Verneombudsprisen til verneombudet på Nesna

Verneombudsprisen 2021 tildeles Gary Hoffman, verneombud ved Nord Universitets avdeling på Nesna og medlem i Utdanningsforbundet.

 – Det er viktig at vi som er verneombud snakker med ansatte og passer på i en krevende tid, sa Hoffman da han mottok prisen under Unios årlige verneombudskonferanse i Drammen.

Det var sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Inger Haraldsen og Unios sekretariatsleder Jon Olav Bjergene som overrakte prisen.

Årets verneombud Gary Hoffman har vært verneombud på Nord Universitet, avdeling Nesna siden 2015. Han overtok vervet etter at han ble medlem i Utdanningsforbundet tidligere samme år.

Beordret arbeidsstans 
I perioden Hoffman har vært verneombud har jobbhverdagen for de ansatte på Nesna vært preget av sterkt press. Forslaget og senere vedtaket om nedleggelse av studiestedet har bidratt til dette, og hverdagen har vært konfliktfylt og krevende for alle som tilhører campus.

Juryen vektla nettopp Hoffmans innsats i denne perioden i sin begrunnelse:
 
«I en tid der arbeidsmiljøet har vært preget av store omstillinger og til dels konflikter mellom ansatte og ledelse, mye oppmerksomhet fra både media og politisk hold, med påfølgende belastninger på de ansattes psykiske helse, har Hoffman utført verneombudsjobben samvittighetsfullt og grundig. Han har sørget for å sette risikovurdering av arbeidsmiljøet på dagsorden, ved behov involvert bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet i vernearbeidet, og arbeidet hardt og målrettet for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og helse», skriver juryen.

Som verneombud registrerte Hoffman at den krevende arbeidssituasjonen ga utslag i arbeidsrelaterte fysiske og psykososiale symptomer for mange av de ansatte.

I mai 2019 vurderte Hoffman de psykososiale arbeidsforholdene som så uforsvarlige at han så seg nødt til å beordre arbeidsstans på campus.

«En slik handling er svært krevende for et verneombud, og juryen vurderer denne handlekraften og vurderingen som et bevis på Hoffmans ønske om å gjøre sin plikt som verneombud og forhindre at arbeidsmiljøet skader de ansattes helse», skriver Verneombudspris-juryen om prisvinneren.

– Et meningsfylt verv
Da Hoffman ble tildelt prisen foran andre verneombud med Unio-tilknytning, oppfordret han til å følge nøye med på utviklingen i arbeidslivet. 

– Jeg kommer fra USA og vet hvordan utviklingen kan bli når man ikke involverer ansatte i viktige prosesser. Hvis man ikke lytter til de ansatte, blir de fort redusert til tall og ikke mennesker, sa Hoffman.

Men til tross for at de siste årene har vært krevende, understreker Hoffman at vervet som verneombud oppleves som meningsfylt.

– Det har vært givende å være verneombud fordi det betyr at jeg har en stemme og kan gi klar beskjed til lederne om situasjonen. Lenge tror jeg de fleste ikke visste hvor dårlig det sto til med oss i Nesna. Men etter hvert har jeg faktisk opplevd at flere av topplederne har hørt på oss, sier Hoffman.

  • Deles ut av Unio under den årlige verneombudskonferansen.
  • Tildeles et verneombud «som gjennom sitt verv har lagt ned en særskilt innsats for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, herunder å påse at virksomheten er godt innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstagernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljølovens vernebestemmelser.»