Rektorene: – Dårligere økonomi under koronaen

En fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort for Utdanningsforbundet viser at skolene har fått dårligere økonomi under koronaen.

Respons Analyse har på oppdrag fra Utdanningsforbundet intervjuet 300 rektorer i norske skoler om den økonomiske situasjonen under koronaen.

Svarene de gir er ingen lystig lesing. Faktisk svarer halvparten at budsjettene deres er blitt redusert under koronaen.

– Dette er sterkt urovekkende tall, sier Steffen Handal.

– Faktisk viser undersøkelsen også at en tredel av rektorene karakteriserer den økonomiske situasjonen for skolen som dårlig det kommende skoleåret. Og: Bare hver tredje grunnskole har fått dekket sine koronarelaterte utgifter så langt.

Funnene i undersøkelsen er ikke ukjente. Kartlegginger som er gjennomført av Utdanningsdirektoratet viser blant annet at de statlige bevilgningene for å dekke ekstra koronautgifter ikke har nådd frem til barnehagene og grunnskolene. I kartleggingene kommer det også frem at de fleste skolene har hatt ekstra kostnader knyttet til smitteverntiltak. Bare drøyt 20 prosent av disse har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen i 2021.

Kvart milliard i ekstrabevilgning

Fredag fortalte kunnskapsminister Guri Melby at regjeringen i statsbudsjettet for 2022 vil «sette av 240 millioner kroner til tapt læringsprogresjon i de mest utsatte områdene». Dette er langt fra nok mener Utdanningsforbundets leder.

– Ambisjonene til regjerningen er store og nødvendige, men det må helt andre summer til om de skal nås. Å tro at 240 millioner skal holde er ren utopi.

– Jeg minner om at Parr-utvalgets forslag om å styrke kontaktlærerfunksjon alene vil koste 600 millioner på nasjonalt nivå. Da er det fortsatt en rekke oppgaver som gjenstår, understreker Handal

Parr-utvalget er en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som fikk i oppgave å foreslå tiltak for å bøte på de faglige og sosiale konsekvensene av koronapandemien for elever og barn. I juni kom det med en rekke forslag. Blant annet foreslo utvalget ekstra timer for elever som har behov for det, økt tid til kontaktlærerrollen og forsterket opplæring. Utdanningsforbundet stiller seg bak de aller fleste av forslagene.

Handal: – Utilstrekkelig

Tiltakene som ble foreslått medfører betydelige behov for ekstra ressurser til skolene.

– Regjeringen har gjentatte ganger lovet at merutgiftene i forbindelse med pandemien ville bli dekket, men det vi hører fra skolene er at pengene ikke kommer frem.

– Denne rektorundersøkelsen er nok et eksempel på det. Det er svært alvorlig at mange skoler går inn i årets skoleår med dårligere økonomi, og det er sterkt beklagelig at ikke regjerningen avsetter mer til å dekke de behovene som vi faktisk vet ligger der. De ekstra bevilgningene fra staten kunnskapsminister Melby nå sier vil komme er også helt utilstrekkelige for å finansiere de tiltakene som Parr-utvalget foreslår, sier Handal.

Rektorundersøkelsen har du lese her.

Steffen Handal har uttalt seg til Dagbladet om dette i dag.