Oppdatert smitteveileder for skole – ikke krav om større avstand

I de oppdaterte smittevernreglene for skole åpnes det for bruk av munnbind utenom undervisning. Men den generelle anbefalingen om å holde to meter avstand gjelder ikke.

(Dette er våre foreløpige kommentarer til den nye veilederen. Saken kan bli oppdatert eller endret)

Ungdomsskolen har fått egen veileder, mens veilederen for barneskole er oppdatert.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet mener veilederne fortsatt ikke sikrer lærere et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

– Veilederne fanger ikke opp en mer krevende situasjon med virusmutasjoner med større smittespredning blant alle aldersgrupper. De har heller ikke med den nye nasjonale innstrammingen om å holde to meter avstand, sier han.

Kunnskapsdepartementet slår fast at det er den samlende mengden av tiltak i samfunnet som er avgjørende for å redusere smitten.

Skyvulstad mener det ikke er godt nok i den situasjonen vi nå befinner oss i.

– Veilederne bør skape trygghet for elever, foresatte, lærere, ledere og andre ansatte. De justerte veilederne bidrar ikke godt nok til denne tryggheten, særlig i områder med høy og økende smitte, sier han.

Utdanningsforbundet har tidligere tatt til orde for at man bør kunne stenge barnehager og skoler der arbeidsmiljøet ikke er forsvarlig. Vi har også gitt konkrete innspill til veilederne.

Mye likt på tvers av trinnene

Det er nå egne veiledere for barneskolen , ungdomstrinnet og videregående skole . Selv om det er gjort noen endringer i struktur og innhold, er utformingen likevel i hovedsak den samme.

I veilederen for barnetrinnet er SFO skilt tydeligere ut. Det er lagt inn avsnitt om munnbind, gjennomføring av muntlig eksamen og skoleturer, leirskoleopphold og arrangement på tvers av skoler og kommuner.

– Veilederne er blitt noe tydeligere og litt mer presise. Men fortsatt er det for vagt og uforpliktende med mange «bør-formuleringer» og hvor tiltak skal gjennomføres «der det er mulig», sier Skyvulstad.

Han mener det også er viktig å involvere skolens støttetjenester som PPT, logopeder, spesialisthelsetjenesten ved smitteutbrudd. Tilbakemeldinger fra Utdanningsforbundets medlemmer tilsier at dette har vært en svakhet under pandemien.

Oppfordres til hjemmekontor når mulig

I de reviderte utgavene oppfordres skolene til å begrense kontakt mellom ansatte, så langt det er mulig. Digitale møter anbefales. Hjemmekontor anbefales for oppgaver som ikke må utføres på skolen, i kommuner der det er anbefaling eller påbud om hjemmekontor.

Skyvulstad mener det er en selvfølge i den situasjonen vi er i nå.

– Det er positivt og noe vi har jobbet for lenge. Det er ingen grunn til at lærere og ledere skal utføre oppgaver på skolen som kan utføres hjemme, sier han.

Må kompenseres for merarbeid

Som Utdanningsforbundet har kommentert til veilederen for videregående skole, er det flere av tiltakene i de reviderte veilederne for barneskole og ungdomstrinnet som vil påføre lærere stort merarbeid eller overtid.

Utdanningsforbundet forutsetter at ekstraarbeid knyttet til pandemien og nasjonale og lokale tiltak kompenseres gjennom forpliktende, skriftlige sentrale avtaler.

– Vi har flere ganger tatt til orde for at ekstrabelastninger for lærere må kompenseres, blant annet i høringen til smittevernveilederne. Dette blir viktig å følge opp fremover, sier Skyvulstad.

Se alt vi har om korona her

 

  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper
  • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn opp til 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen. Ansatte kan bruke det. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen
  • Smitteverntiltak på SFO har fått egen omtale, hvor inndeling i kohorter også på SFO kommer tydeligere fram
  • De nye reglene gjelder fra 12. april

Se veilederen her


 

  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper
  • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene
  • De nye reglene gjelder fra 12. april

Se veilederen her


 

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder