Slik utfordrer pandemien PPT og støttetjenesten

Mange barn og unge med særlige behov har fått svakere opplæring over lengre tid på grunn av pandemien. Dette viser flere undersøkelser. Samtidig har rådgivere i PPT og støttetjenesten en ekstra utfordrende jobb på grunn av koronaen.

En fersk studie fra NIFU grunnskolens håndtering og konsekvenser av koronapandemien tyder på at støttesystem og skoler har hatt god oversikt, men også at det har vært utfordringer med å følge opp barn og elever som ofte omtales som «utsatte» og «sårbare». Sårbarhetsbegrepet er tolket bredt og forskjellig

  • Av elevene som fikk tilbud om fysisk oppmøte på skolen under nedstengingen våren 2020, var det bare et mindretall med vedtak om spesialundervisning.
  • Over halvparten av lederne i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) er uenig i at elever som skulle få spesialundervisning fikk det på hensiktsmessig måte.
  • 63 prosent av PPT-ledere svarer at det er vanskelig å gjennomføre jobben på grunn av koronasituasjonen.

Psykiske helseplager hos barn og unge har økt det siste året. For å hindre at pandemien gir langvarige negative konsekvenser for barn, elever og studenter, har PP-tjenesten en viktig rolle. Mye av det spesialpedagoger, pedagoger og psykologer i PP-tjenesten jobber med handler om psykisk helse, skolenærvær, angstproblematikk, atferd og krisehåndtering - i tillegg til ulike former for lærevansker og tilrettelegging med spesialundervisning.

– Det er en forventning om at PPT skal utføre arbeidet som normalt, uansett. Tilbakemeldinger viser et stort behov for økt oppmerksomhet på PP-tjenestens arbeid og funksjon under pandemien, sier Ida Næss Hjetland i Utdanningsforbundets sentralstyre og rådgiver i PP-tjenesten.

Konsekvensene ved smittevern

Utdanningsforbundet får mange spørsmål og henvendelser om støttesystemets funksjon og oppgaver under pandemien, særlig fra medlemmene i PPT og også via lokal- og fylkeslagene. At arbeidet med barn og elever med særlige behov skal prioriteres er det bred enighet om. Samlet informasjon tyder på en tilgjengelig PP-tjeneste som har vært til stede for lærere, barn og unge under pandemien, men medlemmer er bekymrede for hvordan utsatte barn og unge takler tiltaksbyrden på kort sikt og konsekvensene på lengre sikt.

Utdanningsforbundet har også bedt om og mottatt informasjon fra et stort antall medlemmer i PPT, spredt rundt om i landet. Smittevernhensyn gjør at mange føler seg lite ivaretatt og er usikre på retningslinjer. Hjetland sier mange forholder seg til flere barnehager og skoler daglig eller ukentlig, også på tvers av kommunegrenser.

– Rådgivere i PPT beveger seg på tvers av kohorter og kommer inn som en «ekstern», og er dermed ikke en del av kohortene. Mange lurer på om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre arbeidet uten å stå i fare for å bli «supersmittere», sier Hjetland, som representerer medlemsgruppa faglig-administrativt støttesystem (FAS) i sentralstyret.

Det meldes om manglende rutiner for å varsle PPT når det er påvist smitte, mangel på beredskapsplaner og tilpassede smittevernveiledere for PP-tjenesten, og at det i stor grad er opp til den enkelte fagperson eller lokal arbeidsgiver hvordan arbeidet organiseres. Mange i PP-tjenesten synes det er vanskelig å balansere ansvaret for å støtte skoler og barnehager opp mot smittevernhensyn.

Allerede i april i fjor etterlyste Utdanningsforbundet tydeligere råd under pandemien for ansatte i støttetjenesten i skole og barnehage

– PPT må inkluderes

Utdanningsforbundet har lenge etterspurt PPT i arbeidet til koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge. PP-tjenestens arbeid er i den seneste statusrapporten (Statusrapport 12.) for første gang direkte belyst gjennom samarbeidet med Statped.
– PPT har et viktig samfunnsmandat ved å veilede og støtte lærere i å finne gode måter å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov. Det er beklagelig at PPT sjelden nevnes der andre tjenester i laget rundt barn og unge trekkes fram, som barnevern og skolehelsetjenesten, sier Hjetland.
Hun viser til at det i stortingsmelding 6 (Meld St. 6, 2019-20) og i Opplæringslovutvalget dessuten er foreslått et utvidet mandatet til PP-tjenesten.

Utdanningsforbundet har vært i dialog med Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet og bedt om at PP-tjenesten inkluderes i utarbeidelse av tiltak for å hindre at barn og unge med særlige behov faller utenfor og utvikler vansker som følge av strenge smitteverntiltak. I tillegg har vi inkludert støttetjenestenes rolle, og særlig PPT, i tilbakemeldingene til de nye smitteveilederne.