Ammefri: Dette gjelder frem til ny tariffavtale er på plass

Det er fortsatt ammefri-betingelsene i den gamle hovedtariffavtalen som gjelder for Utdanningsforbundets medlemmer i kommunesektoren.

Utdanningsforbundet mottar mange henvendelser fra medlemmer som lurer på hvilke regler som nå gjelder for ammefri.

Arbeidsmiljøloven gir kvinner rett til ammefri én time om dagen i barnets første leveår. Men hovedtariffavtalen i KS har hatt en langt bedre ordning, der kvinner har hatt rett til inntil to timer ammefri så lenge de ammer – med lønn.

I den nye hovedtariffavtalen i KS (2022–2024) blir imidlertid denne retten innskrenket til å kun gjelde i barnets første leveår.

Arbeidstaker kan riktignok fortsatt ha rett til permisjon for å amme sitt barn også etter barnets første leveår, men ikke nødvendigvis med lønn. Ifølge den nye avtalen vil rett til lønn under ammefri etter barnets første leveår forutsette at det foreligger særskilte behov hos barnet som gjør at det må ammes i arbeidstiden. 

Les også: Dette skriver KS om nye ammefri-bestemmelser

Skal følge gammel tariffavtale 

Alle fagforeningene i kommunesektoren har godtatt den nye hovedtariffavtalen – med unntak av Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag, som alle er i streik. 

Etter alt å dømme vil ammefri-betingelsene i nye avtalen gjelde også for Utdanningsforbundets medlemmer fra det tidspunktet Utdanningsforbundet og KS har inngått en ny tariffavtale.

Men inntil Utdanningsforbundet og KS blir enige om en ny avtale er det fortsatt den gamle hovedtariffavtalen som gjelder for Utdanningsforbundets medlemmer. Dette innebærer altså at kvinner fortsatt har rett til inntil to timer lønnet ammefri hver arbeidsdag så lenge de ammer.

Les også: Spørsmål og svar om permisjon

  • Rett til ammefri med lønn er regulert både i Arbeidsmiljøloven (aml.) § 12-8 (2) og i hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1 § 8, punkt 8.3.4. Etter aml. § 12-8 (2) er retten til lønn begrenset til en time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid på syv timer eller mer:

    «(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.»

  • Rett til lønn ved ammefri i HTA (2022-2024) kapittel 1 § 8 punkt 8.3.4 gir videre rett til lønn under ammefri enn det aml. § 12-8 gjør:

    «Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn i barnets første leveår. Ved særskilte behov hos barnet gis fri med lønn også utover barnets første leveår.»