Forbundets historie

Historien fram til stiftelsen av Utdanningsforbundet i 2001.

To identiteter – to fagforeninger

Allerede i 1860 begynner historien til det som i dag er Utdanningsforbundet. Rundt i landet opprettes det små lokale lag, hvor man samles og diskuterer faglige spørsmål. På den tiden var det to veier til læreryrket i Norge.

Den ene var seminarveien – en kortere utdannelse, i høy grad for dem som reiste rundt og drev omgangsskole. Den andre var universitetsveien, for dem som underviste en liten del av befolkningen i de høyere utdannelsene.

Seminaristene og universitetslærerne hadde på mange måter ulike læreridentiteter, og i 1892 stiftet de hver sin forening. Seminaristene opprettet Norges Lærerforening i Trondheim, mens lærerne i den høyere skolen stiftet Filologenes og realistenes landsforening.

Alle vil ha egen fagforening

Fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1950 dukket det opp stadig nye foreninger for mer eller mindre spesialiserte grupper. Blant dem var Norges Lærerindeforbund som ble stiftet av kvinnelige lærere i 1912, som et motsvar på at kvinnene ikke fikk stemmerett i seminaristenes forening.

Sammen er vi sterkere

Men det store mylderet av organisasjoner gir ikke nok gjennomslagskraft. Fra 1950 velger derfor flere å fusjonere, og i 1993 står man igjen med de to organisasjonene man startet med. Men Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, som de nå heter, ser fordelen av å stå sammen, og vedtar begge å arbeide mot én felles utdanningsorganisasjon. 2. oktober 2001 stifter de Utdanningsforbundet.

Hvem er Utdanningsforbundet?

Organisasjonen skal være en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Målet er å ivaretamedlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål, og å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

Veien frem mot Utdanningsforbundet

1892

Norges Lærerforening stiftet i Trondheim

1892

Filologenes og realistenes landsforening stiftet

1912

Norges Lærerforening skiftet navn til Norges Lærerlag

1912

Norges Lærerindeforbund stiftet i Kristiania

1914

Norske Spesialskolers Lærerlag stiftet

1924

Norges Skolelederlag stiftet

1939

Norsk Øvingslærerlag stiftet

1948

Norske Barnehagelærerinners Landsforbund stiftet

1960

Fellesutvalget for Norges Lærerinneforbund og Norges   Lærerlag dannet for å samordne krav og sammen forhandle om lønns- og   arbeidsvilkår

1964

Felles komité for lærerorganisasjonene for å forberede en   sammenslutningsavtale og felles lovverk

1965

Norske Barnehagelærerinners Landsforbund innmeldt i Norges   Lærerlag

1966

Norsk Lærerlag stiftet og organisasjonens lover vedtatt på   møte 9. juli i Oslo. Oslo Lærerinnelag og Oslo Lærerlag valgte å stå utenfor

1968

Oslo Lærerinnelag tilsluttet Norsk Lærerlag ved egen avtale   1. januar

1979

Oslo Lærerlag tilsluttet Norsk Lærerlag ved egen avtale 1.   januar

1993

Lærerforbundet stiftet ved en fusjon mellom NUFO, Norsk   Faglærerlag, Norsk Handelslærerlag og Norsk Spesiallærerlag. Anders Folkestad   valgt til leder.

1997

Landsmøtet i Norsk Lærerlag vedtar å arbeide for én felles   lærerorganisasjon

1998

Lærerforbundet vedtar på landsmøte å arbeide for en ny   utdanningsorganisasjon

1999

Første høringsrunde ble gjennomført på høsten

2000

Andre høringsrunde for ny utdanningsorganisasjon ble   gjennomført på våren

2000

Begge organisasjonene vedtar på sine landsmøter å   videreføre samlingsprosessen

2001

Lærerforbundet og Norsk Lærerlag vedtar på sine   ekstraordinære landsmøter i juni å slå sammen organisasjonene til en ny stor   utdanningsorganisasjon

2001

Utdanningsforbundet ble formelt stiftet 2. oktober 2001