Lederjuss: Hva må arbeidsgiver huske på når ansatte skal pensjoneres?

Det er en del viktige forhold arbeidsgiver må huske på når ansatte skal pensjoneres – ved uttak av avtalefestet pensjon (AFP) eller alderspensjon.

Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en varslingsfrist overfor arbeidsgiver på 1 måned, jamfør Arbeidsmiljøloven § 15–13 a. Men av praktiske hensyn bør arbeidsgiver få melding i god tid, slik at de vet hvilket personale som kan disponeres for kommende år.

Omtalen nedenfor gjelder for medlemmer av Statens pensjonskasse, men det gjelder i stor grad tilsvarende for de som tilhører KLP/Oslo Pensjonsforsikring eller private pensjonsordninger.

AFP

Arbeidsgiver må sende inn pensjonsmelding 2 måneder før pensjonering ved å logge på Min virksomhet.

Det er viktig å huske på at for å få rett til AFP må det ikke være opphold mellom sluttdato og den dato det søkes AFP fra. Vilkåret er ikke oppfylt hvis arbeidstaker er fritatt for arbeidsplikt eller kun har formell arbeidsplikt.

AFP-skjemaet består av to deler – en pensjonsmelding med opplysninger fra arbeidsgiver, og egenerklæring med opplysninger fra arbeidstaker. Slik er prosessen:

  • Arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om dato for start av AFP og eventuelt hvor stor del arbeidstaker skal fortsette å jobbe i.
  • Arbeidsgiver fyller ut pensjonsmelding i Min virksomhet og sender inn via Altinn.
  • Statens pensjonskasse vurderer om vilkårene er oppfylt og videresender til NAV. Arbeidstaker får så beskjed om å fylle ut og sende «Opplysningsskjema om AFP» til NAV.

Gjelder det AFP mellom 62-65 år, er det NAV som beregner og utbetaler pensjonen. For AFP 65-67 år, er det Statens pensjonskasse som beregner og utbetaler pensjon.

Les også: Pensjonering om sommeren

Alderspensjon

Arbeidsgiver må sende inn pensjonsmelding 2 måneder før pensjonering ved å logge på Min virksomhet.

For arbeidstakere i stilling med særaldersgrense, må arbeidsgiver sende pensjonsmelding senest 2 måneder før arbeidstakere når aldersgrensen.

Dine rettigheter i arbeidslivet: Spørsmål og svar