Unity - økt samarbeid mellom lærerfagforeninger

Prosjektet skal utvikle sterke, uavhengige og demokratiske fagforeninger og redusere og stanse fragmentering av lærerfagforeninger i Afrikaregionen.

Dette prosjektet innebærer samarbeid med EI-medlemmene i Kenya, Botswana, Zambia, Namibia, Senegal, Elfenbenskysten og Benin.

I Afrika er det et stort problem at man har veldig mange lærerfagforeninger i samme land. I noen land har man for eksempel over 100 lærerfagforeninger. Resultatet er at de har få medlemmer, er veldig fragmenterte og er dermed hverken reelle maktfaktorer i samfunnet eller i stand til å ivareta sine medlemmer. Noen fagforeningsledere ser også deres organisasjoner som en forlengelse av politiske partier. De har en tendens til å følge de retningslinjene og forståelsene som disse politiske partiene fremmer. Andre fagforeninger har ikke institusjonalisert utvikling av utdanningspolitikk, ei heller har de et strukturert samarbeid med andre fagforeninger.

Resultatet er at lærerfagforeningene i mange land ikke er med som part ved utformingen av landenes utdanningspolitikk. Dette fører til generelt lav fagforeningsbevissthet blant medlemmer, svekket status for lærere, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold og forringelse av kvaliteten i alle deler av utdanningsløpet.

På bakgrunn av dette har Utdanningsforbundet i en årrekke arbeidet med at lærerfagforeninger i samme land bør samarbeide, og om mulig slå seg sammen, slik at styrken deres øker.

Overordnede målsettinger

Etablere arenaer for diskusjon, samarbeide om arrangementer og aksjoner, utvikling av felles utdanningspolitikk, felles forhandlinger med myndigheter, og om mulig sammenslåinger av lærerfagforeninger.

Etablere fora og prosesser for dialog, politikkutvikling og felles handlinger, med mål om å bygge felles strategier, tillit og å utdype forståelsen rundt målet om «Unity in strength through unity in numbers».

Resultater

Utdanningsforbundet har medvirket til at det har blitt samarbeidet om mange felles aksjoner, så som markeringer på «Verdens Lærerdag». Man har også flere eksempler på at lærerfagforeninger har samarbeidet om lønns -og arbeidsforhandlinger opp mot myndigheter.

Grunnet store forskjeller mellom de syv landene er det også store forskjeller i samarbeidsdynamikk, utviklingsprosesser og konkrete resultater.

Kontaktperson

Ole Otterstad

Seniorrådgiver internasjonalt arbeid

Organisasjoner som deltar i samarbeidet:

  • EI-medlemmer i Kenya (tre fagforeninger)
  • Zambia (tre fagforeninger)
  • Botswana (tre fagforeninger)
  • Namibia (to fagforeninger)