Dette jobber vi med i videregående

Her er noen av de viktigste sakene Utdanningsforbundet jobber med for videregående opplæring og for deg som jobber der.

Flere kvalifiserte lærere

Utdanningsforbundet har økt lærertetthet som høy prioritet i alle nivåer i utdanningen. Både i de studieforberedende utdanningsprogrammene og i yrkesfagene er det utvikling der klasser og grupper er større enn før. Samtidig er en femtedel av alle lærere som underviser i videregående skole ukvalifiserte.

• Utdanningsforbundet jobber for å innføre en lærernorm også i videregående skole.
• Alle elever skal få undervisning av lærere med godkjent lærerutdanning som er tilpasset nivået de underviser på.
• Vil ha gode ordninger som gir ufaglærte lærere mulighet til å fullføre lærerutdanning og får nok kompetanse i fagene de underviser i.

Vi vil styrke fagene

Utdanningsforbundet skal løfte fram og forsvare det brede samfunnsmandatet, vise bredden, dybden og sammenhengen i fag og kunnskapsområder. Kompetansen elevene får etter fullført videregående skole må være på et så høyt nok nivå til at de er kvalifiserte til å mestre kravene både i arbeidslivet og i høyere utdanning.

• Utdanningene skal være allmenndannende, og samtidig forberede elevene for videre utdanning og arbeidsliv.
• Programfagene må styrkes både på de yrkesfaglige og de studieforberedende utdanningsprogrammene.
• Videregående opplæring skal ikke bare produsere faglige kvalifikasjoner, men også utdanne gode samfunnsborgere. Fagene gir elevene en forståelse for samfunnet, kulturell tilhørighet og en felles referansebakgrunn. Derfor må det satses sterkere på fellesfagene.


Flere elever må fullføre

Ungdom og voksne har rett til videregående opplæring. Denne retten vil Utdanningsforbundet styrke. Elevgruppen i videregående opplæring utgjør et større mangfold enn tidligere. Det er et grunnleggende prinsipp at skolen må kunne tilpasse seg elevenes evner og forutsetninger. Mange videregående skoler er ikke godt nok rigget for å kunne ivareta variert og sammensatt elevgrupper godt nok.


• Videregående opplæring må få mer ressurser til utstyr, råvarer og læremidler.
• Det spesialpedagogiske tilbudet i videregående opplæring må styrkes og tilpasses elevmangfoldet.
• Utdanningsforbundet mener at retten til fullføring, sammen med tett oppfølging, god rådgiving og et skoletilbud tilpasset elevene vil bidra til at langt flere vil trives i videregående, og at elevene fullfører opplæringen.

Ja til en bedre sluttvurdering, nei til å fjerne eksamen

Utdanningsforbundet ønsker seg bedre sluttvurderingsordninger i norsk skole. Vi arbeider kontinuerlig med å justere og forbedre både eksamen og standpunktvurderingen. Dette er spesielt viktig nå som vi har fått nye læreplaner gjennom fagfornyelsen.

• Utdanningsforbundet sier ja til en bedre sluttvurdering, men nei til å fjerne eksamen.
• Eksamen har noen kvaliteter som vanskelig lar seg erstatte av andre sluttvurderingsformer.

Vi vil ha fraværsgrense

Det er mange gode grunner til å ha en fraværsgrense i videregående opplæring. Evalueringer viser at fraværsgrensa har ført til mindre fravær i alle elevgrupper.

• Utdanningsforbundet vil at fraværsgrensa skal bestå.
• Tydelig krav og forventninger om oppmøte er en nyttig forberedelse for framtidas arbeids- og samfunnsliv.
• Utdanningsforbundet mener at myndighetene må jobbe med å redusere byråkrati, utvikle gode verktøy og kompensere merarbeid for faglærere og kontaktlærere som følge av grensa.

Stopp timetyveriet i alle fag

Det foregår et tyveri av undervisningstimer i norsk videregående skole. Elevene har en lovfestet rett til et minstetimetall i fagene. Likevel ser vi ofte at fylkeskommuner og skoler bryter denne rettigheten og gir elevene færre timer i hvert fag enn de har krav på. Utdanningsforbundet mener slik praksis er en trussel mot elevenes læring og mot lærernes mulighet til å gjøre jobben sin på best mulig måte.

• Utdanningsforbundet jobber for å stoppe timetyveriet.
• Timetyveri er spesielt utbredt i faget Yrkesfaglig fordypning. Utdanningsforbundet jobber opp mot sentrale myndigheter for å endre lov og forskrift slik at timetyveri skal bli umulig.
• Vi jobber opp mot fylkeskommuner og skoler for at de skal prioritere elevenes lovfestede rett framfor kortsiktig økonomisk innsparing.