Lederjuss: Kan arbeidsgiver innhente opplysninger om vaksinestatus?

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta koronavaksine, spørre om de er vaksinert eller pålegge ansatte å ta koronatest? Les svaret i denne saken.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å vaksinere seg?

Det er viktig å understreke at vaksinering av befolkningen i Norge er frivillig. Det foreligger ikke lovregler som gir arbeidsgiver rett til å pålegge ansatte å ta koronavaksinen. Dersom lærere eller barnehagelærere av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å la seg vaksinere må det aksepteres av arbeidsgiver.

Derimot følger det av forskrift (FOR-2011-12-06-1357) § 6-12 at arbeidsgivere skal sørge for at arbeidstakere tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for. Arbeidstakerne skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Forskriften kan imidlertid ikke brukes til å pålegge ansatte å vaksinere seg.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å ta koronatest?

Koronatesting (PCR-test og hurtigtest) er en medisinsk undersøkelse, og slike undersøkelser kan kun gjennomføres av arbeidsgiver i de tilfeller som følger av arbeidsmiljøloven § 9-4. Etter bestemmelsen kan arbeidsgiver kreve medisinske undersøkelser i følgende tilfeller:

  • når det følger av lov eller forskrift,
  • ved stillinger som innebærer særlig risiko,
  • når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

Vi har ikke kjennskap til at det er lov eller forskrift som gir arbeidsgiver hjemmel til å kreve koronatest. Når det gjelder stillinger som innebærer særlig risiko sikter lovteksten til stillinger som innebærer at arbeidstakeren kommer i situasjoner hvor konsekvensene av feil i utførelsen er særlig store, og hvor det derfor må stilles særlige krav til aktsomhet og oppmerksomhet.

Alternativet når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv og helse gjelder på sin side både for arbeidstakerne selv, og for tredjepersoner. Det er i dette alternativet arbeidsgiver i tilfelle kan finne hjemmel til å pålegge koronatest for en ansatt. Nødvendighetskravet skal tolkes snevert, og det følger av forarbeidene at faren må være alvorlig og fremstå som konkret, nærliggende og sannsynlig.

Bestemmelsen regulerer uttømmende hvilke tilfeller som gir hjemmel til pålegg om medisinsk undersøkelse, det vil si at samtykke fra en ansatt ikke vil være tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre en medisinsk undersøkelse i arbeidsgivers regi. Dette har bakgrunn i at arbeidstaker står i et avhengighetsforhold til arbeidsgiver, noe som kan medføre at et samtykke i mange tilfeller ikke blir reelt.

Selv om det skulle foreligge grunnlag etter denne bestemmelsen for å pålegge koronatest, kan ikke arbeidsgiver gjennomføre tvangsundersøkelser av arbeidstakere som motsetter seg test, uten at det foreligger klar lovhjemmel for det.

Utgangspunktet er derfor at arbeidsgivere ikke kan kreve at ansatte i skole og barnehage tester seg. Med mindre det fremstår som nødvendig fordi at faren for liv og helse er alvorlig, konkret, nærliggende og sannsynlig.

Arbeidsgiver vil vite om jeg er vaksinert, kan de be om dette?

Det er ikke fritt frem for arbeidsgiver å spørre de ansatte om de er vaksinert eller be ansatte fremlegge vaksinesertifikat. Å be om slike opplysninger er innhenting av helseopplysninger og adgangen til å innhente slik informasjon reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 9.

Arbeidsmiljøloven § 9-3 regulerer innhenting av helseopplysninger ved ansettelse. Etter bestemmelsen kan arbeidsgiver kun be om helseopplysninger som er nødvendige for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen.

Å innhente helseopplysninger fra arbeidstakere som allerede er ansatt, anses som et kontrolltiltak.

Slike kontrolltiltak kan arbeidsgiver bare iverksette overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren jf. arbeidsmiljøloven § 9-1.

I tillegg vil personopplysningsloven gjelde ved behandlingen av de ansattes helseopplysninger, med mindre det finnes lovlige unntak jf. arbeidsmiljøloven § 9-1 annet ledd.

Helseopplysninger inngår under særlige kategorier av personopplysninger, og behandling av dem er i utgangspunktet forbudt, med mindre det foreligger hjemmel i personvernforordningen art 9 nr. 2.

Arbeidsgivere vil normalt ikke kunne bruke samtykke som hjemmel, siden de ansatte er i et avhengighetsforhold til arbeidsgiveren. En eventuell hjemmel i disse tilfelle kan muligens finnes i artikkel 9 nr. 2 bokstav b og i.

Arbeidsgiver må vurdere mindre inngripende tiltak

Arbeidsgiverne kan ikke innføre ovennevnte kontrolltiltak, det vil si spørre om vaksinasjonsstatus eller kreve koronatesting, dersom det kan gjennomføres andre mindre inngripende tiltak som reduserer risikoen for smitte i tilstrekkelig grad. For eksempel kan det være generelle smitteverntiltak i form av avstandskrav, tilstrekkelig plass i fellesområder, og digitale møter.

Arbeidsgiverne må først gjøre en risikovurdering av smitte i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte, før de setter i verk eventuelle tiltak som skal redusere smitte.

Covid-19 er svært smittsomt noe som kan innebære en særlig utfordring på arbeidsplasser der det er tett kontakt mellom personer, slik som i barnehage og på skole. Det medfører at arbeidsgiver kan ha saklig behov for å ha opplysninger om vaksinestatus og iverksette tiltak for uvaksinerte.

Slike kontrolltiltak vil imidlertid fort kunne være stigmatiserende og problematiske for de ansatte. Arbeidsgiver har derfor en forpliktelse til først å vurdere om det kan iverksettes mindre inngripende tiltak.

Tiltak skal drøftes med ansatte

I de fleste tilfeller vil risiko ved en uvaksinert lærer eller barnehagelærer ikke skille seg vesentlig fra den dagliglivets risiko for å møte på uvaksinerte i samfunnet for øvrig. Dersom en lærer jobber særlig tett med barn som har risiko for alvorlig forløp av covid-19 kan arbeidsgiver for eksempel vurdere om større avstand mellom barnet og læreren, eller andre smitteverntiltak vil være saklige og ikke uforholdsmessige tiltak.

Dersom arbeidsgivere mener risikovurderingen gjør det nødvendig med kontrolltiltak, skal de alltid sørge for å drøfte tiltakene med de tillitsvalgte. Drøftingen skal skje så tidlig som mulig, og partene må sammen evaluere tiltakene jevnlig for å sikre at det fortsatt er behov for tiltakene.

Les mer på arbeidstilsynet.no: Kan arbeidsgivere kreve vaksinering eller koronatesting av arbeidstakere?