjonen må delta i diskusjonene rundt dette.

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Thom Bjørnar Jambak

Alder: 50 år
Fylke: Viken
Medlemsgruppe: Videregående opplæring
Medlem av sentralstyret

Om Thom Bjørnar Jambak:

Thom Bjørnar Jambak er sentralstyremedlem og har i perioden ledet kontaktforum VGO og Utvalg for utdanningspolitikk. Han har erfaring som hovedtillitsvalgt i Buskerud fylkeskommune fra 2010 og frem til han ble valgt til sentralstyremedlem i 2015. Thom Bjørnar Jambak er adjunkt med tilleggsutdanning og har bakgrunn som lærer ved Røyken videregående skole.

Thom inntar tydelige standpunkter og har en god penn. Han er opptatt av borttellingsproblematikken i videregående opplæring og å bekjempe mål- og resultatstyring, som han mener er en hemsko for profesjonell pedagogisk yrkesutøvelse. Han ønsker at Utdanningsforbundet skal styrke den posisjonen organisasjonen har som en troverdig politisk aktør. Thom har et stort kontaktnett og er opptatt av tariffpolitikk. Han mener at for å få god rekruttering til læreryrkene, må lønnsnivået opp.

Tormod Korpås

Alder: 51 år
Fylke: Viken
Medlemsgruppe: Videregående opplæring
Medlem av sentralstyret

Om Tormod Korpås:

Tormod Korpås er i inneværende periode lederrepresentanten i sentralstyret og har ledet lederrådet og frontet Lederoffensiven. Tormod har erfaring som lærer og rektor ved videregående skoler i Østfold, og han har erfaring som hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen. Han har god kjennskap til offentlig forvaltning og til organisasjonen vår. Tormod var medlem av Ludvigsenutvalget, nedsatt av Kunnskapsdepartementet i 2013. Han har vært medforfatter til NOU 2014:7, «Elevenes læring i fremtidens skole» og NOU 2015:8 «Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser».

Tormod er opptatt av at vi som organisasjon må jobbe med de lange linjene og at det er dette som gir resultater, og at vi samtidig møter en utfordring i det at informasjonssamfunnet ønsker raske resultater og svar. Samtidig er Utdanningsforbundets posisjon i spenningen mellom hva vi ønsker å oppnå og hva vi risikerer å miste. Han mener at det gjøres mye godt arbeid i Utdanningsforbundet, og at dette er et arbeid han ønsker å fortsette med.

Ann Mari Milo Lorentzen

Alder: 36 år
Fylke: Troms (Troms og Finnmark)
Medlemsgruppe: Barnehage
Medlem av sentralstyret

Om Ann Mari Milo Lorentzen:

Ann Mari Milo Lorentzen er sentralstyremedlem og har i perioden ledet Likestillings- og diskrimineringsutvalget, vært medlem av Utdanningspolitisk utvalg og vært medlem av forhandlingsutvalget til PBL. Hun deltar jevnlig i styret i Unio, blant annet gjennom sine oppgaver med Utdanningsforbundets internasjonale arbeid. Ann Mari har tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune og hun har vært arbeidsplasstillitsvalgt. Hun har hatt verv i Pedagogstudentene både lokalt, sentralt og i nordisk sammenheng. Ann Mari har sin bakgrunn som pedagogisk leder i barnehagen.

Ann Mari er opptatt av barnehagens innhold og plass i samfunnet. Hun er engasjert i barns rett til utdanning og våre internasjonale forpliktelser til dette. Ann Mari er også engasjert i likestillings- og diskrimineringsspørsmål og la frem Utdanningsforbundets høringssvar til ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering i Stortinget.

Inger Grødem Haraldsen

Alder: 55 år
Fylke: Rogaland
Medlemsgruppe: Barnehage
Medlem av sentralstyret

Om Inger Grødem Haraldsen:

Inger Grødem Haraldsen er lokallagsleder i Utdanningsforbundet Stavanger. Hun har lang og bred organisasjonserfaring fra lokallag og fylkeslaget i Rogaland, hvor hun tidligere har vært kontaktperson barnehage og nestleder. Hun har også erfaring fra representantskapet i Utdanningsforbundet. Inger Grødem Haraldsen er barnehagelærer og har erfaring fra ulike barnehager. Siden 2012 har hun vært ansatt som styrer i en kommunal barnehage i Stavanger.

