Likestillings- og diskrimineringsutvalget

Likestillings- og diskrimineringsutvalget
Leder av likestillings- og diskrimineringsutvalget Ann Mari Milo Lorentzen. Foto: Tom Egil Jensen.

Likestillings- og diskrimineringsutvalget skal sette likestilling og ikke-diskriminering på dagsorden. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen.

Utvalget ble opprettet av sentralstyret i 2016 etter at Landsmøtet i 2015 vedtok å vedtektsfeste dette på sentralt nivå. Som navnet på utvalget tilsier er arbeidsfeltet bredt og spenner fra likestilling mellom menn og kvinner via ikke-diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hovedmålet for utvalget er å sette likestilling og ikke-diskriminering på dagsorden for Utdanningsforbundet på alle nivå, slik at det blir en naturlig del av vårt tillitsvalgtarbeid. Det er kun på den måten vi kan være framoverlent og offensive i vår likestillingspolitikk og bidra til å hindre diskriminering på alle grunnlag, sier utvalgslederen. For å få dette til må Utdanningsforbundet jobbe langs tre linjer, mener Likestillings- og diskrimineringsutvalget:

  1. tillitsvalgtskoleringen og forbundet strategiske plan må speile betydningen av likestilling og ikke-diskrimineringsperspektivet
  2. retten til en likeverdig utdanning må sikres og all form for diskriminering i barnehage og skole må forhindres. Lærerprofesjonens etiske plattform forplikter oss til å møte barn og unge på en likeverdig og ikke-diskriminerende måte.
  3. Utdanningsforbundets likestillingspolitikk må utvikles videre og det må settes ambisjoner for framtiden

Utdanningspolitisk er mye i støpeskjeen akkurat nå. Rammeplanen for barnehagen har vært på høring og i kjølvannet av Ludvigsen-utvalgets innstilling vil læreplanene for fag bli fornyet og endret, det samme gjelder for den generelle delen av læreplanen. Dette arbeidet vil sannsynligvis sette sitt preg på denne landsmøteperioden. Likestillings- og diskrimineringsarbeidet i barnehage- og skole er viktig og må intensiveres for å sikre generasjoner etter oss like muligheter i utdanning og arbeidsliv. Kjønnsstereotypier må motarbeides og fordommer må unngås. Våre tillitsvalgte har en jobb å gjøre på arbeidsplassene. Utvalget ønsker å bidra til gode bevisstgjørende prosesser.

Medlemmer i utvalget

Ulrik H. L. Falck

Medlem

Elise Klungtveit

Medlem

Marthe Kragebøl Norvalls

Medlem

Ørjan Olsen

Medlem

Utvalgenes rolle

Utvalgene oppnevnes av - og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Utvalgene oppnevnes jamfør vedtektene §38.