Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)

Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) er et nettverk ledet av Kunnskapsdepartementet. . I nettverket utveksles i hovedsak informasjon om hva som skjer innenfor utdanningsområdet i EU, men møtene brukes også til meningsutveksling og diskusjon.

Nettverket består av representanter fra departementet og Utdanningsdirektoratet, lærerorganisasjoner, Elevorganisasjonen og studentorganisasjoner. Hovedorganisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er også representert. 

Nettverket møtes en til to ganger i året. Den norske utdanningsråden til EU, som deltar fast på møtene, redegjør for viktige saker som er på den utdanningspolitiske dagsorden i EU. Temaer som er tatt opp til behandling er blant annet EUs utdannings- og forskningsprogram, arbeidet med å etablere et europeisk utdanningspolitisk område innen 2025, samt arbeidet med en samlet utdanningsinnsats i tiårssykluser. Status og framdrift for Bologna-prosessen, som ikke er en EU-prosess, har også blitt presentert.

I noen tilfeller brukes nettverket til konsultasjon, ved å gi innspill til hva norske myndigheter bør mene om ulike utdanningspolitiske tiltak og initiativ i EU-systemet. Det har blant annet skjedd når det gjelder yrkeskvalifikasjonsdirektivet, europeisk kvalifikasjonsrammeverk, samt om ulike kompetansepolitiske tiltak. Arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet har også blitt tatt opp.

 

 

Kontaktperson

Harald Skulberg

Seniorrådgiver