Enighet i KA: En seier for kirkens framtid

– Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester, sier Unio KAs forhandlingsleder, Kristian Mollestad.

Unio og KA kom til enighet natt til mandag 11. januar etter å ha vært i konflikt siden 12. desember i fjor.

– Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger. Vi er lettet og glade for å kunne sende våre medlemmer tilbake på jobb for og blant kirkens medlemmer, sier Mollestad.

Unio KA består av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Økonomiske resultater

Som i de fleste andre tariffområder, har partene i tariffområde KA blitt enige om en ramme som følger frontfagets 1,7 prosent.

Dette betyr likevel ikke at den enkelte får en lønnsøkning på 1,7 prosent i dette oppgjøret. Dette henger sammen med det som på tariffspråk heter overheng og glidning. Oversatt betyr det: store deler av den økonomiske rammen er allerede «spist opp» på grunn av den lønnsøkningen som ble gitt i fjor (overheng) og den lønnsøkningen som følger av ansiennitetsopprykk, stillingsbytter og andre individuelle lønnspåslag (glidning).

Slik regnes lønnen ut

Den overordnet økonomiske rammen er den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra ett kalenderår til det neste. En ramme på 1,7 prosent betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i kirken skal være 1,7 prosent høyere enn gjennomsnittslønna året før. Rammen for årets lønnsoppgjør består derfor av:

• overhenget, som er helårsvirkningen av lønnsøkningen alle ansatte fikk i 2019

• glidningen, som er summen av alle individuelle lønnsøkninger som er oppstått gjennom året

• årets lønnstillegg, som er den lønnsøkningen du ser på lønnsslippen etter dette tariffoppgjøret

Se lønnstabeller og hele saken på siden til Unio. Der finner du også protokollen fra meklingen

Her forklares overheng og andre tariffuttrykk

Forpliktende partssamarbeid mot 2022

Gjennom meklingen er partene derfor blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot neste hovedoppgjør i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Unio KAs krav om et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning blir også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg. Dette utvalget skal foreslå hvilke stillingskoder og kriterier som skal legges til grunn, samt kartlegge omfang og kostnader ved dette. Målsettingen er å fylle lønnsgruppe 4B med innhold i mellomoppgjøret 2021.
Jobbe videre sammen

Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger har gjort samarbeidet mellom partene vanskelig. Situasjonen ble ikke mindre krevende ved at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre sitt forslag til løsning før meklingen.

Det er et krevende partssamarbeid som ligger foran oss. Vi er likevel innstilt på å gå inn i dette arbeidet med vilje til å finne gode løsninger, til beste for våre medlemmer og kirken. Vi forutsetter at KA vil gjøre det samme.