Sámi ossodat/samisk utvalg

Samisk utvalg skal ivareta det samiske perspektivet i alle saker Utdanningsforbundet jobber med og gi innspill og råd til sentralstyret i aktuelle utdanningspolitiske saker. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Thom Jambak.

I tillegg til leder, består for øvrig av 8 oppnevnte representanter fra nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk språkområdet. I tillegg har utvalget representanter som ikke representerer den samiske kulturen direkte. Alle medlemsgruppene i Utdanningsforbundet er representert i utvalget.

På landsmøtet i november 2019 ble det i saken Vi utdanner Norge vedtatt følgende: «Utdanningsforbundet skal ha et særskilt blikk på rettighetene til samiske barn og unge. Samiske læreplaner, læreverk og andre pedagogiske verktøy for barnehage og skole må utvikles parallelt med de norskspråklige. For å oppnå likeverdig opplæring, må rett til læremiddel og pedagogiske verktøy på samiske språk også forankres i lovverket, på samme måte som samiske læreplaner. Det gir samiske barnehager, skoler og lærerutdanningene bedre muligheter for å sikre en trygg framtid for de samiske språkene.»

Det internasjonale samarbeidet er også viktig for samisk utvalg. Gjennom samarbeidet med Education International (EI), har Utdanningsforbundet forpliktet seg til å arbeide målrettet for å styrke urfolksperspektiver i utdanningspolitikken, nasjonalt og internasjonalt.

Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Leder, sami ossodat/samisk utvalg

Avbildet: Unni Amundsen
Unni Amundsen

Videregående opplæring/fagskole

Avbildet: Isabell Buvik
Isabell Buvik

Barnehage

Avbildet: Karen Inga Eira
Karen Inga Eira

Universitet og høgskole

Avbildet: Ann-Kristin Hætta
Ann-Kristin Hætta

Barnehage

Avbildet: Marja Magdalena Joma
Marja Magdalena Joma

Grunnskole

Avbildet: Liv Pedersen
Liv Pedersen

Grunnskole

Avbildet: Tone Rognseth
Tone Rognseth

Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Avbildet: Oddbjørg Hætta Sara
Oddbjørg Hætta Sara

Videregående opplæring/fagskole

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora