European Trade Union Committee for Education (ETUCE)

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI). Europaavdelingen av EI heter European Trade Union Committee for Education, forkortet til ETUCE. Som den største fagforeningen for lærere i Norge, innehar Utdanningsforbundet en fast plass i ETUCEs styre.

Nestleder Terje Skyvuklstad innehar dette vervet i dag. Aktiv deltagelse i ETUCE gir tilgang til informasjon og påvirkningsmuligheter. ETUCE er anerkjent som representant for utdanningssektoren overfor EU-systemet, Europarådet og i Bologna-prosessen. I tillegg representerer ETUCE arbeidstakersiden i den sosiale dialogen innenfor utdanningssektoren i Europa.

Det høyeste organet i ETUCE er kongressen, som avholdes hvert fjerde år. I begynnelsen av desember 2016, i Beograd, avholdt ETUCE sin siste kongress. Gjennom diskusjonene og vedtakene på denne kongressen sendte Europas lærere et tydelig signal om at de vil ta større ansvar for profesjonens utvikling, og kjempe mot budsjettkutt, privatisering, politisk overstyring og fremmedfiendtlighet. Lærerne i Europa står sammen og er enige om å ta tilbake definisjonsmakten i utdanningspolitikken, og ta større ansvar for videreutviklingen av lærerprofesjonen og utdanningssektoren.

Et utdanningsfelt under press

Saksdokumentene og talene på kongressen viste tydelig at lærerprofesjonen og
utdanningsfeltet som helhet er under kraftig press i Europa. De fleste europeiske land sliter fortsatt med virkningene av finanskrisen. Selv om politikerne gjerne prater varmt om betydningen av utdanning, er virkeligheten ofte preget av budsjettkutt, større klasser/grupper, forverring av lønns- og arbeidsvilkår, svekket eller opphør av kollektivt avtalesystem, privatisering og manglende vilje fra myndighetenes side til å lytte til og samarbeide med lærerorganisasjoner.

Kongressen vedtok en overordnet resolusjon der det slås fast at det å styrke fagforeningene innenfor utdanningsområdet er nøkkelen til å øke kvaliteten i utdanning. Resolusjonen understreket at medlemsorganisasjonene skal være både tradisjonelle fagforeninger som kjemper for lønns- og arbeidsvilkår, og organisasjoner som ivaretar lærere som profesjonsutøvere.

Barnehagen på dagsordenen

Et hovedbudskap fra Utdanningsforbundet under kongressen var mer forpliktende satsing på barnehageområdet. Hensikten var å sette barnehagen høyere opp på dagsorden innenfor ETUCE spesielt, og arbeid knyttet til initiativ innenfor barnehageområdet i Europa generelt. Kongressen vedtok i tillegg en egen resolusjon om høyere utdanning. Et felles politikkdokument om digitalisering av utdanning ble også vedtatt. På den ene siden framhever dokumentet mulighetene, men trekker også fram potensielle faremomenter som økt kommersialisering og at IKT blir brukt som erstatning for lærere. Nøkkelen ligger i at lærerprofesjonen selv tar styringen i utformingen av framtidas skole.

Saken som skapte størst engasjement på kongressen var resolusjonen om flyktningsituasjonen. Debatten viste tydelig at lærerorganisasjonene er forente i kampen mot fremmedfiendtlighet og for en human flyktningpolitikk. Kongressen vedtok også en resolusjon om likestilling, der det ble understreket at stramme økonomiske tider og dårligere vilkår for sosial dialog bidrar til økt diskriminering.

Kontaktperson

Harald Skulberg

Seniorrådgiver