Arbeidstidsavtalen: Forhandlinger startet i dag

I dag starter forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for lærere i skolen. Utdanningsforbundet krever mer tid til kontaktlæreroppgavene. − Vårt viktigste krav er en reduksjon i kontaktlærernes årsrammer for undervisning, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Arbeidstidsavtalen, som egentlig heter SFS 2213, er en særavtale for lærernes arbeidstid som forhandles direkte med KS. Den gjelder for alle kommuner, unntatt Oslo.

Stadig flere oppgaver

Handal understreker betydningen av at lærere skal sikres tilstrekkelig tid til kjerneoppgavene.

− Kontaktlærerjobben er en kjerneoppgave som krever nok tid. Men for mange lærere er det overhodet ikke samsvar mellom omfanget av oppgaver og tiden de får til å utføre dem. Tiden som er avsatt til kontaktlærerfunksjonen i arbeidstidsavtalen har vært uendret i flere tiår - selv om oppgavene, også de lovpålagte, er blitt stadig flere og mer krevende, påpeker han.

For to år siden foretok Utdanningsforbundet en undersøkelse blant kontaktlærer-medlemmene våre i regi av Respons Analyse. Den avdekket at nesten halvparten av dem hadde fått mindre tid til kontaktlærerfunksjonen de siste årene. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er blitt bedre - heller tvert imot.

Strekker seg langt for elevene

Det siste skoleåret med pandemi, nedstengte skoler og mye digital hjemmeskole har vært en ekstra belastning for svært mange lærere. En rekke lærere opplever rett og slett koronaslitasje, påpeker Handal.

− Mange har brukt egen fritid og vært tilgjengelig for elever og foreldre nesten hele døgnet. De har strukket seg langt for elevene, som jo har hatt særlige utfordringer og behov gjennom denne krevende perioden.

I kravet viser Utdanningsforbundet til det regjeringsoppnevnte utvalget som fikk i oppdrag å anbefale tiltak for å bøte på konsekvensene av pandemien for barn, unge og voksne i skolen, og gi dem mulighet til å ta igjen tapt faglig og sosial læring.

Ett av tiltakene som skisseres av Parr-utvalget er:

Tiltak 1.2: Økt tid til kontaktlærerrollen. Arbeidsgruppen er opptatt av at det skal være nok ressurser til arbeidet som skal gjøres lokalt; til arbeid med læringsmiljøet, tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt språkopplæring.

Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid krever også ressurser. Pandemien har gitt et etterslep som kan innebære at det er behov for mer personell en del steder, særlig for å hjelpe de elevene som trenger noe mer nå. Midler som er bevilget og skal bevilges må komme helt ut til barn og unge.

Arbeidsgruppen mener at kontaktlærere har en avgjørende rolle når elevene skal tilbake i en mer normal skolehverdag. Kontaktlærerne er også avgjørende for å oppdage og følge opp elever som har behov for ekstra støtte, i samarbeid med foreldrene.

Pandemien har lært oss at kontaktlæreren har en viktig rolle for å få det tverrfaglige arbeidet rundt elevene til å fungere (Caspersen med flere, 2021). Det er også disse som i størst grad rapporterer om økt arbeidspress som følge av pandemien (Ibid.).

Arbeidsgruppen anbefaler at skoleeier denne høsten prioriterer økt tid til kontaktlærerrollen for å sikre at hver elev bli sett og får nødvendig oppfølging. Videre foreslår gruppen på lengre sikt at det bevilges mer midler for å gi mer tid til kontaktlærerrollen.

  • Arbeidstidsavtalen for skoleverket ble sist forhandlet i 2019. Da ble avtalen videreført, eller prolongert som det heter på forhandlingsspråket. Dagens avtale går ut ved nyttårsskiftet, og den er sagt opp av flere parter. Dermed skal avtalen reforhandles, og alle partene presenterte i dag sine krav til en eventuell ny arbeidstidsavtale for lærerne.

  • Utdanningsforbundets krav baserer seg blant annet på en reiserunde til flere lokallag og fylkeslag som sentralstyret gjorde i høst for å ta pulsen på organisasjonen. Alle fylkeslagene er hørt i saken og har gitt sine innspill til sentralstyret. Sentralstyret har behandlet saken flere ganger høst.

  • I tillegg til Utdanningsforbundet sitter blant annet Skolelederforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag ved forhandlingsbordet med KS.

  • Forhandlingsavslutning er planlagt til 13. desember. Her kan du lese hele Utdanningsforbundets krav

  • KS ga sitt tilbud til lærerorganisasjonene kl. 1200 tirsdag 23. november.

Se mer om tariffområdet KS her

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet