Søk støtte til arbeid mot mobbing

Gjennom Partnerskap mot mobbing kan du få økonomisk støtte hvis du har et prosjekt som kan motvirke mobbing. Det er penger igjen i potten, men fristen for å søke er allerede 14. september.

– Alle som har eller går med et prosjekt eller tiltak i magen som kan bidra til økt lokal kompetanse og bedre samarbeid mot mobbing og krenkelser, kan søke, sier seniorrådgiver Arild Aune Berger i avdeling for barnehage- og skolemiljø i Utdanningsdirektoratet.

Han sitter i sekretariatet for Partnerskap mot mobbing, som legger til rette for og koordinerer samarbeidet mellom partnerne. 

Det er fortsatt 250 000 kroner igjen til fordeling, men Berger sier de som ønsker å søke må være raske.

– Dersom du har et godt prosjekt må du søke innen tirsdag 14. september for at søknaden skal nå fram til partnerskapet i tide, sier han.

Den som søker må beskrive prosjektet eller tiltaket grundig i søknadsskjema man finner på partnerskapets hjemmeside. Her må man blant annet beskrive hva det søkes støtte til, hvordan tiltaket bidrar til å realisere partnerskapets mål, hva tiltaket vil koste, og hvilken partnerorganisasjon som er involvert i tiltaket.

Søknadene vurderes ut ifra kriterier bestemt av partnermøtet. Alle tiltak skal rapporteres innen utgangen av året etter at tilskuddet er mottatt, gjennom rapportmal for tiltak.

For å få tildelt støtte må minst én av partnerorganisasjonene være involvert i tiltaket og stå som ansvarlig søker.

Hvis du vil søke via Utdanningsforbundet så ta kontakt med Nina Nordvik på nina.nordvik@utdanningsforbundet.no eller mob: 402 263 28 så raskt som mulig.


Derfor støtter partnerskapet prosjekter lokalt

Den økonomiske støtten gis til samarbeid og tiltak mot mobbing gjennom den såkalte partnerpotten - som er ett av støttetiltakene til parternskapet.

Støttetiltakene skal bygge opp under gjennomføringen av partnerskapets felles tiltak og bidra til partnerskapets overordnede mål, som er å:

  • Sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden
  • Bidra til at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø
  • Samarbeide med relevante aktører for å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet

Prosjektene og tiltakene som blir tildelt støtte bidrar til å sette alle former for mobbing på dagsorden, involverer barn og unge i arbeidet, eller støtter tiltak - for eksempel forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter.

Partnerskapet ønsker gjennom partnerpotten også å stimulere til økt søkelys på lokale partnerskap, og prosjekter og tiltak som har et lokalt nedslagsfelt. Partnerpotten kan bidra til å løfte samarbeid på tvers og prosjekter som tar utgangspunkt i lokale behov.

 

Partnerskap mot mobbing består av regjeringen, Utdanningsforbundet og 13 andre organisasjoner som alle har forpliktet seg til å sette mobbing på dagsorden, og bidra til at alle barn og unge har et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø - uten mobbing.

I vår ble en ny samarbeidsavtale for årene 2021-2025 undertegnet (lenke).