Forslag til spørsmål til lokallags- og fylkesårsmøter

Lærerprofesjonens etiske plattform ble vedtatt i 2012, etter omfattende interne og eksterne prosesser. Da startet også arbeidet med å gjøre plattformen kjent, og ta den i bruk. Først i 2015 valgte landsmøtet å etablere Lærerprofesjonens etiske råd, for ytterligere å styrke arbeidet med profesjonsetikk. Mandatet til rådet finner dere her. Landsmøtet ønsket også at rådet skulle evalueres.

Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet er at etableringen av rådet var et riktig, og at det bør videreføres. Rapporten sier også at rådet ikke er kommet langt nok. Begrunnelser og anbefalinger finner dere her: Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd (OsloMet 2018).

Det er landsmøtet som skal avgjøre om Lærerprofesjonens etiske råd skal videreføres, og eventuelt hvordan. Sentralstyret vil høre hva lokallagsårsmøter og fylkeslagsårsmøtene mener før styret legger fram sin innstilling for landsmøtet. Landsmøtesaken skal bygge på evalueringsrapporten og innspillene fra lokallags- og fylkeslagsårsmøtene. Hvilke råd vil dere gi sentralstyret?

Her følger tre alternative forslag til problemstillinger som kan brukes hver for seg eller samlet i den organisasjonsmessige behandlingen på årsmøtene:

Alternativ 1

Hva mener dere er styrker og svakheter ved å ha et profesjonsetisk råd for utdanningssektoren? Mener dere at rådet skal videreføres eller ikke? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Alternativ 2

Kan lærerprofesjonens etiske råd være et supplement til Utdanningsforbundets eget arbeid med profesjonsetikk? Bør rådet videreføres eller ikke? I så fall hvordan? Eller hvorfor ikke?

Alternativ 3

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet i 2015. Har rådet innfridd forventningene?
Bør rådet videreføres eller ikke? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, hvorfor ikke?