Vårt høringssvar: Ønsker likeverdighet mellom kommunale og private barnehager

Private barnehager må ha gode rammevilkår og en forutsigbar finansiering som er likeverdig med de kommunale barnehagene. Dette kommer fram i Utdanningsforbundets høringssvar til Storberget-utvalget i dag.

Barn i private og kommunale barnehager skal få likeverdige tjenester, og de ansatte må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette er det innledende budskapet i Utdanningsforbundets høringssvar på Storberget-utvalgets rapport.

– Rapporten har skapt stort engasjement i organisasjonen, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Dette er et arbeid som er svært viktig, spesielt for de barnehagelærerne som jobber i private barnehager.

Behov for bedre innramming av opptak

Det er i hovedsak tilslutning til retningen i utvalgets forslag, som gir kommunene et større ansvar for en samla og likeverdig barnehagesektor. Men fordi barnetallet synker i mange kommuner, er det behov for å nedjustere antallet plasser mange steder. Dette skaper uro både i kommunale og private barnehager. Det er stort behov for å sikre de ansattes medbestemmelse i slike prosesser. Barnehagelærere i både private og kommunale barnehager må ha bistand fra tillitsvalgte og arbeidsgivere.

– Mange av våre medlemmer er urolige. Vi har fått klar beskjed fra våre tillitsvalgte om at kommunene må få tydelige krav og regler for hvordan slike prosesser skal gjennomføres, fortsetter Handal.

Det er en generell oppfatning hos medlemmer og tillitsvalgte at utvalgets rapport ikke er tydelig nok på dette punktet. Her er det arbeid som må gjøres, dersom alle ansatte skal oppleve å bli godt ivaretatt. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Ikke redusere pensjonspåslaget

Utdanningsforbundet er heller ikke helt på linje med utvalgets flertall i spørsmålet om pensjonstilskudd til de private barnehagene. Høringssvaret støtter at barnehagene skal få dekket sine pensjonsutgifter, men Utdanningsforbundet mener ikke at det er klokt å redusere pensjonspåslaget fra 13% til 11 % som en overgangsordning fra 2022.

– Å redusere tilskuddet til 11%, kan gi en unødvendig belastning på noen av de private barnehagenes økonomi. Vi mener at den beste måten å sikre våre medlemmer gode pensjonsordninger er å dekke de private barnehagenes faktiske utgifter, sier Handal.

En samlet og åpen barnehagesektor

Utdanningsforbundet er i sin høringsuttalelse opptatt av at alle barnehager skal være under demokratisk kontroll. Kommunene har ansvar for at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud. Derfor må både private og kommunale barnehager i utgangspunktet være aktuelle for alle barn og foreldre. Kommunale kvalitetssatsinger må også inkludere hele sektoren.

En viktig forutsetning for åpenhet og demokrati, er at det skal være lett å få innsyn i hvordan offentlige penger og foreldrebetaling blir brukt. Utdanningsforbundet legger stor vekt på at alle barnehager skal være et eget rettssubjekt. Det betyr at eier ikke kan blande barnehagens regnskap med andre selskaper. Denne organiseringsformen legger også best til rette for et effektivt tilsyn som kan bidra til at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Kort fra Utdanningsforbundets høringssvar:

  • Arbeidsvilkår: Barnehageloven bør presisere at ansatte i private barnehager skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som i relevante landsdekkende tariffavtaler.
  • Åpenhet om økonomi: For å sikre åpenhet bør alle barnehager organiseres som et eget rettssubjekt (eier kan ikke blande barnehagens regnskap med andre selskaper), og det bør ikke være anledning til å drive annen virksomhet enn barnehagedrift i samme rettssubjekt
  • Kommunen må ha mulighet til å stille vilkår ved tilskudd ut over nasjonale normer. Dette er særlig aktuelt når kommunen ønsker å satse på målrettet kvalitetsforbedring på enkelte områder, som bemanning eller barnehagelærer-tetthet.
  • Koordinert opptak: Det bør være et koordinert opptak i hver kommune, hvor alle foreldre stiller på lik linje og kan prioritere ønsket plass. Det bør utarbeides et regelsett for kommunens ansvar og samhandling med de private barnehagene.
  • Små barnehager: Det bør være mulig for kommunene og velge en viss differensiering i tilskuddet til små og store barnehager. Hensikten må være å kompensere små barnehager for smådriftsulemper. En slik adgang må rammes inn av et regelverk.
  • Ideelle barnehager: Ideelle barnehager bør fortsatt ha adgang til lån i husbanken og kommuner bør få anledning til å prioritere ideelle ved nyetablering.

Les hele høringssvaret her

Les mer om Utdanningsforbundets syn på Storberget-utvalgets rapport her

Spørsmål og svar om Storberget-utvalget

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet