Stort sykefravær i skoler og barnehager

Økende smittetall og høyt sykefravær forsterker en allerede svært presset situasjon i skoler og barnehager. Lærermangelen er en varslet krise, og Utdanningsforbundet krever både strakstiltak og økte ressurser på lang sikt.

Smittetallene fortsetter å øke rundt om i landet. Skoler og barnehager som allerede før pandemien hadde for lav bemanning, står nå i en prekær situasjon med høyt sykefravær blant ansatte. Mye fravær fører til et veldig stort arbeidspress på de ansatte som er igjen.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, frykter nå at presset på lærere, ledere og andre ansatte blir for stort mange steder.

− Våre medlemmer har stått i dette i lang tid, og jeg frykter koronaslitasjen. Det vil være krise hvis ansatte og ledere nå slutter i jobben sin på grunn av uholdbart press. Det kan vi ikke ha noe av, sier Handal.

En varslet krise

Utdanningsforbundet advarte mot at denne høsten ville bli prekær og har vært tydelig på at skole- og barnehageeiere måtte få nok midler til å møte denne situasjonen.

− Dette har ikke blitt fulgt godt nok opp. Det har noen steder ført til uakseptable tilstander i skoler og barnehager der tilbudet til barn og elever har mer preg av tilsyn enn av opplæring. Det er ansvarlige myndigheter som må ta ansvaret, sier Handal.

Dagens situasjon må ses i en større sammenheng, påpeker Handal. Presset og mangelen på lærere, ledere og annet personell i barnehager og skoler kommer på toppen av den lærermangelen som allerede var der før pandemien.

Ikke aktuelt med kortsiktige løsninger

Dette er ikke et problem som kan løses med digital undervisning og hjemmeskole, understreker Handal, hverken på kort eller lang sikt.

Digital undervisning krever den samme lærertettheten som ved ordinær undervisning. Erfaringene fra pandemien viser dessuten at ulike former for digital undervisning ikke på noen måte er en fullgod erstatning for undervisning med fysisk deltakelse på skolen.

I tillegg er det en rekke problemstillinger som ennå ikke er løst, blant annet knyttet til personvern og deltakelse.

− Jeg blir alvorlig bekymret når lokale skolemyndigheter signaliserer at digital undervisning skal brukes som et ressursbesparende virkemiddel, sier Handal.

Når lærere er sykmeldt som følge av koronasymptomer, må fokuset være på å bli frisk og komme raskest mulig tilbake på jobb. Det uaktuelt å kreve at sykmeldte skal drive digital undervisning hjemmefra.

Det vil være krise hvis ansatte og ledere nå slutter i jobben sin på grunn av uholdbart press.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Redusert åpningstid i barnehagene

Når det gjelder barnehagene sier Handal at det igjen kan bli nødvendig å redusere åpningstidene i barnehager i områder med høyt smittetrykk på grunn av mangel på ansatte og høyt sykefravær.

− Redusert åpningstid og bortfall av matservering er strakstiltak som må kunne tas i bruk. I tillegg må vanlige overtidsregler selvsagt gjelde, sier Handal.

Flere opplever nemlig at de ikke får uttelling for økt arbeidsbelastning gjennom overtidsbetaling.

− Det er selvsagt helt uholdbart, slår Handal fast.

Mer støtte til styrere og ledere

Handal trekker også fram at Utdanningsforbundet forventer at kommunene må kunne bidra med administrativ støtte til skoleledere og barnehagestyrere som over lang tid har hatt et særlig stort arbeidspress.

− Jeg er bekymret for ressurssituasjonen, og særlig bekymret for skoleledere og styrere i barnehager som får pålagt koronarelaterte oppgaver de ikke har kapasitet til, sier Handal.

Utdanningsforbundet har gitt klar beskjed til regjeringen om at smittesporing og testing medfører en helt uforsvarlig arbeidsmengde for skoleledere og barnehagestyrere.

Det elevene virkelig trenger nå, er lærere som har tid til dem. Det koster penger. 

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Fortsatt mulig å gjøre noe

Regjeringen og kommunene har en rekke muligheter til å avhjelpe belastningen på skolene. Det ligger flere konkrete tiltak i rapporten fra det regjeringsoppnevnte Parr-utvalget som kom i juni 2021. Utvalget fikk i oppgave å foreslå tiltak for å bøte på de faglige og sosiale konsekvensene av koronapandemien for barn og elever.

Blant annet foreslår de ekstra timer for elever som har behov for det, økt tid til kontaktlærerrollen og forsterket opplæring. Utdanningsforbundet stiller seg bak de aller fleste av forslagene.

− Det elevene virkelig trenger nå, er lærere som har tid til dem. Det koster penger. Vi etterlyser politisk vilje til å følge opp forslagene fra Parr-utvalget og sette av de nødvendige ressursene, sier Handal.

Handal understreker at ressursbehovet i barnehager og skoler vil være stort i lang tid framover. Det er med andre ord ikke små engangsbevilgninger som kan løse disse utfordringene.

Les også intervju med Steffen Handal i Dagbladet 16.11.2021

Hør mer i Lærerrommet

Vil du høre mer om Parr-utvalget? Lytt til podkasten Lærerrommets episode 77 «Å ta igjen det tapte etter korona, er det mulig?» Her er utvalgslederen Grethe Parr gjest med lærer Magnus Håkonsen, rektor Marit Nordbotn og elev/student Jo Sigurd Barlien. Hør episoden direkte her: 

Episode 77: Å ta igjen det tapte etter korona, er det mulig?

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet