Likestillings- og diskrimineringsutvalget

Likestillings- og diskrimineringsutvalget
Leder av likestillings- og diskrimineringsutvalget Ann Mari Milo Lorentzen. Foto: Tom Egil Jensen.

Likestillings- og diskrimineringsutvalget skal sette likestilling og ikke-diskriminering på dagsorden. Leder for utvalget er sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen.

Utvalget ble opprettet av sentralstyret i 2016 etter at Landsmøtet i 2015 vedtok å vedtektsfeste dette på sentralt nivå. Som navnet på utvalget tilsier er arbeidsfeltet bredt og spenner fra likestilling mellom menn og kvinner via ikke-diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hovedmålet for utvalget er å sette likestilling og ikke-diskriminering på dagsorden for Utdanningsforbundet på alle nivå, slik at det blir en naturlig del av vårt tillitsvalgtarbeid. Det er kun på den måten vi kan være framoverlent og offensive i vår likestillingspolitikk og bidra til å hindre diskriminering på alle grunnlag, sier utvalgslederen. For å få dette til må Utdanningsforbundet jobbe langs tre linjer, mener Likestillings- og diskrimineringsutvalget:

  1. tillitsvalgtskoleringen og forbundet strategiske plan må speile betydningen av likestilling og ikke-diskrimineringsperspektivet
  2. retten til en likeverdig utdanning må sikres og all form for diskriminering i barnehage og skole må forhindres. Lærerprofesjonens etiske plattform forplikter oss til å møte barn og unge på en likeverdig og ikke-diskriminerende måte.
  3. Utdanningsforbundets likestillingspolitikk må utvikles videre og det må settes ambisjoner for framtiden

Utdanningspolitisk er mye i støpeskjeen akkurat nå. Rammeplanen for barnehagen har vært på høring og i kjølvannet av Ludvigsen-utvalgets innstilling vil læreplanene for fag bli fornyet og endret, det samme gjelder for den generelle delen av læreplanen. Dette arbeidet vil sannsynligvis sette sitt preg på denne landsmøteperioden. Likestillings- og diskrimineringsarbeidet i barnehage- og skole er viktig og må intensiveres for å sikre generasjoner etter oss like muligheter i utdanning og arbeidsliv. Kjønnsstereotypier må motarbeides og fordommer må unngås. Våre tillitsvalgte har en jobb å gjøre på arbeidsplassene. Utvalget ønsker å bidra til gode bevisstgjørende prosesser.

Medlemmer i utvalget

Ann Mari Milo Lorentzen

Leder

Ulrik H. L. Falck

Medlem

Elise Klungtveit

Medlem

Halvor Kolsrud

Medlem

Terje Lerberg

Medlem

Marit Lind

Medlem

Marthe Kragebøl Norvalls

Medlem

Ørjan Olsen

Medlem

Ida Kaspara Oterholt

Medlem

Marthe Wegge

Medlem

Jorid Oline Østvik

Medlem

Utvalgenes rolle

Utvalgene oppnevnes av - og er rådgivende for sentralstyret. De ledes av et sentralstyremedlem og består av tillitsvalgte fra ulike medlemsgrupper, arbeids- og avtaleområder, tillitsvalgtfunksjoner og nivåer i organisasjonsstrukturen. Utvalgene tar opp saker etter ønske fra sentralstyret eller på eget initiativ. Sentralstyret kan oppnevne andre utvalg, råd og fora etter behov. Utvalgene oppnevnes jamfør vedtektene §38.