Inger er opptatt av at Utdanningsforbundet må ha god kommunikasjon mellom organisasjonsnivåene og være en medlemsnær organisasjon, at vår politikk må forankres hos medlemmene og at dette må skje gjennom gode prosesser i forkant av landsmøtene. Hun er stolt av Utdanningsforbundets internasjonale engasjement for å støtte fagforeninger i land hvor det er langt vanskeligere og farligere å drive fagforeningsarbeid enn her i Norge. Hun er opptatt av tariffpolitikk og har som lokallagsleder erfaring med ulike avtaleverk innen privat sektor. Det er viktig for Inger at Utdanningsforbundet er politisk «på hugget» og har oversikt over relevant utdannings- og arbeidslivsforskning slik at vi kan styrke vår rolle som eksperten på utdanningsfeltet.

Simon Malkenes

Alder: 46 år
Fylke: Sogn og Fjordane (Vestland)
Medlemsgruppe: Grunnskole
Medlem av sentralstyret

Om Simon Malkenes:

Simon Malkenes har mer enn 20 års erfaring som lærer i skolen – de fleste av disse fra Osloskolen. Han har skrevet tre bøker og deltatt i en rekke debatter om skole og utdanningspolitikk. Simon har vært en tydelig stemme i norsk skolepolitikk de siste årene. Han har gjennom å løfte frem negative følger av fritt skolevalg og finansieringsordninger, bidratt til å rette søkelyset mot hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse. Simon ble tildelt Fritt Ords Honnør i 2018 for hans kritiske søkelys på manglende ytringskultur i Oslo-skolen.

Simon er opptatt av skolens rolle i samfunnet og hvordan skole kan være med på å utligne sosiale forskjeller. Han er også opptatt av hvordan internasjonale trender påvirker norsk skole og kjenner godt til hvordan styringssystemet fungerer i skolen.

Siri Skjæveland Lode

Alder: 57 år
Fylke: Rogaland
Medlemsgruppe: Grunnskole
Medlem av sentralstyret

Om Siri Skjæveland Lode:

Siri Skjæveland Lode er sentralstyremedlem og har i perioden ledet kontaktforum grunnskole. Siri har lang tillitsvalgtserfaring, blant annet mange år som hovedtillitsvalgt i Gjesdal kommune, med delvis frikjøp. Hun har bakgrunn som lærer i barneskolen, og har stort sett vært i jobb ved siden av verv, også i tiden som sentralstyremedlem.

Siri er opptatt av at Utdanningsforbundet skal bevare sin posisjon som en seriøs samfunnsaktør og mener at medlemmene må se på seg selv som viktige bidragsytere for profesjonsfaglige argumenter og at dette må forsterkes gjennom vår kommunikasjon utad. Hun er spesielt opptatt av de yngste elevene og overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til flere oppgaver i sentralstyret, har hun også deltatt i Utdanningsforbundets podkast om utdanningspolitiske temaer.

Turid Buan Øfsti

Alder: 52 år
Fylke: Trøndelag
Medlemsgruppe: Grunnskole
Medlem av sentralstyret

Om Turid Buan Øfsti:

Turid Buan Øfsti er sentralstyremedlem og leder nå arbeidet i Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. Hun har erfaring som lærer og fagleder, og hennes siste arbeidssted var en ungdomsskole i Trondheim Turid har lang erfaring som tillitsvalgt i ulike verv og på flere nivå. Hun har vært fylkesstyremedlem i Sør-Trøndelag og hovedtillitsvalgt i Trondheim. Som hovedtillitsvalgt i en storby og medlem og leder av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår har hun god kjennskap til de ulike tariffområdene.

Turid er opptatt av at Utdanningsforbundet beholder sin rolle som eksperten i midten. Dette er noe hun ser har dratt i en positiv retning denne perioden, vår bredde gir store muligheter for politisk påvirkning. Turid er opptatt av lederne og at vår organisasjon ivaretar disse medlemmene. I tillegg er hun spesielt opptatt av lønns- og arbeidsvilkår.

Jan Morten Loftesnes

  Alder: 58
Fylke: Sogn og Fjordane (Vestland)
Medlemsgruppe: Universitet og høgskole (UH)
Medlem av sentralstyret

Om Jan Morten Loftesnes:

Jan Morten Loftesnes er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet i Sogndal, der han arbeider med å utvikle mastergraden i grunnskolelærerutdanninga og med utvikling av lærerspesialistutdanning knyttet til fagområdet kroppsøving. Han har også erfaring fra arbeid med barnehagelærerutdanninga. Han sitter i fylkesstyret i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane som kontaktperson UH i sin andre periode, og har også sittet i Kontaktforum UH siden 2015. Jan Morten er også styremedlem i Utdanningsforbundet på Høgskolen på Vestlandet og arbeidsplasstillitsvalgt i Sogndal.

Jan Morten er opptatt av hvordan vi skal ivareta trepartssamarbeidet på arbeidsplassene i større fusjonerte enheter, da dette har vist seg å være en større utfordring. Han mener profesjonen utfordres på mange områder, både gjennom fagfornyelsen og med utviklingen av masterutdanningene for grunnskolen. Her er det viktig at skolene og lærerutdanningene har et tett samarbeid, og utvikler dette sammen. Jan Morten er også opptatt av organisasjonsdialogen, og av å bruke kontaktfora som en ressurs. Han er bekymret for lønnsutviklingen i UH sektoren og at det er svært ulik ressurstilgang for ulike studier rundt om i Norge.

Ida Næss Hjetland

Alder: 35 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Faglig-administrativt støttesystem (FAS)
Medlem av sentralstyret

Om Ida Næss Hjetland:

Ida Næss Hjetland er i dag fjerde varamedlem til fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo. Hun er også medlem av Utdanningspolitisk utvalg sentralt, som eneste FAS-representant. Ida har sin hovederfaring fra det spesialpedagogiske feltet. Hun har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT, den største «undergruppen» innen medlemsgruppe FAS, i Oslo i 8 år. Som arbeidsplasstillitsvalgt i PPT har hun inntatt en ledende rolle blant de tillitsvalgte i PPTs seks seksjoner, blant annet ved å representere alle seksjonene i det sentrale medbestemmelsesutvalget.

Som medlem av det lokale kontaktforum UH/FAS i Oslo, har Ida blant annet engasjert seg i debatten i kjølvannet av rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» (Nordahl-rapporten).

Marit Himle Pedersen

Alder: 48 år
Fylke: Hordaland (Vestland)
Medlemsgruppe: Grunnskole
Medlem av sentralstyret

Om Marit Himle Pedersen:

Marit Himle Pedersen har lang fartstid som hovedtillitsvalgt og nestleder i Utdanningsforbundet Stord, i tillegg er hun inne i sin andre periode som styremedlem i Utdanningsforbundet Hordaland. Marit er utdannet allmennlærer og har erfaring som lærer ved alle trinn i grunnskolen. Hun har også døve- og tegnspråkerfaring fra utdanning i Trondheim. For tiden holder Marit på med desentralisert masterutdanning innenfor organisasjon og ledelse.

Marit er opptatt av å se helheten i utdanningsløpet og har derfor et sterkt fokus på at det må arbeides med overgangene mellom de ulike trinnene. Samarbeid og danning av ulike allianser er noe Marit setter høyt. Hun mener det er viktig at vi arbeider videre med å skape en felles organisasjon for ledere og lærere med fokus på Utdanningsforbundet som en profesjonsorganisasjon. Hun er opptatt av at vi som organisasjon skal drive politisk påvirkningsarbeid, være handlingsrettet og en premissleverandør i utdanningspolitikken.

Møtende varamedlemmer til sentralstyret:

Bente Haug

 
Fylke: Nordland
Medlemsgruppe: Grunnskole
Fast møtende varamedlem til sentralstyret. 

Om Bente Haug:

Bente Haug er lærer ved Rana voksenopplæring. Der er hun også plasstillitsvalgt. Hun har videreutdanning innenfor voksenpedagogikk, flerkulturell forståelse og lese- og skriveopplæring for unge voksne uten skolebakgrunn.

Royne Kristoffer Berget

Alder: 48 år
Fylke: Viken
Medlemsgruppe: Barnehage
Fast møtende varamedlem til sentralstyret

Om Royne Kristoffer Berget:

Royne Kristoffer Berget har jobbet som pedagogisk leder og har de siste årene vært styrer i en PBL-barnehage i Rygge Kommune. Han har erfaring som arbeidsplasstillitsvalgt.

Royne er en sterk stemme i barnehagedebatten, både i sosiale medier, kronikker og avisartikler. Han er frontfigur i Barnehageopprøret, som siden 2018 har handlet om bemanningsnormen i barnehagen og de utfordringene som følger av denne. Royne er en tydelig stemme i debatten om rammevilkårene for barn og ansatte i barnehagen. Han har gjennom sitt engasjement vært i kontakt med både Kunnskapsdepartementet, sentrale politikere på Stortinget og ulike komiteer. Han brenner for at våre barn og unge skal ha en god oppvekst og barndom, og han har et stort pågangsmot for å kjempe frem det han mener er viktig.

Terje Vilno

Alder: 51 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Videregående opplæring
Fast møtende varamedlem til sentralstyret

Om Terje Vilno:

Terje Vilno er lektor med tilleggsutdanning på en videregående skole i Oslo. Han har i perioden vært møtende varamedlem til sentralstyret og er i dag 1. varamedlem og medlem av Utvalg for lønns- og arbeidsvilkår. Terje Vilno har lang fartstid som sentral tillitsvalgt i Oslo, først i Lærerforbundet og senere i Utdanningsforbundet Oslo, som styremedlem, nestleder og som leder fra 2005 til 2015. Han har spisskompetanse på avtaleverket i tariffområdet Oslo kommune. Han er Utdanningsforbundets representant i inntaksutvalget til Oslo kommune som skal utrede alternativer til dagens inntaksmodell for videregående skoler.

Terje har lang organisasjonserfaring og høy kompetanse på mange områder. Han er opptatt av tariffpolitikk, lovbestemmelser og er også engasjert i arbeidet med fagfornyelsen. Han er opptatt av kommunikasjon i organisasjonen og av å skape fagforeningsbevissthet. Han synes også det er en styrke at noen i sentralstyret har en fot ute i skolehverdagen.

Ikke-møtende varamedlemmer til sentralstyret:

Hanne Fehn Dahle

Alder: 44 år
Fylke: Innlandet
Medlemsgruppe: Universitet og høgskole (UH)
Ikke-møtende varamedlem til sentralstyret

Om Hanne Fehn Dahle:

Hanne Fehn Dahle er i dag møtende vara til sentralstyret og har etter at hun kom inn i januar 2019 også sittet i kontaktforum UH. Hun jobber i dag på Høgskolen på Innlandet, der hun skriver doktorgradsavhandling på barnehagefeltet. Hanne har erfaring fra fylkesstyret i Oslo, som kontaktperson for Universitets- og høgskolesektoren. Hun har sin faglige bakgrunn fra barnehage, som pedagogisk leder og styrer før hun begynte å jobbe med barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009.

Hanne har gjennom sitt arbeid i fylkeslaget i Oslo og i kontaktforum UH vist stort engasjement for profesjonen. Hun er spesielt opptatt av at Utdanningsforbundet må finne plassen sin som både fagforening og profesjonsorganisasjon, og hun mener at arbeidet med profesjonsetikken er svært viktig i denne sammenhengen. Hun er også opptatt av kartlegging og standardisering i skole og barnehage, og den maktforskyvningen som dette representerer. Samtidig er hun svært bekymret for at lønns- og arbeidsforholdene i UH-sektoren.

Trygve Svenning

Alder: 50 år
Fylke: Nordland
Medlemsgruppe: Grunnskole
Ikke-møtende varamedlem til sentralstyret

Om Trygve Svenning:

Trygve Svenning er i dag fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Nordland og leder i Hemnes lokallag. Han har bakgrunn som nestleder i fylkeslaget og som hovedtillitsvalgt i kommunen.

Trygve er opptatt av at vi har nok kvalifiserte lærere på alle nivå, samt å ivareta alle medlemsgruppene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. Han er nysgjerrig og stiller ofte spørsmålet, «hvorfor gjør vi dette»? Han mener videre at barnehagen har endret seg fra å være tilsyn til en arena for opplæring. Dette utfordrer sektoren. Han er også opptatt av lønnsforskjellene for de som jobber på universitet og høgskole. Som tillitsvalgt mener han det er viktig å jobbe etter vedtatt politikk, framfor å være individuelt praktiserende. Trygve ønsker å bidra til at den vertikale kommunikasjonen synliggjør vår politikk.

Hege Sletvold Slørdahl

Alder: 46 år
Fylke: Trøndelag
Medlemsgruppe: Barnehage
Ikke-møtende varamedlem til sentralstyret

Om Hege Sletvold Slørdahl:

Hege Sletvold Slørdahl er hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune og fylkesstyremedlem i Trøndelag, hvor hun er kontaktperson FAS. Hun har tidligere vært arbeidsplasstillitsvalgt. Hege har lang erfaring med lønnsforhandlinger og konfliktberedskap/streik i Trondheim. Hege har også lang erfaring med skolering av arbeidsplasstillitsvalgte i lokallaget i Trondheim.

Hege er opptatt av at barnehagen skal bli mer synlig i vår organisasjon og er spesielt engasjert i spørsmål rundt lønns- og arbeidsvilkår og Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon. Hege er også opptatt av vertikal kommunikasjon og at Utdanningsforbundets politikk skal være godt kjent i organisasjonen.

Anne Yun Rygh

Alder: 49
Fylke: Vestfold og Telemark
Medlemsgruppe: Videregående opplæring
Ikke-møtende varamedlem til sentralstyret 

Om Anne Yun Rygh:

Anne Yun Rygh er i dag fylkesstyremedlem og kontaktperson VGO i Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark. Hun har lang fartstid på dette nivået. Hun har også vært arbeidsplasstillitsvalgt. I tillegg har Anne Yun erfaring fra beredskapsarbeid og har hatt ansvar for private områder i fylkeslaget. Anne Yun sitter i yrkesopplæringsnemnda i eget fylke, i faglig råd for helse- og oppvekstfag og regionalt IA råd, hvor hun representerer Utdanningsforbundet. Anne Yun brenner for yrkesfag og vil at yrkesfag gjøres mer synlig, også i vårt forbund.

Eirik Bäcklund

  Alder: 54 år
Fylke: Oslo
Medlemsgruppe: Faglig-administrativt støttesystem (FAS)
Ikke-møtende varamedlem til sentralstyret

Om Eirik Bäcklund:

Eirik Bäcklund er i dag fylkesstyremedlem og kontaktperson FAS i Utdanningsforbundet Oslo. Han er også medlem av Utvalg for organisasjonsutvikling sentralt, som eneste FAS-representant. Som vara kontaktperson FAS 2015-2019 har han også ved noen anledninger møtt i sentralt kontaktforum FAS. I begge disse organene har han tydelig markert seg, spesielt når det gjelder medlemsgruppe FAS sin plass i organisasjonen og felles interesser medlemsgruppene imellom.

Eirik er lektor med tilleggsutdanning og ansatt som seniorrådgiver i Kompetanse Norge, hvor han har jobbet siden 1999. Han har i mange år vært tillitsvalgt på arbeidsplassen og blant annet hatt en aktiv rolle i lokale lønnsforhandlinger.

Som ansatt og tillitsvalgt på statlig tariffområde har Eirik en betydelig kompetanse, og han har et bredt kontaktnett i organisasjonen innenfor dette området. I alle sammenhenger har han hatt en tydelig stemme når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og organisasjonsoppbygging.

Kontrollkomiteen:

Bjørnar Mjøen

  Alder: 71 år
Fylke: Finnmark
Medlemsgruppe: Videregående opplæring
Innstilt til: Leder av kontrollkomitéen

Om kandidaten:

Bjørnar Mjøen har en lang og bred erfaring fra ulike verv i på flere nivå. Han har vært arbeidsplasstillitsvalgt i videregående opplæring, fylkesleder i Norsk Faglærerlag, sentralstyremedlem i Norsk Faglærerlag, sentralstyremedlem i Læreforbundet, nestleder i Lærerforbundet sentralt, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og nestleder og leder i fylkesstyret i Finnmark.

Bjørnar mener at det viktigste arbeidet for kontrollkomiteen er å se en helhet som inkluderer alle nivå, og at det er en sammenheng mellom de politiske vedtakene som blir fattet og økonomien i organisasjonen.

Trude Jacobsen

  Alder: 65 år
Fylke: Agder
Medlemsgruppe: Grunnskole
Innstilt til: Nestleder av kontrollkomiteen

Om kandidaten:

Trude Jacobsen har allerede sittet en periode som medlem av kontrollkomiteen og vil derfor være et medlem som blir en del av kontinuiteten. Hun har lang tillitsvalgterfaring, helt siden 1981. Trude har hatt verv som nestleder, leder og hovedtillitsvalgt på lokallagsnivå. I perioden fra 2006-2015 hadde hun verv i Utdanningsforbundet Aust-Agder, og var blant annet nestleder i den siste perioden. I 2015 gikk hun tilbake til skolen i full stilling, hvor hun fortsatt arbeider.

Gerd-Inger Simonsen

  Alder: 65 år
Fylke: Nordland
Medlemsgruppe: Grunnskole
Innstilt til: Medlem av kontrollkomiteen

Om kandidaten:

Gerd-Inger Simonsen har bred og lang erfaring som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Hun har vært arbeidsplasstillitsvalgt i grunnskolen, hovedtillitsvalgt i kommunen og leder i Utdanningsforbundet Vefsn. Fra august 2009 fram til juli 2019 var Gerd-Inger leder i Utdanningsforbundet Nordland. I den forbindelse opparbeidet hun seg stor kunnskap om organisasjonen også på sentralt nivå, blant annet gjennom ulike arbeidsgrupper hun var representert i.

Anne Lise Søgnen Heien

  Alder: 54 år
Fylke: Viken
Medlemsgruppe: Faglig-administrativt støttesystem (FAS)
Innstilt til: Medlem av kontrollkomiteen

Om kandidaten:

Anne Lise Søgnen Heien har bred og lang erfaring som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Hun har vært arbeidsplasstillitsvalgt og kontaktperson VGO og kontaktperson UH i fylkesstyret i Buskerud før hun ble fylkesleder i 2012. Hun var fylkesleder fram til januar 2019 og opparbeidet seg i denne tida god kunnskap også om organisasjonens sentrale nivå.

Erlend Bleie

  Alder: 66 år
Fylke: Viken
Medlemsgruppe: Grunnskole
Innstilt til: Medlem av kontrollkomiteen

Om kandidaten:

Erlend Bleie har lang organisasjonserfaring fra både Norsk Lærerlag og Utdanningsforbundet. Han er i dag lokallagsleder i Utdanningsforbundet Hurdal og har siden 1983 i tillegg til leder vært arbeidsplasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet Hurdal. Erlend har vært ansvarlig for kurs om kommunebudsjett for lokallagene i Utdanningsforbundet Akershus og har også blitt brukt som ressursperson av det sentrale nivået, blant annet til utarbeiding av ulike kurs for lokallagsnivået.

 

Representantskapet, 27 medlemmer:

Nr.

Navn

Medlemsgruppe

Fylke

1

Karen Inga Eira

UH

Finnmark (Troms og Finnmark)

2

Lene Kristin Berglund

BHG

Troms (Troms og Finnmark)

3

Inge Sneberg

BHG

Nordland

4

Viggo Albertsen

VGO

Nordland

5

Roger Hanssen

UH

Trøndelag

6

Hege Sletvold Slørdahl

BHG

Trøndelag

7

Pål Heide Kielland

GSK

Trøndelag

8

Frank Bergli

BHG

Møre og Romsdal

9

Orlaug Bjørdal Kårstad

GSK

Møre og Romsdal

10

Solfrid Furre

BHG

Hordaland (Vestland)

11

Hilde Kvamsaas Aa

VGO

Sogn og Fjordane (Vestland)

12

Bente Myrtveit

GSK

Hordaland (Vestland)

13

Kitty Garborg

UH

Rogaland

14

Solfrid Mydland

GSK

Rogaland

15

Sheila Vaage Benestad

FAS

Agder

16

Renee Christin Røyneland

BHG

Agder

17

Marie Bru

BHG

Vestfold og Telemark

18

Morten Røgeberg Cowles

VGO

Vestfold og Telemark

19

Eirik Bäcklund

FAS

Oslo

20

Jorunn Folkvord

GSK

Oslo

21

Nina Therese Jacobsen

FAS

Viken

22

Christian Evenshaug

GSK

Viken

23

Palma Kleppe

BHG

Viken

24

Marte Kragebøl Norvalls

BHG

Viken

25

Per Kristian Solevåg

VGO

Viken

26

Terje Lerberg

VGO

Innlandet

27

Inger Marie Kleppan Georgstad

GSK

Innlandet

Representantskapet, personlig 1. vararepresentant:

Nr.

Navn

Medlemsgruppe

Fylke

1

Morten Rennemo

VGO

Troms (Troms og Finnmark)

2

Eskil Hovland

GSK

Finnmark (Troms og Finnmark)

3

Stig Magne Richardsen

FAS

Nordland

4

Trond Hagen

GSK

Nordland

5

Ståle Bonsaksen

VGO

Trøndelag

6

Ann-Kathrin Mulstad

BHG

Trøndelag

7

Trond Iversen

GSK

Trøndelag

8

Randi Lyngbø Ottesen

UH

Møre og Romsdal

9

Gro Liljedahl Nærø

FAS

Møre og Romsdal

10

Berit Dale

BHG

Hordaland (Vestland)

11

Anita Holm Cirotzki

BHG

Sogn og Fjordane (Vestland)

12

Grete Monsen

GSK

Hordaland (Vestland)

13

Hans Fredrik Hanssen

GSK

Rogaland

14

Margareth Vatne Rønningsen

VGO

Rogaland

15

Eskil Berggren

VGO

Agder

16

Karianne Sørtveit

GSK

Agder

17

Petter Andersen

FAS

Vestfold og Telemark

18

Øyvind Lohne

GSK

Vestfold og Telemark

19

Anne Greve

UH

Oslo

20

Halvor Hals Kolsrud,

BHG

Oslo

21

Solena Diane Candice Pradayrol

UH

Viken

22

Ole Jørgen Christiansen

GSK

Viken

23

Bjørn Atle Steen Årbog

GSK

Viken

24

Wenche Langvik Pereira

GSK

Viken

25

Hege Cecilie Nicolaysen

VGO

Viken

26

Bente Kampesveen

BHG

Innlandet

27

Linn Therese Myhrvold

GSK

Innlandet

Representantskapet, personlig 2. vararepresentant:

Nr.

Navn

Medlemsgruppe

Fylke

1

Ole Ragnar Leistad

GSK

Troms (Troms og Finnmark)

2

Charlotte Hemmingsen

FAS

Finnmark (Troms og Finnmark)

3

Torill Marie Kufaas Karlsen

FAS

Nordland

4

Maria Dønnestad

BHG

Nordland

5

Trond Preben Pettersen Uthus

GSK

Trøndelag

6

Toril Kuvene Skaret

BHG

Trøndelag

7

Bente Aalberg

GSK

Trøndelag

8

Paul Ivar Pedersen

GSK

Møre og Romsdal

9

Andreas Outzen

VGO

Møre og Romsdal

10

Torunn Herfindal

UH

Hordaland (Vestland)

11

Frank Harald Hansen

FAS

Hordaland (Vestland)

12

Jasmin Eminovic

VGO

Sogn og Fjordane (Vestland)

13

Harrieth Elin Kristiansen Strøm

BHG

Rogaland

14

Jon Eirik Næsheim

FAS

Rogaland

15

Anne Kari Slettan

UH

Agder

16

Line Margrethe Drange Neset

BHG

Agder

17

Anne Wangensten Norstrand

UH

Vestfold og Telemark

18

Åge Hvitstein

VGO

Vestfold og Telemark

19

Atle Andre Danielsen

BHG

Oslo

20

Jannicke Minken

VGO

Oslo

21

Kristin Løver

GSK

Viken

22

Leif Inge Westbø

BHG

Viken

23

Grethe Hultgren

GSK

Viken

24

Cecilie Ringnes

BHG

Viken

25

Camilla Helen Landsverk

VGO

Viken

26

Jill Johansen

BHG

Innlandet

27

Gry Rollag Føsker

VGO

Innlandet

Les hele valgkomiteens innstilling som pdf

Sentralstyrets innstilling til medlemmer av valgkomiteen:

Valgkomiteen, medlemmer:

Navn

Medlemsgruppe

Fylke

Ottar Stordal

GSK

Agder

Aslak Stensrud

GSK

Innlandet

Øyvind Lohne

GSK

Vestfold og Telemark

Eva Marie Storø

GSK

Troms

Hilde Kvamsås Aa

VGO

Sogn og Fjordane

Mildrid Kronborg Økland

VGO

Hordaland

Betty Anita Solli

VGO-L

Viken

Karen Inga Eira

UH

Finnmárkku Oahppolihttu / Finnmark

Hilde Lein

FAS

Trøndelag

Kari Holmøy

BHG

Rogaland

Halvor Hals Kolsrud

BHG/PBL

Oslo

Valgkomiteen, varamedlemmer i prioritert rekkefølge:

 

Navn

Medlemsgruppe

Fylke

1

Ida Kaspara Oterholt

BHG

Vestfold og Telemark

2

Anders Jørgensen

GSK

Oslo

3

Grete Monsen

GSK

Hordaland

4

Nina Therese Jacobsen

FAS

Viken

5

Rune Tore Husemoen

VGO

Viken

Les sentralstyrets innstilling som pdf