Ekstraarbeidet må kompenseres

Svært mange lærere i skole og barnehage har opplevd å måtte kaste om på alle planer og lage nye som følge av stadig endrede regler for smittevern. Hvordan skal dette og annet koronarelatert ekstraarbeid kompenseres?

Tidligere i vinter sendte Utdanningsforbundet ut informasjon til alle våre hovedtillitsvalgte og arbeidsplasstillitsvalgte om hvordan ekstraarbeid skal kompenseres. Her er hovedpunktene.

Et viktig tema for hovedtillitsvalgt og / eller arbeidsplasstillitsvalgt å drøfte med arbeidsgiver er hvilke ordinære oppgaver som en kan la ligge og hva som må opprettholdes når særskilte koronarelaterte behov oppstår.

Godtgjøring av ekstraarbeid i barnehagene

I de kommunale barnehagene er det naturlig at de overordnede prinsippene for dette drøftes på kommunalt nivå mellom hovedtillitsvalgt og arbeidsgiver. I de private barnehagene kan det også drøftes for eksempel på konsernnivå eller annet overordnet nivå. I disse tilfellene må arbeidsplasstillitsvalgt og styrer drøfte hvilken betydning disse overordnede prinsippene har på deres arbeidsplass, i den gjeldende situasjonen. Der det ikke er noe overordnet nivå, må drøftingene gå mellom partene i den enkelte barnehage.

Etter oppstart i fjor høst har barnehagene i hovedsak vært på gult nivå. Barnehagene har hatt full drift, med unntaksvis redusert åpningstid i svært begrensede tilfeller. Fra mandag 4. januar ble det innført rødt nivå i alle ungdomsskoler og videregående skoler nasjonalt. I tillegg ba regjeringen om at kommuner med økt smittepress vurderer rødt nivå i barnehagen og barneskolen.

Økt vikarbruk

Å håndtere smittevernregler samtidig som at det forventes normal drift, er svært krevende, og sykefraværet er økende. Behov for vikarer øker tilsvarende, og våre medlemmer varsler om vikarmangel. De faste vikarene er i ferd med å bli brukt opp, og det er vanskelig å finne erstatning for faste og trygge voksne. Det øker presset på at det pedagogiske personalet og de øvrige ansatte i perioder må gå lengre vakter enn de er oppsatt på. Behovet for pålagt overtid vil også øke om forsvarlig drift skal opprettholdes. Det er derfor svært viktig å ta i bruk de ulike bestemmelsene for kompensasjonsordninger. Styrer og tillitsvalgte må sammen etablere forutsigbare rutiner som er innenfor lov og avtaleverk.

Endre vakten på dagtid

Om styrer ber arbeidstaker om å endre den oppsatte vakten, vil det være to ulike bestemmelser som er gjeldene. Den ene er forskjøvet arbeidstid. Den andre er overtidstillegg.

Forskyve arbeidstiden

For at hjemmel om forskjøvet arbeidstid skal brukes, må partene lokalt være enige om at bestemmelsen skal brukes. Å drøfte både behov og hyppighet vil derfor være en viktig premiss for å få mest mulig forutsigbarhet i arbeidstiden for våre medlemmer. Om denne bestemmelsen skal brukes, skal det:

  • Være varsel så vidt mulig tre dager i forveien, og aldri mindre enn en dag i forveien.
  • Betales 50% tillegg for den tid som faller utenom vedkommende sin ordinære arbeidstid. Eksempel på bruk av forskjøvet arbeidstid: Opprinnelig vakt er 08. 00 – 15. 30. Vedkommende er (senest en dag) i forveien blitt bedt om å forskyve vakten fra 09. 00 – 16. 30 (det betyr 50 % av timelønn fra 15. 30 – 16. 30).

Bruk av overtid

Det er viktig å skille på når tillegg om forskjøvet arbeidstid utløses og når det er krav om fullt overtidstillegg. Hvis en arbeidstaker pålegges å endre eller forskyve arbeidstiden samme dag, eller kvelden før, skal det betales fullt overtidstillegg. I koronarelaterte situasjoner vil det være sannsynlig at overtidstillegg utløses oftere enn forskjøvet arbeidstid. Eksempel på overtid: Om arbeidstaker blir bedt om å forskyve eller endre arbeidstiden samme dag eller kvelden før, skal hun/ han ha 50 % overtidstillegg.

Godtgjøring ved ekstraarbeid i skolene

De overordnede prinsippene for dette drøftes på kommunalt nivå mellom hovedtillitsvalgt og arbeidsgiver. Arbeidsplasstillitsvalgt og rektor drøfter hvilken betydning disse overordnede prinsippene har på deres arbeidsplass, i den gjeldende situasjonen. Det er særlig viktig å avklare hva som utløser ekstra godtgjøring av det arbeidet som ikke er undervisning. Etter skolestart i fjor høst har det ved flere anledninger vært nedstengninger av hele eller deler av skoler som følge av smitteutbrudd. Fra mandag 4. januar ble det innført rødt nivå på alle ungdomsskoler og videregående skoler nasjonalt. I tillegg ba regjeringen om at kommuner med økt smittepress vurderer rødt nivå i barnehagen og barneskolen.

Fra myndighetenes side legges det til grunn at undervisningstilbudet til elever skal opprettholdes fra første dag, ved koronanedstengninger eller elevfravær. Mange lærere har opplevd denne tiden som svært krevende. Det er nødvendig at det lages rammer som sikrer at lærerne ikke opplever et så høyt arbeidspress at det går på bekostning av undervisning og egen helse. De lokale smitteutbruddene med påfølgende skolenedstengninger/karantenesituasjoner kan dukke opp «over natten» og det er derfor viktig at den enkelte skole tenker igjennom hvordan de skal løse dette.

Avklar på forhånd

For den enkelte lærer er det viktig at det avklares på forhånd hvordan eventuelle pålagte ekstraoppgaver skal godtgjøres og at det på forhånd alltid avtales godtgjøring før en tar på seg ekstraoppgaver. Medlemmene anbefales å la seg bistå av sin tillitsvalgte ved inngåelse av slike avtaler.

Ekstra oppgaver ved hjemmeundervisning

Pålegges læreren å drive undervisning digitalt i tillegg til ordinær undervisning utover det som går fram av læreren sin avtalte arbeidsplan, må læreren avtale med sin leder omfanget av det ekstra undervisningsarbeidet. Ettersom dette er et ekstraarbeid, skal det utbetales overtidsbetaling for utført undervisning. Det er viktig at det gjøres tydelige avtaler og forventningsavklaringer om godtgjøring mellom lærer og leder, før undervisningsarbeidet begynner.
Ved behov for ekstra oppfølgingsarbeid i forbindelse med hjemmeundervisning som ikke regnes som undervisning:

  • Lærer må kontakte sin leder og beskrive den situasjonen som er oppstått, avtale med leder om andre oppgaver skal legges til side eller om det ekstra arbeidet skal utføres som overtidsarbeid med overtidsgodtgjøring.
  • Avtale med leder omfanget av ekstraarbeidet og avklare med leder godtgjøringen før arbeidet begynner.

Er du tillitsvalgt kan du logge deg inn og lese fylkesinfoene i sin helhet her:
For barnehagene 
For skolene