Arab Women Network

I kjølvannet av den «arabiske våren» tok Education International initiativet til etableringen av et arabisk likestillingsnettverk, for å fremme likestilling og likestillingsarbeid i de arabiske lærerorganisasjonene.

FNs kvinnekonvensjon fra 1979 skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Selv om likestilling er et prinsipp i alle menneskerettighetsavtalene, undertrykkes kvinner fortsatt over hele verden – også i Midtøsten. Et patriarkalsk samfunn og sterke kulturelle og sosiale oppfatninger om hva som er "passende" for en kvinne står fortsatt veldig sterkt, noe som bidrar til at kvinner blir nektet sine grunnleggende menneskerettigheter.

Over hele Midtøsten er kvinner utsatt for omfattende diskriminering, noe som begrenser deres mulighet til å delta i samfunnslivet. Tanken er at nettverket skal bli et fora hvor man kan møtes for bevisstgjøring, opplæring og drøfte felles utfordringer når det kommer til å jobbe med likestillingsspørsmål i egen organisasjon. Målet er å styrke kvinners stilling generelt og i lærerorganisasjoner spesielt.

Kontaktperson

Rune Fimreite

Seniorrådgiver