Utdanningsforbundet har laget sitt første klimaregnskap

For første gang har Utdanningsforbundet fått laget et klimaregnskap. Oversikten gjelder for 2019, og ikke overraskende er flyreiser den største kilden til klimagassutslipp.

Flyreiser utgjør 24 % av organisasjonens utslipp. På andre plass kommer hotell, bevertning og møter som utgjør til sammen 20 %.

Les hele regnskapet her

Det er firmaet Asplan Viak som har utarbeidet regnskapet. Det er basert på hele regnskapet for 2019 for Utdanningsforbundet, og inkluderer sentralt nivå og fylkes- og lokallagsnivå. Klimaregnskapet viser kort sagt klimafotavtrykket til alt Utdanningsforbundet bruker penger på, med unntak av lønn og lønnsrelaterte utgifter. Sentralstyret i Utdanningsforbundet hadde klimaregnskapet til behandling på sitt møte i forrige uke.

Bakgrunn

Utdanningsforbundet vedtok på landsmøtet i 2019 å trappe opp arbeidet med klima og bærekraftig utvikling. Dette skal følge tre hovedspor hvor det første er å arbeide for at bærekraftig utvikling skal vektlegges i utdanningen. Det andre er at klima og bærekraftig utvikling skal være en del av partssamarbeid i arbeidslivet. Det tredje området gjelder egen organisasjon og handler om å «feie for egen dør» og redusere klimagassutslipp og miljøbelastning vi som organisasjon står ansvarlige for.

Klimaregnskapet skal hjelpe Utdanningsforbundet med å få oversikt over alle sine klimabidrag, og på denne måten få et underlag for det videre arbeidet med å redusere miljøavtrykket vårt.

Innholdet i rapporten

Utgangspunktet for analysen er økonomiske utslippsfaktorer. Klimaregnskapet er fotavtrykksbasert, noe som betyr at alle klimabidrag inkluderes, både direkteutslipp, energi og klimagassutslipp som følge av vare- og tjenestekjøp. Klimaregnskapet gir en oversikt over alle klimabidrag virksomheten har. Det er fordelt på hva som kjøpes inn av varer og tjenester, i tillegg til forbruk knyttet til reiser, transport, avfall, energi og drift av bygningsmasse.

Klimaregnskapet for Utdanningsforbundet viser et totalt klimafotavtrykk på 10 700 tonn CO2e, nesten utelukkende bestående av indirekte utslipp fra innkjøpte varer og tjenester. Utslipp knyttet til reiser utgjør 32 % av de totale utslippene, hvorav flyreiser altså utgjør 24 %, bil og bilgodtgjørelse utgjør 3 % og andre reiser utgjør 5 %. Hotell, bevertning og møter er også en betydelig post som altså utgjør 20 %. Den resterende halvparten av klimafotavtrykket består av et bredt spekter av varer og tjenester.

Videre arbeid med klimaregnskapet

Asplan Viak foreslår at Utdanningsforbundet følger to hovedstrategier i sitt videre arbeid med utslippsreduksjon. De ene er å minimere klimabidragene som knytter seg til reiser og arrangementer. Det andre er å stille miljøkrav ved innkjøp. Det å stille miljøkrav til innkjøp vil ikke nødvendigvis gi effekt på vårt eget klimaregnskap, men signalene dette gir til leverandører er med på at leverandører utvikler tjenester og produkter som gir lavere klimabidrag.

Asplan Viak anbefaler Utdanningsforbundet å gjennomføre en tiltaksanalyse på ulike klimagassreduserende tiltak, for å vurdere hvilke tiltak det er ønskelig å iverksette. Samt at vi utvikler et sett med indikatorer som vil kunne anvendes for å fange opp effekt av tiltak (eksempelvis vil en indikator kunne være flyreiser beregnet ut fra personkilometer og type distanse Innenlands, Europa, Interkontinentalt).

Sekretariatet i Utdanningsforbundet vil i løpet av våren 2021 utarbeide en plan for oppfølgning av klimaregnskapet.

Påvirkning som regnskapet ikke fanger opp

Klimaregnskapet tar utelukkende med aktivitetene Utdanningsforbundet står økonomisk ansvarlig for. Klimagassutslipp som Utdanningsforbundet står mer indirekte ansvarlig for vil ikke kunne fanges opp i et klimaregnskap. Utdanningsforbundet er f.eks. ikke økonomisk ansvarlig for de fleste reiser som ansatte og tillitsvalgte har til og fra jobb. Samtidig er utslipp knyttet til transport til og fra jobb klimagassutslipp som Utdanningsforbundet har mulighet til å påvirke, og dermed indirekte kan sies å være ansvarlige for.

Klimaregnskapet gir et bilde av Utdanningsforbundets klimapåvirkning som virksomhet. Samtidig er Utdanningsforbundets klimapåvirkning også virkninger og ringvirkninger av handlinger til ansatte, tillitsvalgte og medlemmer. Eksempelvis kan dette bestå i å påvirke til utvikling av miljø- og klimavennlige produkter gjennom at vi etterspør dette fra våre leverandører, samt å påvirke andre fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Utdanningsforbundets klimapåvirkning kan også være klimatiltak satt i gang på en skole etter initiativ tatt fra en av våre tillitsvalgte, eller Utdanningsforbundets påvirkning på forbruksmønsteret til egne ansatte og medlemmer gjennom å sette søkelys på klima og bærekraftig utvikling.

Les mer på vår samleside om klima