Lederjuss: Krav om helseopplysninger i stillingsannonse kan være ulovlig

Er det lov til å stille krav i en stillingsannonse om at søkere må ha «god helse»?

Utdanningsforbundet har ved flere anledninger blitt gjort oppmerksom på at det i utlysningstekster i skole- og barnehagesektoren stilles krav om at søkere må ha «god helse».

Spørsmålet er om dette ligger innenfor lovens rammer når det kommer til innhenting av helseopplysninger i utlysningstekster, og eventuelt intervjusituasjoner.

Fysisk krevende arbeid

Skole og barnehage er tradisjonelt ikke virksomheter hvor spørsmål om innhenting av helseopplysninger ofte forekommer.

Arbeid i skole og barnehage er til tider svært krevende – også fysisk. Samtidig kan de fleste av arbeidsoppgavene i denne typen virksomhet gjøres selv om arbeidstakeren har visse helseutfordringer. Dette innebærer at det kun unntaksvis vil forekomme tilfeller hvor det kan tenkes å foreligge saklig grunn for arbeidsgiver til å innhente helseopplysninger. Helseopplysningene må da være nødvendige å vite om for å vurdere om en søker kan utføre de spesielle arbeidsoppgavene som knytter seg til den konkrete stillingen.

Vurderingen av hva som er tillatt for arbeidsgiver å spørre om og ikke, beror på en avveining mellom arbeidsgivers behov for helseopplysninger, og arbeidssøkerens personvern og rett til å holde opplysninger om egen helse for seg selv.

Kan helseopplysninger være et kvalifikasjonskrav?

Er «god helse» eller liknende en kvalifikasjon arbeidsgiver kan etterspørre i en utlysning?
Et generelt krav om «god helse» eller «egnet helse» som etterspurt kvalifikasjon i forbindelse med utlysning, vil kunne komme i konflikt med både likestillings- og diskrimineringsloven § 6 og arbeidsmiljøloven § 9-3.

Et slikt kvalifikasjonskrav vil kunne føre til at en del aktuelle kandidater med nedsatt funksjonsevne ikke søker på stillingen, selv om de vil kunne være kvalifiserte. På den måten vil formålet med regelverket, å hindre at arbeidstakere på urimelig grunnlag holdes ute fra arbeidslivet, undergraves.

Et generelt krav om «god helse» med videre er heller ikke nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Hvilke helseutfordringer som medfører at man ikke kan fylle den konkrete stillingen, beror på en konkret vurdering av det aktuelle tilfellet. Det må blant annet ses hen til hva slags arbeidsoppgaver som ligger til stillingen, og hva slags helseutfordringer det er snakk om, samt om det kan være mulig å tilrettelegge for at søkeren likevel kan fylle stillingen ved bruk av hjelpemidler eller lignende.

Kan være ulovlig

Som nevnt, er i utgangspunktet ikke skole og barnehage den type virksomhet som vil være omfattet av adgangen til å innhente helseopplysninger. For skole og barnehage gjelder derfor som den klare hovedregel et forbud mot å innhente slike opplysninger, med mindre det foreligger noen særegne forhold ved virksomheten. Krav til helse i stillingsutlysninger i skole- og barnehagesektoren vil derfor kunne være ulovlig.

Les mer om ledelse her