Gode ambisjoner, men få tiltak

Utdanningsforbundet mener regjeringens strategi for økt barnehagekvalitet har gode ambisjoner, men mangler tiltak på hvordan man for eksempel løser tidsklemma i barnehagen.

Regjeringen la i går fram en strategi for bedre barnehagekvalitet. Sentralt står ønsket om å heve kompetansen i barnehagene og tiltak for mer systematisk kvalitetsarbeid i sektoren.

– Det ligger gode ambisjoner for barnehagens kompetanse i dette dokumentet, men det er dessverre ikke lett å se hvilke strategier eller tiltak regjeringen vil bruke for å nå målene, sier nestleder i Utdanningsforbundet Hege Valås.

Hun trekker særlig fram forslagene om at halvparten av de ansatte skal være barnehagelærere, at flere skal ha fagarbeiderutdanning og at flere barnehagelærere skal ha en mastergrad, som gode og riktige mål.

Flere barnehagelærere og fagarbeidere

At barnehagelærere skal utgjøre minst 50 prosent av bemanningen, er det tverrpolitisk enighet om. Det er kun Frp som ikke har programfestet dette målet. Det ligger derfor godt til rette for å gjennomføre dette.

– Det er flott at regjeringen vil tidfeste at vi skal nå dette målet i 2025, sier Valås. Jeg kan garantere at vi vil bidra konstruktivt til å virkeliggjøre denne delen av strategien. Det samme kan også sies om regjeringens ønske om å få flere barnehagelærere med masterkompetanse til å arbeide i barnehagen. Det vil heve kvaliteten i sektoren, men det er vanskelig å se hva regjeringen vil gjøre for å realisere målet.

Systematisk kvalitetsarbeid

Regjeringen er opptatt av systematisk kvalitetsarbeid. De foreslår å etablere et nasjonalt forum for barnehagekvalitet, med deltakere fra sentrale aktører i sektoren. De vil videreutvikle verktøy og kunnskapskilder som er knyttet til nettstedet Kvalitet i barnehagen, som driftes av Utdanningsdirektoratet.

– Denne delen av strategien er veldig diffus, sier Hege Valås. Jeg kan ikke se at den speiler de ansattes fortellinger i dialogseminarene som ble arrangert som del av arbeidet med strategien. Når jeg snakker med styrere og barnehagelærere om kvalitet, er TID det ordet de hyppigst bruker. Når de er bekymret for kvaliteten de kan gi til barna, er det tiden til å få tatt i bruk kompetansen for å planlegge og vurdere det pedagogiske arbeidet som er det store problemet, sier Valås.

Krever mer bemanning

Mange styrere, barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter fortalte på dialogseminarene om en virkelighet hvor det forventes at de skal løse alt for mange praktiske, administrative og pedagogiske oppgaver samtidig. De fortalte om en hverdag hvor de ansatte mangler tid til å snakke med hverandre og samarbeide om pedagogiske planer eller vurderingsarbeid. De fortalte også om mangel på tid til å være sammen med barna på en lyttende og omsorgsfull måte.

Jeg tror at mange ansatte i barnehagene vil oppleve denne strategien som mangelfull. Den svarer ikke til den aller viktigste utfordringen i dagens barnehage. For de ansatte er mangelen på tid uløselig knyttet til for lav bemanning. Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet mener at regjeringen er forpliktet til å evaluere bemanningsnormen som ble vedtatt i 2018. Det ligger i Stortingets vedtak en forventning om at myndighetene skal undersøke og følge med på om normen sikrer at bemanningen er god nok.

– Jeg forventet å finne ambisjoner for arbeidet med å bedre bemanningsnormen i en strategi som retter seg mot kvalitet, fortsetter Valås. Vi sier ja til flere barnehagelærere og flere fagarbeidere, og disse må komme som et tillegg til den bemanningen som finnes i dag. Det er bare slik en kan styrke det pedagogiske arbeidet og sørge for at kompetansen kan tas i bruk, avslutter hun.

Sitert

Avbildet: Hege Valås
Hege Valås

2. nestleder