Utdanningsforbundet anbefaler å avlyse eksamen våren 2021

– Vi gjør ikke dette med lett hjerte. Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i norsk skole. Men nå veier hensynet til forutsigbarhet for elever, lærere og ledere tyngst, sier Steffen Handal.

De siste ukene har avlysing av eksamen blitt hyppig diskutert på de tradisjonelle medieplattformene og i sosiale medier. Mange organisasjoner har tatt til orde for avlysning av eksamen, og mange har etterspurt Utdanningsforbundets standpunkt. Denne uka kom Utdanningsdirektoratet med en utredning av risikoen ved å avholde eksamen denne våren. Deres anbefaling var klar. Direktoratet mener at både skriftlig og muntlig eksamen bør avlyses.

– Vi må innse at det er stor usikkerhet rundt smittesituasjonen. Det gir betydelig risiko for at eksamen ikke kan gå som normalt. I tillegg er det betydelig risiko for at også de kommende månedene vil bli preget av karantener og hjemmeskole for elever og lærere, forklarer Steffen Handal.

Lærerlederen er bekymret for arbeidsforholdene i ute i skolen.

– Jeg vet at lærere og ledere har gjort en fantastisk jobb for å holde opplæringen i gang gjennom en svært krevende tid. Uforutsigbarheten og stadige endringer i smitteverntiltak har krevd stor ekstrainnsats. Nå trenger elever, lærere og skoleledere forutsigbarhet og mest mulig ro slik at de kan konsentrere seg om selve opplæringen. Det er en av de viktigste årsakene til at vi nå velger å anbefale en avlysning, sier Handal.

Han legger til at eksamen bør gå som normalt for privatister og for de elevene som vil bli forhindret fra å gå videre i utdanning og arbeidsliv dersom de ikke får avlagt eksamen.

Frigjøre tid til ekstra opplæring

Handal er opptatt av at skolen er i en ekstra presset situasjon i år, og at det aller viktigste nå er å prioritere god undervisning og en grundig standpunktvurdering.

– Et skoleår er hektisk og komprimert fra før. Men i år har karantener og sykefravær blant elever og lærere gjort det vanskeligere å få god kontinuitet i opplæringen. Mange elever, spesielt i de store byene, har hatt flere avbrudd i form av skifter mellom opplæring på skolen og hjemme.

Dette har skapt en utfordrende situasjon for både elever og lærere. Derfor er det behov for å bruke mest mulig av tiden framover til opplæring og slik skape best mulig grunnlag for standpunktvurderingen. Samtidig minner Handal om at dette vil gi mer tid til sentrale oppgaver i skolen.

– En avlysning av eksamen vil frigjøre tid til det aller mest nødvendige, nemlig at elevene lærer mest mulig og at de får en god og grundig standpunktvurdering. Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål i videregående. I mange fag har elevene bare standpunktkarakter.

– Derfor er førsteprioritet å sikre at opplæringen dekker hele læreplanen, og at standpunktkarakteren kan settes på forsvarlig måte, sier Utdanningsforbundets leder.

Handal forklarer at eksamensperioden for skriftlig eksamen i videregående opplæring som regel varer fra cirka 19. mai til begynnelsen av juni. Deretter går det ikke lang tid før muntlig eksamen begynner. Dersom eksamen blir avlyst nå, vil lærere og skoleledere få tid til å planlegge hvordan denne perioden kan utnyttes best mulig til undervisning og vurdering.

Eksamen er viktig

Handal gir tydelig uttrykk for at avlysning av eksamen slett ikke er noen ønskesituasjon.

– Vi anbefaler ikke dette med lett hjerte. Eksamen er en del av sluttvurderingssystemet og et viktig supplement til standpunktvurderingen. Det gir elevene mulighet til å vise kompetansen sin på andre måter og til å få kompetansen vurdert av ekstern fagperson.

– I tillegg er eksamen en viktig arena for lærersamarbeid om vurdering. I eksamensarbeidet dannes det tolkningsfellesskap mellom lærere som sikrer lik forståelse av elevenes kompetansenivå og av hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene. Det kommer også til nytte når standpunktkarakterer skal settes.

Likevel har sentralstyret i Utdanningsforbundet landet på at eksamen i år bør avlyses. Handal forklarer at de har hatt en svært grundig prosess i organisasjonen, og at det var enighet i sentralstyret.

– Vi vet at mange lærere blir skuffa dersom regjeringen velger å avlyse eksamen fordi de ser at eksamen er viktig for faget og for elevene. Men i den svært uforutsigbare og alvorlige situasjonen vi er i nå, mener vi den riktige anbefalingen i år er avlysning av eksamen for elever både i grunnskolen og i videregående opplæring, avslutter Steffen Handal.

Dette er ordlyden i vedtaket i sentralstyret 28. januar 2021:

«Utdanningsforbundet anbefaler at eksamen våren 2021 avlyses. Unntaket er privatisteksamen og eventuelle andre eksamener som kandidatene er helt avhengige av å avlegge for kunne gå videre i utdanning og arbeidsliv.»