Koronagodtgjøring også for pensjonister i skoler og barnehager

For å løse den kritiske bemanningssituasjonen i skoler og barnehager, har partene i kommunal sektor inngått en avtale slik at pensjonister kan jobbe uten å få redusert pensjonen. Satsene for pensjonistavlønning økes fra 1. januar 2022.

Mange skoler og barnehager er i en svært presset situasjon på grunn av høyt sykefravær. Tall fra SSB viser at sykefraværet hos grunnskole- og førskolelærere økte med 12 prosent fra 2019 til 2020, og har hatt en ytterligere økning på 13 prosent i år sammenlignet med samme kvartal tidligere år.

Derfor har Arbeids- og sosialdepartementet (AMD) i samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD) vurdert muligheter for en økning av kompensasjonen til pensjonister som tar arbeid i skole og barnehage.

Samme unntak som for helsesektoren

Tirsdag 21. desember kom løsningsforslaget fra AMD. Der heter det at partene i kommunal sektor kan fastsette pensjonistavlønning etter en midlertidig særskilt sats. Pensjonistavlønning er en etablert ordning som gjør at alderspensjonen ikke avkortes for inntekten, hverken fra kommunal tjenestepensjonsordning eller fra Statens pensjonskasse.

Med andre ord: pensjonert personell kan fra nyttår jobbe i skoler og barnehager uten å miste pensjon.

Dette får en varighet like lenge som den samme unntaksregelen gjelder for helsesektoren, det vil si ut juni 2022.

Avtalen

Som følge av dette er partene enige om:

  • Partene viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet 21.12.21. Partene er enige om å sikre gode insentiver for pensjonister til å påta seg arbeid ved skoler og barnehager, slik at det gir bidrag til å ivareta det ekstraordinære personellbehovet som følge av covid-19 smitte.
  • Partene er enig om en særskilt pensjonistlønnssats på kroner 300,- for pensjonert personell som tar arbeid i skole og barnehage. Den særskilte pensjonistlønnssatsen gir ikke avkortning av AFP eller alderspensjon. For øvrig gjelder de samme vilkår som for pensjonistlønn etter gjeldende avtaler, jf. B-rundskriv 6/2005 og SGS 2020 Pensjonsordninger § 3-2.
  • Tiltaket gjelder fra 1. januar 2022 og i den tid slik særskilt pensjonistlønn ikke reduserer offentlig AFP.

Eksempler på beregninger

Avtalen betyr at timesatsen for tilsatte på pensjonistvilkår økes fra 224 kr. pr. time til 300 kr. pr. time.

Gjelder godtgjøringen undervisningsarbeid, omregnes satsen etter formelen:

              (timesats x 1400) / årsramme = utbetaling

Dersom Rasmus Pensjonist påtar seg en undervisningstime (45 minutter) i norsk på ungdomstrinnet, vil han få utbetalt:

(timesats) 300 X 1400 = 520 kr
              808

Dersom Rasmus Pensjonist underviser i en time (60 minutter) i fysikk på ungdomstrinnet, vil han få utbetalt:

(timesats) 300 X 1400 = 633 kr 
              664

Dersom Rasmus Pensjonist påtar seg en undervisningstime (45 minutter) på barneskolen, vil han få utbetalt:

(timesats) 300 X 1400 = 425 kr   
              988

Dersom Rasmus Pensjonist underviser i en time (60 minutter) på barneskolen, vil han få utbetalt:

(timesats) 300 X 1400 = 567 kr   
              741

Årsrammene for undervisning på øvrige trinn/fag finner du her.