Forbundets historie

Historien fram til stiftelsen av Utdanningsforbundet i 2001.

To identiteter – to fagforeninger

Allerede i 1860 begynner historien til det som i dag er Utdanningsforbundet. Rundt i landet opprettes det små lokale lag, hvor man samles og diskuterer faglige spørsmål. På den tiden var det to veier til læreryrket i Norge.

Den ene var seminarveien – en kortere utdannelse, i høy grad for dem som reiste rundt og drev omgangsskole. Den andre var universitetsveien, for dem som underviste en liten del av befolkningen i de høyere utdannelsene.

Seminaristene og universitetslærerne hadde på mange måter ulike læreridentiteter, og i 1892 stiftet de hver sin forening. Seminaristene opprettet Norges Lærerforening i Trondheim, mens lærerne i den høyere skolen stiftet Filologenes og realistenes landsforening.

Alle vil ha egen fagforening

Fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til 1950 dukket det opp stadig nye foreninger for mer eller mindre spesialiserte grupper. Blant dem var Norges Lærerindeforbund som ble stiftet av kvinnelige lærere i 1912, som et motsvar på at kvinnene ikke fikk stemmerett i seminaristenes forening.

Sammen er vi sterkere

Men det store mylderet av organisasjoner gir ikke nok gjennomslagskraft. Fra 1950 velger derfor flere å fusjonere, og i 1993 står man igjen med de to organisasjonene man startet med. Men Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, som de nå heter, ser fordelen av å stå sammen, og vedtar begge å arbeide mot én felles utdanningsorganisasjon. 2. oktober 2001 stifter de Utdanningsforbundet.

Hvem er Utdanningsforbundet?

Organisasjonen skal være en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Målet er å ivaretamedlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og når det gjelder utdanningspolitiske spørsmål, og å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud, og at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

2001
Utdanningsforbundet ble formelt stiftet 2. oktober 2001.
2001
Lærerforbundet og Norsk Lærerlag vedtar på sine  ekstraordinære landsmøter i juni å slå sammen organisasjonene til en ny stor utdanningsorganisasjon.
2000
Begge organisasjonene vedtar på sine landsmøter å  videreføre samlingsprosessen.
2000
Andre høringsrunde for ny utdanningsorganisasjon ble gjennomført på våren.
1999
Første høringsrunde ble gjennomført på høsten.
1999
Første høringsrunde ble gjennomført på høsten.
1998
Lærerforbundet vedtar på landsmøte å arbeide for en ny utdanningsorganisasjon.
1979
Oslo Lærerlag tilsluttet Norsk Lærerlag ved egen avtale 1. januar.
1968
Oslo Lærerinnelag tilsluttet Norsk Lærerlag ved egen avtale 1. januar.
1966
Norsk Lærerlag stiftet og organisasjonens lover vedtatt på  møte 9. juli i Oslo. Oslo Lærerinnelag og Oslo Lærerlag valgte å stå utenfor.
1965
Norske Barnehagelærerinners Landsforbund innmeldt i Norges Lærerlag.
1964
Felles komité for lærerorganisasjonene for å forberede en sammenslutningsavtale og felles lovverk.
1960
Fellesutvalget for Norges Lærerinneforbund og Norges Lærerlag dannet for å samordne krav og sammen forhandle om lønns- og arbeidsvilkår.
1948
Norske Barnehagelærerinners Landsforbund stiftet.
1939
Norsk Øvingslærerlag stiftet.
1924
Norges Skolelederlag stiftet.
1912
Norges Lærerindeforbund stiftet i Kristiania.
1912
Norges Lærerforening skiftet navn til Norges Lærerlag.
1892
Filologenes og realistenes landsforening stiftet.
1892
Norges Lærerforening stiftet i Trondheim.