Signer det globale oppropet for utdanning for bærekraftig utvikling!

Akkurat nå sitter verdensledere og forhandler om klodens framtid på klimatoppmøtet i Glasgow. Lærere over hele verden ber nå om at utdanning prioriteres i klimastrategier og at alle sikres lik rett til god utdanning for bærekraftig utvikling.

Klimakrisen er den største trusselen vi står overfor – og det haster med handling. Education International (EI) har tatt initiativ til et opprop for å sikre at utdanning står sentralt i kampen for et bærekraftig klima og miljø. EI er den globale hovedsammenslutningen av lærerfagforeninger, med rundt 400 medlemsorganisasjoner som representerer 32 millioner lærere og ansatte i over 170 land. 

– Det haster å få bukt med klimaendringene. Lærerprofesjonen har en helt sentral rolle i omstillingen til et bærekraftig samfunn, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. 

Les hele manifestet og signer her

Verdenslederne må få vite at en samlet lærerprofesjon krever klimahandling nå.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Manifestet slår fast at utdanning må være en katalysator for å bekjempe klimaendringene og for å bygge oppunder en rettferdig omstilling til en mer bærekraftig verden. Elever har rett til å kunne tilegne seg kunnskap og handlingskompetanse som trengs for å sikre et bærekraftig samfunn for framtidige generasjoner.

God utdanning er en forutsetning

Siden 2009 har Utdanningsforbundet hatt vedtatt politikk på arbeidet med klima og bærekraftig utvikling, og på landsmøtet i 2019 ble det bestemt at forbundet skal trappe opp dette arbeidet. 

Education International ber nå alle verdens regjeringer om å levere på sine forpliktelser for utdanning for bærekraftig utvikling. Dette er nedfelt både i Paris-avtalen (artikkel 12) og i de globale bærekraftsmålene. 

– Vi må se de globale bærekraftsmålene i sammenheng. God utdanning er en forutsetning for å nå de andre målene, som for eksempel Stoppe klimaendringene. Derfor ønsker jeg dette oppropet varmt velkomment, og jeg håper at medlemmene i Utdanningsforbundet vil signere. Verdenslederne må få vite at en samlet lærerprofesjon krever klimahandling nå, avslutter Handal. 

Kravene fra Education International

Education International har lagt fram fem hovedkrav. Du kan lese mer om kravene på nettsidene til Education International (engelsk side).

  1. Myndigheter må sikre god utdanning for bærekraftig utvikling for alle.
  2. Alle elever skal fullføre skolegangen med kunnskap om og ferdigheter til å bekjempe klimaendringene, tilpasse seg usikkerhet og endring, og være med på å bygge en mer bærekraftig framtid.
  3. God klima- og miljøundervisning skal være basert på vitenskap, og skal adressere de etiske, kulturelle, politiske, sosiale og økonomiske sidene av klimaendringene.
  4. Lærere skal få opplæring og støtte til å kunne gi god undervisning i bærekraftig utvikling.
  5. Skoler og læringsmiljøer må endres slik at de støtter oppunder utdanning for bærekraftig utvikling. 

Les Utdanningsforbundets debatthefte om klima og bærekraftig utvikling (05/21) 

Les Utdanningsforbundets temanotat Utdanning for bærekraftig utvikling – mellom intensjoner og praksis (nr. 4/19)

Bærekraftig utvikling har vært et tema i utdanningssektoren i lang tid, og blir trukket fram som en viktig del av læreplanverkets verdigrunnlag og fagområder, samtidig som det er et sentralt og tverrfaglig tema for barnehager og skoler. Likevel viser forskning at undervisning om bærekraftig utvikling i relativt stor grad har vært fragmentert og avhengig av enkeltlæreres engasjement.

Det er bred enighet om at utdanning er helt grunnleggende for å oppnå alle bærekraftsmålene og bidra til en bærekraftig utvikling. Det finnes mange ulike definisjoner av begrepet «Utdanning for bærekraftig utvikling». Noen fellestrekk som går igjen, er: 

  • en tverrfaglig og helhetlig tilnærming hvor man ser fenomener i sammenheng;
  • å gi framtidige generasjoner de kunnskaper, ferdigheter, verdier, holdninger og den handlingskompetanse som trengs for å oppnå en bærekraftig utvikling gjennom demokratisk og ansvarlig deltakelse;
  • å ta i bruk varierte pedagogiske undervisningsmetoder som fremmer kritisk tenkning, samarbeidsevner og evne til problemløsning. Gjerne ved å bruke nærmiljøet som læringsarena.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet